اما بازهم تحریم شد

دونالد ترامپ همچنین معتقد است که بزرگترین تهدید در جهان تغییرات اقلیمی نیست، بلکه تهدید هستهای است. این انتصاب جدید، اگرچه بیعلاقگی رئیسجمهور پیشین دونالد ترامپ به تحولات لیبی را اصلاح میکند، اما استراتژی آمریکا در قبال مدیترانه شرقی همچنان مبهم است. اما این بار نیز وی نتوانست اقدام اساسی در وضعیت مالی ایران ایجاد کند و در سال ۱۳۲۳ تهران را ترک کرد. بنابراین ایران تنها با گسترش تجارت میتواند خطر تحریم و جنگ را از خود دور کند. ترکیه در حال حاضر نیز باید به صنایع دفاعی خود را توقیت کند وگسترش دهد. 15/5/89 ، باراک اوباما از تحریمهای جدید علیه ایران استقبال کرد و در عین حال گفت که همچنان برای گفتوگو با تهران درباره برنامه هستهیی تمایل دارد. ایران برای پیشگیری از گسترش یا مقابله با هر کدام از تحریمهای اشاره شده باید سیاستهای مناسب را بهکار گیرد. آمریکا و اتحاد جماهیر شوروی هم بهندرت دولتهای همراه منطقهای را در این مورد نقد کردند؛ زیرا آنان فقط خواهان تداوم ساختارهای قدرت وابسته بودند و ارتقاء حیات تودهها برایشان مطرح نبود.

وزارت خارجه و سفارت چین در آمریکا به درخواست نیویورک تایمز برای اظهار نظر در این زمینه پاسخ نداده اند. بلینکن در جلسه تایید صلاحیت خود در پاسخ به سناتورها در خصوص افغانستان نیز گفت: ما میخواهیم به این جنگ به اصطلاح ابدی پایان دهیم. بر همین اساس از آنجایی که ایالات متحده امریکا دارای نظام سیاسی و اجتماعی باز، اقتصادی توسعه یافته، فرهنگی رسوخ پذیر و کشوری بزرگ از نظر قدرت نظامی به حساب می آید، در شرایط عادی انتظار می رود به ترتیب متغیر نقش، جامعه، حکومت، نظام بین الملل و متغیر فردی سیاست خارجی این کشور را تحت تأثیر قرار دهند. اما به دلیل اینکه میزان اثرگذاری هریک از متغیرها، علاوه بر موارد فوق الذکر به حوزه­های موضوعی نیز بستگی دارد، از اینرو نمی توان ترتیب بندی فوق را در همه زمان­ها و مکانها ثابت و پایدار قلمداد کرد. بنابراین در پاسخ به این سؤال که میزان اثرگذاری و نفوذ کدامیک از مؤلفه­های مورد نظر جیمز روزنا در اتخاذ استراتژی بین­الملل­گرایانه و سلطه جویانه در سیاست خارجی ایالات متحده امریکا بیشتر بوده است؟

باراک اوباما، اگر چه به زیرکی و قدرت تحلیلگری خود مشهور بود، اما بهطور ناخوشایندی دچار این توهم بود که میتوان با تعامل مستقیم و دیپلماسی شخصی چین را وادار به تغییر رفتار کرد. اگر سعودیها و امارات عملیات مرگبار خود را علیه این کشور آغاز نکرده بودند، انصارالله هرگز عربستان را هدف عملیات موشکی خود قرار نمیدادند. بهعبارتی اگر بپذیریم که فرایند تصمیمگیری، سنجش هزینه فرصتهای گزینههای مختلف است، بنابراین پیشدرامد آن گزینههای بدیلی است که میتوانند موضوع این بررسی و انتخاب قرار گیرند. همچنین با ارزیابی مواردی که در کتابخانه کنگره موجود است درک جامع از بازیگران اصلیای که به ساخت برنامههای دولت کمک میکنند، ممکن میشود. اتاقهای فکر با تولید دانش و ایدهپردازی، نقش مهمی را در تغذیه فکری حامیان تحریمهای یکجانبه آمریکا علیه ایران ایفا کردهاند. از سویی عضویت یا همکاری برخی مقامات عالیرتبه دفاعی، امنیتی و اطلاعاتی در ساختار سازمانی اتاقهای فکر آمریکا سبب افزایش نقشآفرینی این اتاقهای فکر بر روند تصمیمسازی و تصمیمگیری سیاست خارجی آمریکا را شده است. بهعبارتدیگر تصمیمسازی فرایندی بهمراتب گستردهتر از تصمیمگیری است که بیانگر اتصال بدنه کارشناسی جامعه با ساختار رسمی قدرت در مقام تصمیمگیری است.

این تاثیرات پنجگانه­ای که ذکر گردید می­تواند روندهای سیاسی در آینده خاورمیانه و شکل مناقشات منطقه را تا حدودی نشان دهد. اعضای اتاقهای فکر افرادی تحصیلکرده و آگاه هستند و تا حدودی در میان نمایندگان دولت، اعضای کنگره و کارمندان عالیرتبه و روزنامهنگاران نفوذ دارند. در این میان علاوه بر حمایتهای دولتی، بخشی از بودجه اتاقهای فکر آمریکا از راه کمک مالی سرمایهداران و بنیادهای بزرگ اقتصادی مانند بنیاد فورد یا سوروس تأمین میشود. با اینحال آمریکا تردد کشتی های خود از این تنگه را بیانگر تعهد این کشور به منطقه ازاد ایندوپاسیفیک دانسته و بر ادامه حضور خود در این منطقه تاکید کرده است. امکان ندارد کسی بتواند سیاست خارجی دولت سید محمد خاتمی را با دوران محمود احمدینژاد مقایسه کند. رئیسجمهور آمریکا که به ائتلافش با عربستان پایبند است، اخیراً به صورت علنی سوال کرده “آیا آمریکا باید امنیت نفت عربستان را تأمین کند در حالی که بیشتر نفت عربستان به چین و کشورهای آسیایی صادر میشود و نه به اروپا و آمریکا؟

دیدگاهتان را بنویسید