اولویت های سیاست خارجی و امنیتی اسرائیل در فضای نوین منطقه ای

بحث تحریم همواره، در رابطه میان ایران و غرب سنگینی کرده است و از سال 2002 به اینسو و با بحران هستهای ایران، تحریمها و مجازاتها به چالشی اساسی میان ایران و غرب تبدیل شده بود. مسئلهای که از سال 2002 به اینسو به چالشی اساسی میان ایران و غرب تبدیل شده بود. منابع اسرائیلی چند روز قبل تأکید کردند که تیم بایدن به مقامات صهیونیست ابلاغ کردهاند که راهبرد مذاکره و بازگشت به برجام را در قبال ایران دنبال میکنند. به رغم آن که در روزهای گذشته، رسانههای غربی تلاش کرده بودند تا با ترسیم یک تصویر غیرواقعی از خواستهها و ترکیب تیم مذاکرهکننده ایران، گفتوگوها را از پیش شکستخورده و ایران را عامل شکست گفتوگوها معرفی نمایند. درمورد ایران شایان توجه اینکه براساس پیشفرض نولیبرالها همانند نوواقعگرایان، هر چه منفعت اقتصادی و مبادله تجاری با کشور هدف بیشتر باشد، احتمال تحریم آن کشور کمتر و هرچه مبادلات تجاری کمتر باشد احتمال تحریم بیشتر میشود.

اکنون پرسش اصلی این است که چرا با افزایش تحریمها و مجازاتها علیه ایران، نهتنها ایران کنش ایجابی از خود نشان نمیداد؛ بلکه واکنش سلبی ایران نیز بیشتر میشود. به گزارش ایسنا، فرمان اجرایی وضعیت اضطراری ملی در مورد ایران اساس بیشتر تحریمهای ظالمانه آمریکا علیه ایران است و به رئیسجمهور آمریکا این اختیار را میدهد که اموال و داراییهای ایران را توقیف کند. پاسخ: هم اکنون، مناسبات چین و آمریکا از زمان برقراری مناسبات دو کشور شاهد چالشهایی کم سابقه و شدید است. در اواخر دهه 1970 و 1980، ایالات متحده دو بسته تحریم اصلی علیه شوروی به کار گرفت. یعلون آن را «اشتباه اصلی دهه گذشته» در سیاست در قبال ایران خواند. با این وجود، کابینه کلینتون قبل و بعد از به قدرت گرفتن طالبان مذاکراتی با آن ها داشت، اما موفق به تعدیل سیاست های آنان نگردید. در پاسخ به این پرسشها، مقاله با توجه دیدگاه سازهانگاری روانشناختی در پاسخ بهعلت تشدید کنش سلبی ایران به افزایش مجازاتها و دیدگاههای رهبر معظم انقلاب در این مورد تلاش میکند.

اصلیترین عامل در افزایش تحریم در سالهای اخیر بحث انرژی هستهای ایران و نگرانی غرب در رابطه با منع گسترش تسلیحات بوده است. او در ادامه این یادداشت در توضیح این که چنین نظری مختص به او نیست، مینویسد: «موشه یعلون» در زمان امضای توافق هستهای وزیر دفاع (جنگ) اسرائیل بود و به شدت با آن مخالفت کرد. درواقع، کشور­های غربی و بهویژه آمریکا و اروپا در برخورد با ایران همواره بر ارزشهای غربی همچون پیشینهسازی امنیت اسرائیل، مهار ایران و نادیدهگرفتن حقوق هستهای ایران تأکید داشتهاند. رویکرد آمریکاییها در خاورمیانه عمدتاً بر اساس الگوهای موازنه گرایی و مهار استوار بوده است، لذا نیروهای مرکزگریز را درصحنه معادلات سیاسی منطقهای کنترل و روابط منطقهای را در قالب فرایندهای مرکزگرا صورتبندی کرده است. می شود این است که اساساً این سبک مدیریت بر تحولات کنونی منطقه خاورمیانه را می توان صرفا با تکیه بر منابع داخلی شکل دهنده به هویت این کشور تبیین نمود؟

با توجه به شاخص های در نظر گرفته شده در متغیرهای تشکیل دهنده فرضیه ها برای دستیابی به داده های عینی تر از روش استنباطی نیز بهره گرفته شده است. در واقع، ایالات متحده نشان داده است که با متحدان سنتی که به سمت همکاریهای نظامی- امنیتی با رقبای آمریکا حرکت کنند، همکاری نظامی – دفاعی محتاطانهای انجام خواهد داد. این اقدام رئیس جمهور آمریکا همزمان با برگزاری دور هشتم مذاکرات وین انجام شده است. ابتکار عمل بر روی حریف قرار میگیرد تا اولین کنش و اقدام را انجام دهد که متعاقبل اجبارکننده به آن واکنش نشان دهد. هدف اصلی این نوشتار، بررسی مسئله تحریم ایران از سوی غرب و کنش سلبی ایران به این تحریمها است. نویسنده در ادامه با طرح این سوال که پس در این شرایط چه اتفاقی خواهد افتاد و این پاسخ که کسی نمیداند، مذاکرات را به یک بازی تشبیه کرده است. از آنجایی که چین در نوآوریهای جهانی فنآوری پیشرو است، به یک شریک و مشتری مهم برای شرکتهای فناوری پیشرفته اسرائیل و شریک تلاشهای عربستان سعودی برای توسعه صنعت تسلیحات داخلی تبدیل شده است.

او میگوید پس از جنگ جهانی دوم تا دهه هشتاد میلادی، آمریکا یک قدرت اقتصادی بلامنازع بوده که توانسته رژیمها و نهادهای بینالمللی را طبق چارچوبهای نظم لیبرال ایجاد کند؛ اما این قدرت هژمون در حال افول است. ۱- ایجاد زمینه تنشها، مناقشات قومی – مذهبی و درگیرسازی مقاومت منطقهای و گرایشات ضد امریکایی با تنشهای داخلی و بازماندن از تقویت روند مقاومت و مبارزه با صهیونیست و سلطه امریکا در غرب. ناکامی امریکا در نیل به اهداف خود در طرح خاورمیانه بزرگ و مواجه با مشکلات و موانع بسیار در راه ثبات­سازی و برقراری امنیت در عراق، بار دیگر کاخ سفید را برای احیای مذاکرات صلح ترغیب نموده است. تایوان نقطه بحرانی درگیری است. درعینحال، ایران نهتنها در برابر این تحریمها از خود کنش ایجابی نشان نداده؛ بلکه به راهبرد کنش سلبی روی آورده است. نوواقعگرایان برای تحلیل اینگونه برخوردهای غرب و کنش ایران در ارائه مدلهایی تلاش کردهاند. در شرایط پاندمی کرونا چین کمک های زیادی به ایران برای تامین واکسن مورد نیاز کرد. دوم، واشنگتن مذاکرات جدیدی را با تهران درباره توافقی «قویتر و طولانیتر» برای جایگزینی توافق اولیه آغاز خواهد کرد.

دیدگاهتان را بنویسید