بررسی و تحلیل راهبرد آمریکا در قبال چین

عراق، یک مقایسه نزدیک است اما هرگز با افغانستان یکسان نیست. مطالعه حاضر یک مطالعه کیفی با بهکارگیری روش مطالعه موردی است که به بررسی عمیق دو مورد از برنامههای وزارت خارجه آمریکا با همکاری نزدیک نهاد دانشگاه در کشورهای خاورمیانه و شمال آفریقا میپردازد. برای پاسخ به این سوال بهتر است این منطقه را در سه محور اصلی روابط آمریکا با ایران، اسرائیل و اعراب تقسیم بندی کرد. البته کامل و مطلوب هم نیستند اما اگر روابط را به طور کامل قطع کنیم و آنها را کنار بگذاریم، ممکن است آنها ده برابر خطرناک­تر شوند. مقاله حاضر تلاش میکند به فعلیت رساندن این «احترام متقابل» را مسئله­مند کند. به گفته نشریه اینترنشنال بیزنس تایم (2012) وزارت خارجه آمریکا از این برنامه در جهت هدایت تغییرات سیاسی-اجتماعی در کشورهای منطقه خاورمیانه و آفریقای شمالی استفاده میکند. توجه به نظرات ارائهشده از سوی شرکتکنندگان در برنامه تک ویمن نشان میدهد که زنان جوان کشورهای حوزه خاورمیانه و شمال آفریقا از فرصتی که تِکویمن در اختیارشان قرار داده است بهمنظور یک فرآیند گذار موفقیتآمیز، استقبال میکنند. مربیهای فرهنگی زنان جوانی هستند که در سانفرانسیسکو کار و زندگی میکنند و گفته میشود که در خود «تعهد شخصی» برای توانمندسازی زنانی احساس میکنند که از منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا میآیند.

برنامه تِکویمن بر توانمندسازی علمی زنان بهمنظور نیل به پتانسیلهای کامل در صنعت تأکید دارد، لذا برنامههای آن در مناطق صنعتی همچون منطقه ساحلی سانفرانسیسکو و سیلیکون ولی و برای برخی رشتهها، در واشنگتن برگزار میشود. بااینحال بعید است دولت بایدن سفارت آمریکا را از بیتالمقدس به تلآویو منتقل کند. با این وجود مطالعه تطبیقی دولتهای مختلف در نظام جمهوری اسلامی از ابتدای رهبری آیت الله خامنهای تا امروز نشان میدهد که جهت گیریهایی با بعضا ۱۸۰ درجه اختلاف در روند تصمیمسازی در جمهوری اسلامی مشاهده شده است. برنامه نِکستاسکالرز با پشتیبانی شبکهای جامع از ۳۸ کالج زنان در آمریکا به فعالیت خود ادامه میدهد. باید توجه داشت که مناسبات میان حقوق و سیاست پیچیدهتر از گزارههای مطلقِ از پیش تعیینشده است و در مواردی دُرست برعکس؛ سیاست اقتضا میکند که دیپلماسی از تبدیل اختلافات سیاسی به اختلافات حقوقی پشتیبانی کند. ] دو برنامهای هستند که نشان میدهند چگونه محافل آکادمیک و دانشگاهها بهعنوان جناح کمکی دیپلماسی عمومی آمریکا فعال هستند. اِعمال یک دیپلماسی عمومی مؤثر به گفته نای (2011: 105) وابسته به «ارائه تصویری مثبت و درعینحال برقراری رابطهای است فضای مناسب برای اجرای سیاستهای دولتی را ایجاد کند».

