آمریکا براساس توهمات نسبت به ایران وارد جنگ یمن شد

براساس آنچه گفته شد، میتوان بیان داشت که تصمیمسازی فرایندی است که گزینههای مختلف تحلیلی- راهبردی مستند، به توان علمی- تجربی بدنه کارشناسی جامعه، تبدیل میشود. علی واعظ، مسئول برنامه ایران در گروه بینالمللی بحران و از چهرههای نزدیک به راب مالی، در توییتر نوشت: «دیپلماسی بهترین مسیر برای حل یا بهبود هر بحران بینالمللی است. چین برخی مؤلفههای نظم بینالمللی را پذیرفته اما درعینحال دیگر مؤلفهها را نادیده میگیرد یا تضعیف میکند تا با منافعش هماهنگ شود. ابتکار عمل بر روی حریف قرار میگیرد تا اولین کنش و اقدام را انجام دهد که متعاقبل اجبارکننده به آن واکنش نشان دهد. بهعلت پیدایش ایالات متحده بهعنوان یک قدرت جهانی، نخبهای کوچک اما تأثیرگذار، آمریکاییها را بهسوی انزواطلبی به چالش کشید. در قرن بیستم، پژوهشهای صورت گرفته بیشتر بهسوی نوشتهها و دیدگاههای ایدئولوژی بود تا بهسوی دیدگاههای بیطرفانه. برای مثال هرچند بازوی مطالعاتی قانونگذاران و سناتورها، مرکز پژوهشهای مجلس آمریکا است، ولی سایر اتاقهای فکر نیز در جریان تبادل اطلاعات فعال با مجلس هستند و معمولاً با گروههای تخصصی و کمیتههای فرعی کنگره آمریکا ارتباط تنگاتنگی را دارند. بهعبارتی اتاقهای فکر میتوانند از ارکان استوار مرحله تصمیمسازی باشند.

بهعبارتی اگر بپذیریم که فرایند تصمیمگیری، سنجش هزینه فرصتهای گزینههای مختلف است، بنابراین پیشدرامد آن گزینههای بدیلی است که میتوانند موضوع این بررسی و انتخاب قرار گیرند. در ارزیابی تأثیر اتاقهای فکر در سیاست دولت، دانشمندان میتوانند از راه مصاحبه یا فرستادن پرسشنامههایی هم برای اعضای کنگره و هم متخصصان اتاقهای فکر آنها را وارد بحث و گفتوگو کنند تا به میزان نقش اتاقهای فکر پی ببرند. در طول تاریخ روابط ایران و آمریکا پس از انقلاب، گاهی قدمهایی برای بهبود روابط دو طرف نیز برداشته شدهاست که به دلایلی بینتیجه مانده. ارتش عراق در طول چند دهه گذشته علاوه بر جدال با تهدیدهای داخلی که دولت مرکزی را تهدید می­کرد، به ویژه از جانب کردها و شعیان ناراضی، دو بار نیز به خاک همسایگان خود تجاوز نمود. بلینکن در جلسه استماع مجلس سنای آمریکا برای بررسی صلاحیتش در جواب این سوال که آیا شما موافق هستید قدس پایتخت اسرائیل است و آیا موظف به حفظ سفارت ایالات متحده در قدس هستید؟

