در عراق هم همین اتفاق افتاده است

در بررسی روندهای سیاست خارجی آمریکا، با نیم نگاهی به راهبرد سیاست خارجی این کشور درمی یابیم که دو رویکرد «استیلا» و «خویشتنداری» همواره به عنوان ابزارهای پیشبرد اهداف این سیاست ها مطرح بوده است. کلینتون از دانشگاهها و نهادهای آکادمیک بهعنوان «کنشگران چندملیتی» برای تحکیم قدرت نرم آمریکا در میان زنان مسلمان دانشمند استفاده کرد. مادامیکه خاورمیانه منطقه­ای استبداد زده و سرشار از خشونت و ناامیدی است، همچنان کانونی برای پرورش انسانها و جنبش هایی خواهد بود که امنیت آمریکا و دوستانش را با تهدید مواجه می کند. مادلین برودین، ستون نویس روزنامه گاردین (۲۰۱۱)، معتقد است، هیلاری کلینتون موفق شد موضوع حقوق زنان را به «موضوع حیثیتی» آمریکا در سیاست خارجی بدل کند. نظام در حال تغییر جنسیت، حاصل شبکهای از ایدهپردازیها، کارسازمانی و مجموعه برنامههایی است که مفهوم «جایگاه زنان» را ساخته، پرداخته و آن را بهعنوان یک پروژه جهانی از ۱۹۴۸ تا ۱۹۹۵ تثبیت نمودند. رژیم پیچیده و درهمتنیدهی تحریمها علیه جمهوری اسلامی ایران مخصوصاً در طول یک دههی اخیر، نمونهی روشنی از طراحی یک نظام حقوقی بههمپیوسته برای پیادهسازی اهداف خصمانه سیاست خارجی ایالاتمتحد­آمریکا بوده است.

نظام جهانی جنسیت که از عناصر اصلی و مهم تغییر در جهان معاصر و آغاز راه گفتمان محوری «جایگاه زنان» در توسعه محسوب میشود، خود نیز دارای قابلیت تغییراست. ایراد این کلمات در بیانیه پکن بود که نام هیلاری کلینتون، بانوی اول کاخ سفید در آن زمان را به نامی جهانی تبدیل کرد. یکی از اهداف منطقهای آمریکا، دنبالهروی بلامنازع کشورهای منطقه از سیاستهای کاخ سفید بوده است. او پتانسیل فراموششده شهروندان زن در کشورهای در حال گذار سیاسی را به منبعی برای «قدرت مدنی» آمریکا در سطح بینالمللی بدل کرد. این مقام ها در مقابل پرسش های نمایندگان سنا در کمیته روابطه خارجی مواجه شدند. سوال محوری ما عبارت از اینست که وجوه اشتراک سیاست های آمریکا در قبال ایران در ادوار ریاست جمهوری جمهوری خواهان و دمکرات ها طی سال های 2001-2020 چه بوده است؟ بله، اوباما باید پس از تسلط روسیه بر کریمه و دونباس، تسلیحات و تحریمهای قویتری ارائه میکرد، بله، زمانی که بایدن در سال گذشته مخالفت خود با نورد استریم 2 را کنار گذاشت، ناامیدکننده بود. شکایات بیوقفه آمریکا از چین این امر را نادیده میگیرد که سرنوشت آمریکا بیشتر به واشنگتن بستگی دارد نه به پکن.

