ایران و افغانستان در سیاستِ امریکا

ایسنا- به نظر می رسد دولت جدید آمریکا سیاستهایی متفاوت از ترامپ دارد، آیا سیاست واستراتژی آنان با چین تغییر کرده است؟ این سطح از تحلیل به ناآرامیهای سوریه نگاه راهبردی ندارد و فقط متغیرهای داخلی را در تحلیل وضعیت داخلی این کشور در نظر میگیرد و در داخل ایران نیز طرفدارانی دارد. تلاش ناتو برای نزدیک شدن به روسیه و در محاصره قرار دادن روسیه چه دلیلی دارد؟ وی تصریح کرد: آمریکا بدون نیاز به ابزارهای قانونی بینالمللی همچون سازمان ملل و شورای امنیت، تنها با توسل به قدرت اقتصادی خود، ایران را تحت فشار قرار داده است. همان گونه که در رویکرد نظری مقاله مطرح شد چین در موقعیت تحرک رو به بالا در نظام جهانی سرمایه داری قرار دارد و تلاش می کند از قواعد این نظام به نفع خود بهره برداری نماید. سیاست خارجی یکی از مباحث مهم در حوزۀ مسائل سیاسی و بین­المللی است که نقش مؤثری در مناسبات میان کشورها دارد و به همین دلیل بر ساختار نظام بین­الملل اثرگذار است.

بنابراین رویکرد، نوع روابط میان مسکو و واشنگتن تأثیری مهم و مستقیم بر فهم سیاست خاورمیانهای روسیه دارد. طبق این نگرش، روسیه به ازای همکاری خود با ایالات متحده آمریکا درزمینه مبارزه علیه تروریسم که پس از رویدادهای یازده سپتامبر 2001 صورت گرفته است، آنچه را که انتظار داشته دریافت نکرده است. پایه اصلی این استدلال، سیاستهای ایالات متحده آمریکا در منطقه آسیای مرکزی و قفقاز پس از رویدادهای 11 سپتامبر است. همچنین ۳۰۰۰ نفر از اتباع جمهوریهای آسیای مرکزی در کنار صفوف داعش قرارگرفتهاند. پریماکوف در مقالهای باعنوان «جهان پس از 11 سپتامبر»، چنین مینویسد: «پس از 11 سپتامبر، هیچچیز تغییر نکرده است جز تحکیم موقعیت ژئوپلیتیک آمریکا در آسیای مرکزی و قفقاز و نیز افزایش یکجانبهگرایی این کشور در نظام بینالملل» (کیانی، ۱۳۸۶). مسکن بهعنوان یک کالای مصرفی و در عین حال سرمایه ای، از اصلی ترین نیازهای اجتماعی به شمار می رود که در بسیاری از جوامع به کالای کمیابی نیز تبدیل شده است.

این خود نشان میدهد آمریکا از سر تفنن با ما مقابله نمیکند. گذر زمان نشان داد که بشار اسد به هیچ وجه قصد کوتاه آمدن از قدرت را ندارد. آمریکاییها تلاش کردهاند تا بهنوعی با ترغیب رهبران این کشورها برای پیش گرفتن اقدامات اصلاحی روند بحران را در این منطقه کنترل کنند؛ بااینحال، تاکنون روش مصالحه و مذاکره در کشورهای یادشده به نتیجه مفیدی ختم نشده است. بهعلاوه، توافقات دوجانبه در آینده نزدیک موضوع دشواری برای مذاکره خواهد بود. ممکن است تاکتیکهای ترامپ غیر قابل پیشبینی باشند ولی در استراتژی و اهداف اصلی آمریکا تغییرات عمدهای ایجاد نخواهد شد و برای ترامپ تاکتیک بازدارندگی و مقابله دو روی یک سکه خواهند بود. ضعیفترین جایگاه در میان قدرتهای برتر در این قلمرو متعلق به روسیه است که برخلاف دیگر بازیگران، اقتصاد استخراجی را برای خود برگزیده است که دراینخصوص، آن را باید دارای هویت جهان سومی دانست. پوتین در مصاحبه با کانال راشاتودی اظهار داشت :امروزه عدهای دنبال بهکارگیری اعضای القاعده یا شبکه تروریستی دیگر با دیدگاههای مشابه برای دستیابی به اهداف خود در سوریه هستند. علاوه بر این اتباع روسیه و دیگر جمهوریهای شوروی سابق در سازههای وابسته به القاعده در شام مبارزه میکنند ( ,Saradzhyan، ۲۰۱۵). پس از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی، رویکردهای متفاوتی در مقاطع خاص تاریخی در سیاست خارجی فدراسیون روسیه ظهور کرد که برخی با ناکامی و بعضی دیگر با نتایج مثبتی همراه بود.

سیاست خارجی آمریکا در دوران جنگ سرد در ناحیه خاورمیانه بر پایه حمایت و پشیبانی از رژیم اسراییل و نظامهای اقتدارگرای ضدکمونیست منطقه و ایجاد امنیت راه نفتی ناحیه به آبهای آزاد بود. روسیه قبلاً در برخی حوادث دیگر منافع بزرگی را ازدستداده بود و شاید تحت تأثیر همان تجربه اینگونه رفتار کرد . در حال حاضر منافع آمریکا و روسیه در زمینه جلوگیری و کاهش استفاده از سلاحهای هستهای و دیگر سلاحهای کشتارجمعی و کاهش خطر حملات تروریستی بزرگ، همگرا است. سوریه از سنتیترین متحدان روسیه در منطقه و جزء حوزه نفوذ این کشور است . منطقه غرب آسیا با داشتن منابع غنی انرژی از یکسو و موقعیت خاص ژئوپلیتیک از سوی دیگر، حوزه منفعتی غیرقابل اغماض برای قدرتهای بزرگ محسوب میشود. افزون بر این، در بین مخالفان رژیم سوریه حوزه نفوذ داشته باشد. از یکسو حامیان ایالات متحده آمریکا خواستار جابجایی قدرت از اسد بودهاند و برعکس در آنسو، روسیه و جمهوری اسلامی ایران و برخی کشورهای حامی دولت اسد و مردم سوریه میباشند. در حقیقت روسیه علاقهمند نیست تا پایگاه خود را در سوریه از دست بدهد و از این طریق باعث نفوذ بیشازپیش غرب در منطقه شود .

دیدگاهتان را بنویسید