ابعاد رقابت چین و آمریکا در منطقه خاورمیانه

برخلاف سایر کشورهای ضعیفتر که ایالات متحده در گذشته به آنها حمله کرده است، دولت ایران توانایی مقابله و تحمیل خسارات واقعی را خواهد داشت. فرجیراد اظهار کرد: متأسفانه برخی کشورهای عربی مانند مصر به خاطر برخی ضعفهای اقتصادی به کمکهای آمریکا و عربستان وابسته هستند و خود را در اختیار سیاستهای آنها قرار دادهاند. برخی از آنها در تعارض با یکدیگر قرار دارند. پس از حدود پنج دهه متمایز در تاریخ روابط بینالملل، قدرتهای برتر صحنه جهانی در قلمرو نظامی تعامل میکنند که باید آن را کاملاً متعارف ترسیم کرد. سکوت تاملبرانگیزی که بی تردید به شک و تردیدها در قبال محتوای قراردادهای بیست و بیست و پنج ساله با روسیه و چین دامن خواهد زد. کوتاه آمدن واشنگتن بیشک به این دلیل بود که امارات متحده هم درخواست مشابهی از شوروی داشت و آنها هم پذیرفته بودند. اعتبارزدایی از قدرت بازدارنگی آمریکا پس از ساقط شدن پهپاد آمریکایی توسط ایران شروع شد. در طی تاریخ، این قدرت و منافع بوده که نوع بازی و قاعده در روابط بینالملل را شکل داده است.

ولی زاده، اکبر (1385) تحریم منع گسترش در تئوریهای روابط بینالملل، فصلنامه سیاست، مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دوره 38، شماره 2، تابستان. با اجرای عمل بهعنوان گروههای سیاسی، آنها یادگیری ائتلاف مسیحیت را که تأثیر بلندمدت در تحلیل سیاسی دارد، ایجاد میکنند. مشیر زاده، حمیرا، ( 1390 )، تحولات جدید نظری در روابط بینالملل: زمینه مناسب برای نظریه بومی، پژوهشنامه علوم سیاسی، سال ششم، شماره دوم، بهار. فرهنگ اندیشه، سال سوم، شماره 11، پاییز. در سال 1921.م نیز دومین هیئت مستشاری امریکایی برای ساماندهی اقتصاد کشور به تهران وارد شد. بعد از جنگ جهانی اول، چالشهای سیاسی داخلی و خارجی سبب ایجاد «موقوفه کارنگی برای صلح بینالمللی» (1910)، «انستیتوی هوور برای جنگ، انقلاب و صلح» (1919) و «شورای روابط خارجی» (1921) شد. همچنین در این مدت شاهد ساخت و آزمایش انواع موشکها از سوی ایران بهعنوان واکنشی سلبی در قبال فشار غرب بر ایران و رفتار آنان مبتنی بر رویکرد نوواقعگرایانه و نهادگرایی نولیبرال هستیم. برای نمونه در این مدت و با هر قطعنامه جدید، ایران به آزمایش تعداد بیشتری سانترفیوژ میپردازد و با درصدی بالاتر غنیسازی میکند. اینگونه استراتژی بارها درتاریخ آزمایش شده و بازیگران سیاست خارجی واشنگتن از آن غفلت نکردند. مردم ما اشغال کشور را بیشتر از جانب روس و انگلیس میدانستند و با توجه به سوابق تاریک و آزاردهندة این کشورها نسبت به ایران، ایرانیان هنوز خصومت عمیقی نسبت به امریکا پیدا نکرده بودند.

باوجودی که لیبو از منظر فرهنگی به روابط بینالملل مینگرد؛ اما کانون توجه او بیشتر تعارض است تا همکاری. مهمترین هدف بازدارندگی، سلب امکان بسیج نیرو و استفاده دشمن از زور و منابع قدرت نظامی است. در این تحریمها شاهد هدف قرارگرفتن امنیت ملی ایران و تضعیف آن، تحریم افراد، اشخاص، اقتصاد ایران، بانکها، نیروی نظامی و دفاعی و همچنین نفت ایران هستیم و این سبب کنش سلبی شدیدی از سوی ایران شده است. همکاری در حوزه نظامی و امنیتی از دیگر بخش های همکاری چین و روسیه طی سال های اخیر بوده و تجارت تسلیحات در اواسط دهه 2000 مهمترین شاخصه روابط دو کشور بوده است. وجود بحث عزت، افتخار، حتی برتربودن تا به امروز در دیدگاه بسیاری از رهبران جهان ازجمله ایران وجود داشته است. برای نمونه، رهنمودهای مقام معظم رهبری در مورد انرژی هستهای و تأکید ایشان بر افتخار، عزت ملت ایران، همه و همه حاکی از وجود ارزشهای والای انسانی و اسلامی در سیاست خارجی جموری اسلامی ایران است.

] معتقدند که پژوهشگران سیاسی از اواخر دهه 1980، به نقش شبکهها در فرایند سیاستگذاری اهتمام ورزیدند. در ارزیابی تأثیر اتاقهای فکر در سیاست دولت، دانشمندان میتوانند از راه مصاحبه یا فرستادن پرسشنامههایی هم برای اعضای کنگره و هم متخصصان اتاقهای فکر آنها را وارد بحث و گفتوگو کنند تا به میزان نقش اتاقهای فکر پی ببرند. چین که بزرگترین نیروی دریایی و دومین اقتصاد بزرگ حال حاضر دنیا را دارد، بزرگترین مانع موجود برسر راه تعبیر رویاها و امیدواریهای بایدن برای “احیای نقش و نفوذ آمریکا در جهان” است. چین با بیش از 200 میلیارد دلار، بزرگترین شریک تجاری اتحادیه عرب محسوب میگردد. آیا در اینکه سپاه مدافع انقلاب اسلامی است و باید نسبت به توطئهها در بزنگاه هایی مانند انتخابات که دشمن تلاش میکند از ناحیه آن به کشور ضربه وارد کند، شکی است؟ او عنوان میکند که در هر فرهنگ، ارزشهایی شکلگرفته است و این ارزشها گاهی در تضاد با دیگر ارزشها قرار میگیرد. پژوهشگران سیاست واژگان متفاوتی را برای بیان مفاهیمی مانند شبکههای بررسی مسائل، که ناظر بر چگونگی تعامل دولت با دیگر کنشگران دولتی و غیردولتی در سیاستگذاری هستند، بهکاربردهاند. ] بیان میکند که ارزش تحلیلی رویکرد شبکهای به پژوهش سیاسی «در این واقعیت نهفته است که این رویکرد، از سیاستگذاری مانند فرایندی شامل طیف متنوعی از کنشگران که به یکدیگر وابستهاند، مفهومسازی میکند».

دیدگاهتان را بنویسید