بررسی روندهای سیاست خارجی آمریکا پس از انتخابات نوامبر

در این شرایط امنیت حیات و مال مردم عادی باید به گونه ای موثر تضمین شده و به ویژه از وقوع بحران های انسانی در مقیاس بزرگ جلوگیری شود. جهان نيوز، یک روزنامه آمریکایی طی تحلیلی به قلم یکی از سناتورهای دموکرات این کشور، سیاستهای «دونالد ترامپ» رئیس جمهور ایالات متحده در قبال چین را زیر سئوال برد. اما توهمزدایی در دوران حملهٔ عراق به کویت صورت گرفت که نتیجهاش نوعی حس رویگردانی کلی یا اشاعهٔ ناامیدی ناشی از وضعیت «مصیبت در دو خانه» در دههٔ ۱۹۹۰ بود. آنچه در موضع گیری روسیه و چین در قبال مذاکرات وین آشکار و اظهرمنالشمس است، ناظر بر منافعی است که با فرجام خوشبینانه مذاکرات وین میتواند در تضاد و تعارض با منافع دو متحد استراتژیک باشد. در قبال توافق احتمالی را بیشتر تامل برانگیز میکند، سکوت معنیدار و موضع انفعالی مقامات جمهوری اسلامی است. این موضع چین همیشگی و روشن است و طبعا در رابطه با مسئله اوکراین نیز صدق میکند. در ژاپن و کره جنوبی نیز ترامپ تهدید میکند که نیروهای خود را از هر دو کشور بیرون بکشد، مگر اینکه پرداخت های خود را به ایالات متحده چهار برابر کنند. موضعگیریهایی که فارغ از هر تحلیلی و فی النفسه و آشکارا همان اندازه که تهدیدآمیز است میتوان به تحقیرآمیز هم تعبیر کرد.

از سوی دیگر مسالهٔ نفت هم بود، به خصوص که دکتر مصدق موفق شده بود نفت شرکت ایران و انگلیس را ملی کند. 2. در هر مستعمراتی، افراد منتخب، به خصوص مجامع و دولت های محلی، تصمیمات گسترده ای در خصوص مشاغل عمومی و خصوصی می گرفتند. دو کشور از یکسو در هماهنگی با نگرانیهای غرب از قدرت هستهای ایران و از سوی دیگر با معرفی خود بهعنوان حامی ایران به اتخاذ مواضعی مبهم دستزدهاند. معرفی این پرونده بهعنوان خطری برای صلح و امنیت جهانی از سیاستهای واشنگتن برای مشروع جلوهدادن اقداماتش علیه ایران است؛ اما رویکرد روسیه و چین دارای ماهیت متفاوتی است. آمریکا با اعمال فشارها، تهدیدها و تحریمها سعی داشت که از دستیابی ایران به انرژی هستهای ممانعت به عمل آورد. ] ضرب الاجل تعیینشده برای این مذاکرات، روز سیام ژوئن تعیین شده بود که سه بار به ترتیب تا سوم، دهم و سیزدهم ژوئیه تمدید گردید.

اکنون روز به روز بر تعداد کشورهایی که به طرق مختلف ارتباط و تعاملاتی را با دولت موقف افغانستان برقرار میکنند، افزوده میشود و این روندی مناسب و قابل قبول است. روسیه، چین و آمریکا از بازیگران مهم در موضوع پروندهی هستهای بهشمار میروند که نقش آنها در قبال این پرونده غیرقابلانکار است. • امارات متحده عربی به یک بازیگر اصلی سیاسی-نظامی مبدل شده و همانطور که در روابط نزدیک آن با ایران، اسرائیل و ترکیه مشهود است، بر خطوط رئالپالتیک گام بر میدارد. پس از انقلاب اسلامی روابط ایران و امریکا قطع شد و ایران با هیچ یک از قدرتهای جهانی روابط نزدیکی نداشت. سرانجام نظم جدید بین الملل چه خواهد شد؟ • پادشاهی اردن بار دیگر بر فشارهای داخلی و خارجی شدید غلبه کرده و عمان انتقال قدرت به یک سلطان جدید را به صورتی موفقیتآمیز انجام داده است. اما عملا جنگ 33 روزه کل طرح خاورمیانه جدید آمریکا را به شکست کشاند.

نویسنده در انتهای این تحلیل نوشت، اگر قضیه ترامپ این باشد که انتخاب مجدد وی در تقابل آمریکا با چین موثر است، تاریخ اخیر روشن میکند که خلاف این درست است. سکوت تاملبرانگیزی که بی تردید به شک و تردیدها در قبال محتوای قراردادهای بیست و بیست و پنج ساله با روسیه و چین دامن خواهد زد. قدرت اول جهان، ایالات متحده، به چالشی مانند ایران اجازه حضور در منطقه مهم استراتژیک خود – خاورمیانه را نمیدهد. در ایالات متحده آمریکا بر اساس متمم اول قانون اساسی ایالات متحده آمریکا، هیچ دینی بطور رسمی وجود ندارد. در قطب غرب با رهبری ایالات متحده آمریکا لیبرال دموکراسی و نظام سرمایه داری ایدئولوژی غالب بود. رویکردهای غالب تبیینی، تحلیلی و اجرایی درحوزه سیاست خارجی امریکا را می توان ترکیبی از واقع گرایی، ژئوپلتیک، نئولیبرالیسم سیاسی و اقتصادی، محافظه کاری و نئومحافظه کاری، ناسیونالیسم و این اواخر ورود رویکردهای مرکانتیلیسم اقتصادی و پوپولیسم دانست. اما قاسم خود در سال ۱۹۶۳، در کودتای مشترک ناسیونالیستهای عرب و بعثیها (از جمله صدام حسین، رییسجمهور آیندهٔ عراق) سرنگون شد. در مواجهه با تحریمهای شدید امریکا، ایران مجبور شد سیاستهای خود را تعدیل کند و به تدریج به چین و روسیه نزدیک شود.

دیدگاهتان را بنویسید