رفع تحریمهای دلاری نیز در اختیار دولت ایالات متحده نبوده و نیست و مجددا نیاز به تایید کنگره این کشور دارد. برای تسلط بر ایران بخشی از تاریخ پرفراز و نشیب قرون معاصر این کشور است. از سویی عضویت یا همکاری برخی مقامات عالیرتبه دفاعی، امنیتی و اطلاعاتی در ساختار سازمانی اتاقهای فکر آمریکا سبب افزایش نقشآفرینی این اتاقهای فکر بر روند تصمیمسازی و تصمیمگیری سیاست خارجی آمریکا را شده است. اعضای اتاقهای فکر افرادی تحصیلکرده و آگاه هستند و تا حدودی در میان نمایندگان دولت، اعضای کنگره و کارمندان عالیرتبه و روزنامهنگاران نفوذ دارند. در آستانه قرن نوزدهم و بیستم، اتاقهای فکر تا حدودی از افکار و تحلیلهای مستقل انباشته شدند. چین در این زمان که موقعیت دلار در بحران قرار گفته بود، از صندوق خواست تا از تمرکز سیستم مالی بین­المللی بر آمریکا دور شود. ونزوئلا در میانه یک بحران تاریخی اقتصادی و بشردوستانه قرار دارد. در این میان علاوه بر حمایتهای دولتی، بخشی از بودجه اتاقهای فکر آمریکا از راه کمک مالی سرمایهداران و بنیادهای بزرگ اقتصادی مانند بنیاد فورد یا سوروس تأمین میشود. خبر خوب آن که اقدام برای توجه به کرونا و پیامدهای اقتصادی آن شروع شده و خبر بد آن که اختلافات سیاسی و اجتماعی در کشور همچنان باقی است.

وی روسیه و چین دو کشور قدرتمند و دارای مرز مشترک با کشورهای آسیای مرکزی و قفقاز را به عنوان کشورهایی شناسایی می کند که احتمال دارد منافع آمریکا را در این منطقه به خطر اندازد. در قرن بیستم میلادی هم، افغانستان مرز دو قدرت بزرگ جهانی بود. در این زمینه رویه دو حزب بزرگ آمریکا کاملاً از یکدیگر متفاوت است. بیلنکن در جلسه شنود کمیته سنای آمریکا در این رابطه گفت: چالشهایی که روسیه در یک سری از جبههها بوجود آورده، یکی از مهمترین موضوعاتی است که دارای اهمیت بوده و نیاز به بررسی زیادی دارد. ] معتقدند که پژوهشگران سیاسی از اواخر دهه 1980، به نقش شبکهها در فرایند سیاستگذاری اهتمام ورزیدند. امروزه سیاستمداران و مشاوران آنها بهشدت در این شبکهها تلفیق شدهاند. هر چند به صورت کلاسیک در خصوص مولفههای اثرگذار بر روند تصمیمسازی در سیاست خارجی بر نقش حاکمان تاکید ویژهای میشود اما در دهههای اخیر و با توسعه دموکراسی رویکردهای نهادی نیز به این مجموعه اضافه شدهاند.

بایدن اکنون خواستار این است که ایران قبل از بازگشت ایالات متحده به توافق ابتدا به تعهدات خود عمل کند. بعد از آن بود که دستگاه سیاست خارجی ایالات متحده آمریکا به صورت جدی پیاده نمودن طرح نظم نوین جهانی را دنبال نمود. عنصر جدید سیاست خارجی آمریکا این بود که ایالات متحده حاضر است روابط خود را با روسیه به عنوان یکی از کشورهای فضای شوروی سابق برقرار کند. بعد از جنگ جهانی اول، چالشهای سیاسی داخلی و خارجی سبب ایجاد «موقوفه کارنگی برای صلح بینالمللی» (1910)، «انستیتوی هوور برای جنگ، انقلاب و صلح» (1919) و «شورای روابط خارجی» (1921) شد. پیش از جنگ جهانی دوم، بیش از مفهوم حق دفاع مشروع جمعی، نظریه جنگ عادلانه رواج داشت که به شدت مورد سوءاستفادهقدرتهایتوسعهطلب واقع شد. به این دلیل، تأثیر رویکرد «ارزش خنثی» باهدف پژوهشها در جامعه سیاسی-سازی افزایش پیداکرده است. «در صورت نبود پژوهشها و تحلیلهای مورد اعتماد، بنیاد تصمیم سیاست، پول، منافع و افراد صاحبنفوذ را فراهم میکند» (ریچ،2004). پس از تصمیم راهبردی واشنگتن برای برقراری مراودات دیپلماتیک با جمهوری خلق در سال ۱۹۷۹، کنگره آمریکا، قانون روابط تایوان را به تصویب رساند. همزمان با شدت گرفتن تنشهای اخیر در روابط میان چین و اتحادیه اروپا، مقامهای چین از سفر یک هیأت اروپایی به پکن خبر دادند.

دیدگاهتان را بنویسید