در عراق هم همین اتفاق افتاده است

در آسیای جنوب غربی دارای برخی معایب است، اما حضور همین قدرتهای بزرگ و بهویژه آمریکا میتواند در چارچوب طیف گستردهای از منافع راهبردی ایران محاسبه شود و حتی در رقابت با رقیبان منطقهای به ایران یاری رساند. در قرن بیستم میلادی هم، افغانستان مرز دو قدرت بزرگ جهانی بود. یکی از آثار اقدام ایران در پاسخ به اقدام تروریستی آمریکا، تقویت قدرت بازدارندگی ایران است. معرفی آمریکا به عنوان تنها عامل بحرانزای منطقه از سوی ایران سیاستگذاران سیاست خارجی را از درک مناسب تعاملات و مناسبات قدرت منطقهای و جهانی دور می سازد و سیاستگذاری آنان را انفعالی و ناکارآمد میکند. همانگونه که سیاستگذاران ایرانی حضور قدرتهایی چون روسیه و چین را در چارچوب منافع راهبردی ایران توجیح و تفسیر میکنند، حضور ایالات متحده آمریکا به نفع ایران در منطقه نیز توجیحپذیر و قابل تفسیر است. جلوههایی از چنین فرآیند اولویت مزایای کوتاهمدت بر منافع راهبردی و سرگردانی سیاست خارجی را میتوان در سیاستگذاری خارجی ایران بهخصوص در سیاست مقابله با حضور ایالات متحده آمریکا در منطقه به خوبی مشاهده کرد. راهبرد کلان آمریکا در برابر جمهوری اسلامی ایران کاهش نقطه ثبات راهبردی و بازدارندگی نظامی و منطقه ای کشور است. به عبارت دیگر، پیشنهاد میشود راههای انتقال نفت خزر از منطقه متنوعتر شوند.

این کتاب به علاقهمندان، محققان و دانشجویان حوزهی علوم سیاسی بهویژه در سطح بینالملل پیشنهاد میشود. «پل پیلار» از مقامات ارشد اطلاعاتی سابق آمریکاست که مطالعات گستردهای درباره تاریخ سیاست خارجی آمریکا انجام داده است و در کتاب اخیر خود نیز این سیاست خارجی را مورد نقادی قرار داده است. ] در تاریخ ۵ مهر ۱۳۹۲ هنگامی که حسن روحانی در راه محل اقامت خود در نیویورک به سمت فرودگاه برای حرکت به سمت ایران بود، رؤسای جمهور ایران و آمریکا از طریق تلفن با یکدیگر صحبت کردند. ] حسن روحانی در ۲۸ شهریور ۱۳۹۲ در گفتگو با شبکه ان. وی همچنین یادآور شد که با این حال، آژانس طبق موافقتنامه پادمان به تاسیسات هستهای ایران دسترسی منظم دارد و گزارشهای مدیرکل، جلوه بارزی از سطح بیسابقه شفافیت در برنامه و فعالیتهای هستهای ایران است. مفهومی که افغانستان در نقطه ثقل آن قرار دارد. اسرائیل خواهان بقای حکومت اسد در سوریه می­باشد و در عین حال از هر گونه اقدامی برای به ضعف کشاندن و تحت فشار قرار دادن دمشق دریغ نمی­کند.

با این حال حادثه نطنز نشان داد دولت بایدن مسیر بسیار دشواری را در این زمینه در پیش دارد. اکنـــــون جمهوری اسلامی ایران نقش بسیار مهمی در تعیین دستورکارهای منطقهای دارد. اسرائیل همچنان با مصر و اردن روابط سطح بالای سیاسی و اقتصادی دارد و حاکمان قاهره و امان از طریق ارتباط با اسرائیل از چتر حمایتی همه جانبه امریکا استفاده می­کنند. در همه طراحیهای منطقهای آمریکا اعم از مهار دوجانبه، طرح خاورمیانه بزرگ، طرح خاورمیانه جدید و موازنه آشوب، اگر نگوییم هدف اصلی، اما یقیناً یکی از اهداف مهم و حیاتی آنها حفظ و تأمین امنیت رژیم صهیونیستی بوده است. از یک سو، ایالات متحده به طور پیگیرانه با کشورهای خودکامه مخالفت میکرد و آنها را به گونههای مختلف تحریک مینمود. بااینکه ادامه پیامهای آمریکا در مورد لیبی یک گام مثبت است، اما دولت بایدن پیشنهادهای کمی برای ایجاد ثبات در این کشور ارائه کرده است. یک تیم مشاوره کلی که در گزینش همه کابینه به ایشان کمک کنند. نورلند نیز بهطور مکرر بر لزوم خروج همه مزدوران خارجی از لیبی تأکید کرده و مرتباً در تسریع در این روند با مقامات ترک، اماراتی و روس گفتگو میکند. به نظر می­رسد کابینه اولمرت با نوعی فرافکنی و پرداخت به مسائل حاشیه­ای به دنبال کاهش روند انتقادات افکار عمومی، جامعه و احزاب اسرائیل به ناکامی در جنگ 33 روزه بود.

حتی در همین پیام تبریک نیز ملت ایران طرفدار تروریست و دنبال سلاح هستهای خوانده شدهاست. ] اوج شکلگیری مذاکرات دو جانبه ایران و آمریکا، پس از روی کار آمدن دولت یازدهم به ریاست حسن روحانی بر سر پرونده هستهای ایران آغاز شد. امینی، حسن (4/6/1383)، “دموکراسی مجازی، استیلای واقعی؛ تجزیه و تحلیل طرح جدید امریکا برای خاورمیانه”، جام جم. چند روز پیش از سفر حسن روحانی به شصت و ششمین مجمع عمومی سازمان ملل متحد، باراک اوباما به حسن روحانی نامهای نوشت و رئیسجمهور ایران به این نامه پاسخ داد. ] والاس موری (Wallace Murray) که در سالهای دهه ۲۰ میلادی کاردار آمریکا در ایران بود، از نخستین سفیران این کشور در ایران شد. برژینسکی مشاور امنیت ملی آمریکا در سالهای 1981-1976، آشکارا تفکرات مکیندر را نمایان می سازد. این مقاله میکوشد تا بر پایه نظریات معطوف بر ژئوپلتیک که نقش عوامل جغرافیایی را در سیاست مورد تاکید قرار میدهد، با روشی علّی، و تاریخی و توصیفی به بررسی دورههای مختلف سیاست خارجی آمریکا در برابر افغانستان بپردازد.

دیدگاهتان را بنویسید