وی زمانی در دوره دبیرستان تحت سرپرستی یک خانواده آمریکایی قرار داشته است. جامعه آمریکایی یکی از دموکراتترین و توسعه یافتهترین جوامع در تمام دنیاست. این کتاب یکی از معدود آثار محققانه درباره خطمشی دولت کارتر در قبال انقلاب اسلامی ایران است. رویکرد آمریکا در دوران روسای جمهور مختلف آمریکا – چه دموکرات و چه جمهوریخواه – براساس نشانههایی از مهار، تحریم و مقابله شکل گرفته است. جو بایدن رئیس جمهوری امریکا اخیرا سخنانی درشبکه “سی ان ان” ایراد کرد که از آن به عنوان پیامی آشکار برای پکن نام برده شد. ، به تشدید نزاع و خشونت دامن میزند و میتواند روند متزلزل مذاکره را خراب کند»، ابراز نگرانی میکند. ولی از ۲۰۱۲ به این سو شاهد تشدید اختلافات در داخل ناتو هستیم. سفیر اسبق ایران در نروژ و مجارستان بیان کرد: سعودیها کشورهایی را که بخواهند از سیاستهایش تبعیت نکنند تحت فشارهای امنیتی قرار میدهد. این درحالی است که برنت کریستنسن، سفیر آمریکا در تایپه در اوایل خردادماه با اشاره به پایین بودن تعداد مبتلایان به کرونا در این جزیره گفته بود: ما به توانایی مقامات بهداشتی تایوان برای کنترل کرونا کاملا اطمینان داریم. نورلند که در اوت 2019 سفیر آمریکا در لیبی شده بود، قرار است با دولت وحدت ملی برای ایجاد ثبات در لیبی و اطمینان از برگزاری انتخابات ملی طبق برنامه پیشبینیشده در دسامبر 2021 همکاریهای لازم را انجام دهد.

مربیهای فرهنگی که حکم «سفیرانی» را دارند که این «رهبران آینده» را با جاذبههای محلی، رویدادها و فرصتهای فرهنگی مواجه میکنند. ترامپ در حوزه سیاست خارجی به گونه­ای عمل کرد که حتی اخلاف جمهوری­خواه وی نیز این گونه عمل ­نمی­کردند. این برنامه زنان تحصیلکرده در حوزه علوم پایه را به «استفاده از دانشی که در آمریکا کسب کردهاند در جهت ایجاد تغییرات اجتماعی مثبت در کشور خودشان تشویق میکند». اولمرت پس از آغاز جنگ در نشست کنست، هدف اسرائیل را نابودی کامل حزب­ا.. گروههای مذهبی به خصوص پروتستانهای اونجلیکال و کاتولیکها، مواضع سرسختانهای را در برابر موضوعاتی چون همجنسگرایی، سقط جنین و آموزش مختلط در مدارس آمریکا، اتخاذ کردهاند. نگاهی به نوشتههای این افراد فوجی از شکایات درباره فقر، محرومیت فرهنگی، فلاکت و زندگی بیثبات و ناامن در شرایط نبود برنامههای آیندهنگرانه در کشورهای زادگاهشان را نمایان میکند. ایجاد انگیزه مشارکت در نکست اسکالرز از سیاستهای متنوعی تبعیت میکند. نویسنده در انتهای این تحلیل نوشت، اگر قضیه ترامپ این باشد که انتخاب مجدد وی در تقابل آمریکا با چین موثر است، تاریخ اخیر روشن میکند که خلاف این درست است. تحولات سیاسی اخیر حاکی از آن است که ایالات متحده از اهرم های زیادی برای فشار به چین استفاده میکند.

البته برخی حزب های کوچکتری هم وجود دارند. امریکا، چین، اتحادیۀ اروپا، ژاپن، روسیه و چندین بازیگر مهم ثانوی، یعنی ترکیه و کرۀ جنوبی، وجود دارند. یعنی در آینده نیز شاهد لشگرکشی نظامی آمریکا به کشورها نخواهیم بود؟ در عصر برتری نئوکلونیالیسم آمریکایی نیز عرصه تولید دانش به یکی از مراکز اعمال قدرت نرم بدل شده است بهنحویکه زنان مسلمان نیز در آن مشارکت دادهشده و تأثیرگذاری آن دوچندان شده است. آمریکایی­ها بعد از آن به بهانه مبارزه با تروریسم برای رهایی از کشورهای مخالف خود دو گزینه را در پیش گرفتند نخست با تهدید سخت کشورهای افغانستان و عراق را اشغال کردند. اما باید دید که با گذشت زمان مسائل چگونه پدیدار میشوند. این دولت البته میتواند از مولفههای داخلی اثربپذیرد تا جهتگیری سیاست خارجیاش طرح و شکل یابد اما باید پذیرفت که این مسیر مطلق نیست. یمن صحنه مناسبی برای مورد انتقاد قرار دادن ایران نیست. به طور خلاصه، در خاورمیانه، روایت واشنگتن مبنی بر اینکه رقابت چینیها با ایالاتمتحده و یا اقتدارگرایی غارتگرانه چینی دلیل آشفتگی وبینظمی جدید جهانی است، قابل فبول نیست. مؤثرترین راه برای برخورد با پکن این است که نقاط قوت آمریکا تقویت شود و معضلات سیاست آمریکا از بین برود.

دیدگاهتان را بنویسید