] در آن زمان از سوی هیلاری کلینتون و بهمنظور ارزیابی دقیق تمامی تلاشهای دیپلماتیک و کمکهای بینالمللی آمریکا راهاندازی شد. در کشورهایی مثل اردن، لیبی، موریتانی، فلسطین، سوریه، تونس و یمن، زنان 70 درصد از جمعیت بیسواد و در کشورهای کمی توسعهیافتهتر، همچون بحرین، کویت و عمان، زنان کمی بیش از نصف بزرگسالان بیسواد را تشکیل میدهند. این ایده در اسناد استراتژیک مهمی همچون استراتژی امنیت ملی آمریکا (۲۰۱۰) قابل مشاهده است؛ در این سند آمده: «تجربه نشان داده است که کشورهایی صلحآمیزتر و ثروتمندترند که زنان در آن از تمامی حقوق و فرصتها برابر هستند». روسیه به عنوان یکی از قدرتهای بزرگ طی سالهای اخیر تلاش کرده است نقش فعال و موثری در مورد مسائل و تحولات منطقه خاورمیانه داشته باشد، به طوری که به جنگ سوریه ورود پیدا کرد و از طرفی با کشورهای حوزه خلیج فارس نیز مراودات و تعاملات گستردهای را آغاز کرد. در این میان فن آوری هستهای روسیه به عامل جذابی برای کشورهای خاورمیانه تبدیل شده است و کشورهای حوزه خلیج فارس علاقه بیشتری برای همکاری با روسیه در این زمینه از خود نشان میدهند و از طرفی مسکو نیز با رویکردی مثبت به این واکنش، میکوشد به این نیازها پاسخ دهد. این تحقیق به دنبال پاسخ به پرسشی است که اساسا استراتژی سیاست توسعه هستهای روسیه در خاورمیانه چیست؟

این کارشناس مسائل بینالملل خاطرنشان کرد: البته یکی از راههای موجود برای ایران در صورت تداوم فشارهای آمریکا و غرب میتواند خروج ایران از NPT باشد. در مثالی عینی آنچه که برای آمریکا در خاورمیانه اهمیت دارد مسائل درونی کشورهای خاورمیانه نیست. اگرچه در این میان جنگ تجاری در شکل تقابلی کم رنگ خواهد شد اما محدودسازی راهبردی و تاکتیکی چین از طریق همکاری با متحدان اروپایی و آسیایی و نیز نهادهای بین المللی پپیگیری می شود. طبق سند آموزش برای همه: گزارش منطقهای کشورهای عربی 2014، زنان بخش اعظم جمعیت بیسواد در این کشورها را تشکیل میدهند. این اولین چارچوب حقوقی و سیاسی است (شومیکر، 2012) که تأکید میکند «مشارکت و حمایت از زنان بهعنوان عاملان صلح و ثبات در رأس تلاش آمریکا برای توسعه امنیت، پیشگیری، واکنش و حل نزاع و بازسازی جوامع است» (تأکید افزودهشده). ترامپ باید اولین رئیسجمهور ملیگرا قلمداد گردد که این خود بدعتی در قلمرو سیاسی آمریکا محسوب میشود و علت اصلی آن هم شدت عمیق تعارض مخالفان با سیاستهای اوست. پس از دهه 1980، چین در معماری مالی بین­المللی ادغام شد. 4. کلینتون در طول دوره وزارت خود از ۱۱۲ کشور، از چین گرفته تا زیمبابوه، دیدن کرد.

و اگر نمی توانند، آیا منطقی نیست که اکثر کشورهای جهان از قمار روی رقابت آمریکا و چین اجتناب کنند؟ آیا آنها فضایی برای پرداختن به سیاستی متفاوت دارند؟ بعد از اقدام پارلمان اروپا در دادن رأی منفی به تصویب قرارداد بزرگ اقتصادی میان اروپا و چین، وزرای خارجه ایرلند، لهستان، مجارستان (کشورهای عضو اتحادیه اروپا) به همراه وزیر خارجه صربستان روز شنبه به پکن میروند. در بسیاری از کشورهای منطقه همچون الجزایر، بحرین، کویت، قطر و امارات متحده عربی ثبتنام دختران بر پسران در مدارس پیشی گرفته است (همان). آموزش، چه در مدارس و چه در دانشگاههای کشورهای خاورمیانه و شمال آفریقا از بسیاری جهات رو به بهبود بوده است. طبعاً، هیلاری کلینتون مشارکت زنان در صلح و امنیت را بر مبنای دغدغههای امنیتی آمریکا برساخته است. 1. هیلاری کلینتون ابتدا تلاش کرد موانع موجود در داخل مرزهای آمریکا را بر طرف کند. ]؛ موضوع جایگاه زنان میرفت تا در ابعاد مختلف جامعه آمریکایی جای خود را باز کند.

دیدگاهتان را بنویسید