توسط چه ناشری منتشر شده است؟

برای نمونه، رهنمودهای مقام معظم رهبری در مورد انرژی هستهای و تأکید ایشان بر افتخار، عزت ملت ایران، همه و همه حاکی از وجود ارزشهای والای انسانی و اسلامی در سیاست خارجی جموری اسلامی ایران است. پایگاه اطلاعرسانی حضرت آیتالله خامنهای، بیانات رهبر معظم انقلاب در دیدار با دانشمندان هستهای3./12/1390. برخی از آنها در تعارض با یکدیگر قرار دارند. او عنوان میکند که در هر فرهنگ، ارزشهایی شکلگرفته است و این ارزشها گاهی در تضاد با دیگر ارزشها قرار میگیرد. ما همچنین بر اساس نیازهای ملت افغانستان روند ارائه کمکهای خویش به این کشور را ادامه خواهیم داد. بر این اساس تدوین برنامه جامع اقدام مشترک با مبنا قراردادن این راه حلها در آینده نزدیک آغاز گردید. غریب آبادی، کاظم (1387)، برنامه هستهای ایران: واقعیتهای اساسی، تهران، نشر: وزارت امور خارجه، مرکز چاپ و انتشارات. براساس این اصل وزارت دارایی آمریکا سایر صنایع غیرمرتبط با دانش هستهای را با توجیه نقشآفرینی غیرمستقیم آنان در فعالیتهای هستهای نظامی و صنایع موشکی غیرمتعارف در فهرست تحریم قرار داده است.

اولمرت، امیر پرتز، وزیر دفاع وقت و دان هالوتز، رئیس وقت ستاد مشترک ارتش، مورد انتقاد طیف مخالفان قرار گرفتند، افکار عمومی عملکرد ارتش و وزات دفاع را ضعیف توصیف نمودند و از نحوه مدیریت جنگ ناراضی بودند. این نظریه فوکویاما باعث شد که ایالات متحده آمریکا به عنوان ابر قدرت پیروز برآمده از جنگ سرد، طرح جدید در مورد کشور های مختلف دراندازد. درواقع، هدف از آن ایجاد یک وضعیت روشن همزیستی در جهتی موافق با منافع و ارزشهای آمریکا است. در این تحریمها شاهد هدف قرارگرفتن امنیت ملی ایران و تضعیف آن، تحریم افراد، اشخاص، اقتصاد ایران، بانکها، نیروی نظامی و دفاعی و همچنین نفت ایران هستیم و این سبب کنش سلبی شدیدی از سوی ایران شده است. همچنین در این مدت شاهد ساخت و آزمایش انواع موشکها از سوی ایران بهعنوان واکنشی سلبی در قبال فشار غرب بر ایران و رفتار آنان مبتنی بر رویکرد نوواقعگرایانه و نهادگرایی نولیبرال هستیم. جهت اول اینکه با توجه به دیدگاه سازهانگاری روانشناختی، وجود عوامل مادی در دیدگاه غرب همانند امنیت، سلطه، ثروت، ارزشهای لیبرالی و همچنین عدم پذیرش دیگر ارزشهای حاکم بر نظام جمهوری اسلامی ایران سبب کنش سلبی ایران شده است. اصلیترین عامل در ایجاد کنش سلبی ایران را رفتار متخاصمانه غرب در غالب تحریمها از سال 2002 بهویژه تحریمهای شورای امنیت از سال2005 به اینسو تشکیل میدهند.

حال با ذکر مختصری از برخی تفاوت­های سیاستگذاری در ایالات متحده، و با توجه به پیروزی جو بایدن نامزد دموکرات در انتخابات 2020 آمریکا تحلیل مختصری بر چگونگی آیندة سیاست خارجی دولت بایدن در منطقة منا خواهیم داشت. نویسنده با اشاره به نقطه ضعف های آمریکا در نبرد احتمالی می نویسد: بهترین راه برای آماده شدن برای جنگ آمادگی برای پیروزی در جنگ است. به تلافی، چین ۱۰ شهروند و چهار نهاد اتحادیه اروپا را تحریم کرد. در نهادگرایی نولیبرال فرض بر آن است که اتحادیه اروپا و آمریکا در هر زمان ممکن بهدنبال تحریمهای چندجانبه بوده و از تحریمهای سازمان ملل فراتر نروند مگر درزمانی که چنین اقدامی هیچ هزینهای برای آنها درپی نداشته باشد. نتیجه به دست آمده در انتخابات اخیر ریاست جمهوری آمریکا را می توان به خواست مردم آمریکا برای تغییر روندها در دو حوزه سیاست داخلی و خارجی این کشور تعبیر نمود. لیبو که نگاهی سازه انگارانه به نظریه دارد، منزلت و اعتبار را برساختهای اجتماعی تلقی میکند؛ درنتیجه بر تفاوت در معیارهای آن در زمانهای مختلف و در میان دولتهای مختلف تأکید دارد. نقطه، آغاز نظریه او از شبه نظریه نظم سیاسی و قراردادن روابط بینالملل در درون آن است. مشیر زاده، حمیرا، ( 1390 )، تحولات جدید نظری در روابط بینالملل: زمینه مناسب برای نظریه بومی، پژوهشنامه علوم سیاسی، سال ششم، شماره دوم، بهار.

یکی از کار ویژههای مطلوب دولتها، اختصاص مناسب سرمایهها و امکانات کشور بین حوزههای مختلف و مورد نیاز جامعه است. البته کار شماها خیلی ابعاد مختلفی دارد؛ یک بعدش این است که احساس عزت ملی را به این ملت و به این کشور داد؛ این چیزخیلی مهمی است. اندیشههای دوران جنگ سرد، باید به طور کامل کنار گذاشته شوند. در دوران مدرن بهدلیل غلبه مادیگرایی عوامل مادی همچون قدرت و ثروت پایه منزلت قرارگرفتهاند؛ اما این نه در مورد جوامع دیگر صادق است و نه حتی در غرب تنها پایه منزلت محسوب میشود. از منظر لیبو در هر دورهای از تاریخ ما شاهد بهدستآوردن منزلت و افتخار توسط شخص اول هر کشور یا مردم یک کشور هستیم. قدرت و ثروت، حقوق بشر، آرمانهای انقلابی، ارزشهای دینی هر یک میتوانند پایه منزلت باشند. «من فقط یک جمله عرض کنم. 4. هرچه روابط بینالملل از راه توافقات رسمی نهادینهتر شود، احتمال اعمال تحریم کمتر میشود؛ زیرا چنین اقدامی به معنی نقض توافقنامه خواهد بود.

دیدگاهتان را بنویسید