دیپلماسی خارجی نوین آمریکا و تأثیرات آن بر سیاست منطقهای دولت پهلوی دوم (1357-1348 ش)

تا آن زمان رفتوآمد نفتکشها در منطقه طبق روال انجام میشد، اما در آن سال خطر وقفهٔ آن به چشم آمد. واشنگتن تلاش داشته از فرصت ایجاد شده در بحران اوکراین استفاده کند و برنامههای مدنظر خود را در میان کشورهای آمریکای لاتین پیاده کند تا بدین ترتیب بتواند متحدان روسیه را از این کشور دور کند. دکتر حیدری این گونه ادامه دادند که این سند شامل چندین محور کلی است و بیان میکند سیاستهای آینده ایالات متحده باید به گونهای باشد که هرگونه تهدید احتمالی را درباره ایالات متحده خنثی کند. مهم اینکه، حتی منتقدان اصلی تلاشهای جنگی عربستان سعودی مانند سناتور کریس مورفی به بسته تسلیحاتی رای دادند، زیرا آنطور که او ادعا کرد، تسلیحات ارسالی به عربستان سعودی به این کشور کمک میکند تا از خود دفاع کند. ترکیه همچنین نفوذ روزافزون خود در آسیای مرکزی را که هدف آن کاهش هژمونی روسیه و چین است، بهعنوان اقدامی سودمند برای منافع آمریکا تلقی میکند.

مواجهه آمریکاییها با واقعیات میدانی در روی زمین، موجب تعدیل نظریههای هژمونی شد تا توجیهی برای عقبنشینی آمریکا باشد. دوره دوم در سیاست خارجی این کشور به بین الملل گرایی شهرت یافته که از سال 1917 تا به امروز تداوم داشته است. پیگیری سیاست تقویت مناسبات با شرکای اقتصادی سنتی در آسیا در امتداد استراتژی اقتصادی دولت صورت گرفته است. برق لامع، مسعود. 1358. استراتژی کیسینجر در سیاست سلطه جویی آمریکا، چاپ اول، تهران، انجمن تحقیق و بررسیهای علمی و سیاسی و اقتصادی ایران. این انتصاب جدید، اگرچه بیعلاقگی رئیسجمهور پیشین دونالد ترامپ به تحولات لیبی را اصلاح میکند، اما استراتژی آمریکا در قبال مدیترانه شرقی همچنان مبهم است. علی اکبر ولایتی، دکتر متخصص اطفال، مشاور آقای خامنهای در امور سیاست خارجی است. این کتاب برای جامعه آکادمیک بهخصوص افرادی که رشته تحصیلی و تحقیقی آنها علوم سیاسی، روابط بینالملل و سیاست خارجی آمریکا است مناسب است. مهمترین ابزار هم در این راستا، ناامیدشدن مردم از ساختار نظام (و نه دولت یا افراد) است. اصطلاح “قدرت نرم” و “قدرت سخت” توسط جوزف نای برای فهم روشهای که ملت ـ کشورها برای استفاده از قدرت خود بکار میبرند، جعل گردید.

پس از جنگ ۱۹۶۷، بریتانیا خبرساز شد که اعلام کرد میخواهد شرق سوئز را ترک گوید. ارزش آثار «پیلار» در این است که او از جمله متفکرانی است که هم سابقه کار علمی و دانشگاهی را دارد و هم مسئولیتهای اجرایی در سازمانهای اطلاعاتی و امنیتی امریکا داشته و دارد. قدرت نرم، که در واقع بانفوذ معنوی کشور مترادف است، اهمیت بسیاری در بالا بردن ضریب امنیتی هر کشور دارد. نتیجه این شد که ابرقدرتها وارد عمل شدند تا جنگ را به پایان رسانند. کندی، پل. 1369. ظهور و سقوط قدرتهای بزرگ، تغییرات اقتصادی و برخوردهای نظامی از سال 1500 تا سال 2000 میلادی. در جلسات ناتو، منتقد و علیه روند سیاسی ناتو سخن می راند و از تایید بیانیه ناتو خودداری کرد. 1364. دهه جنگ سرد، روند جنگ در دهه 1980، شاهرخ وزیری، چاپ اول، تهران، سلسله. محمود مشرقی، چاپ اول، تهران، آشتیانی. علیرضا طاهری، چاپ اول، تهران، کتابسرا.

عبدالرحیم گواهی، چاپ اول، تهران، قلم. پالمر، رابرت روزول. 1349. تاریخ جهان نو، ابوالقاسم طاهری، جلد دوم، چاپ اول، تهران، امیر کبیر. کلیر، میشل. 1358. جنگ بی پایان، سیاست خارجی آمریکا در جهان سوم. گازیوروسکی، مارک ج. 1371. سیاست خارجی آمریکا و شاه، بنای دولت دست نشانده در ایران. سخنگوی دولت در آن زمان، جورج شولتز، بعدها چنین گفت ما از سیاست خودمان در قبال خاورمیانه تخطی کردیم. اما قاسم خود در سال ۱۹۶۳، در کودتای مشترک ناسیونالیستهای عرب و بعثیها (از جمله صدام حسین، رییسجمهور آیندهٔ عراق) سرنگون شد. در این بین، بغداد هم روابط دیپلماتیک خود با واشنگتن را قطع کرد. این دو بر سر مرز اروندرود اختلاف پیدا کردند، و بغداد در ادامهٔ سیاستهای ناسیونالیستهای عرب، نام خلیج فارس را به خلیج عربی تغییر داد. یک ماه بعد از تجاوز شوروی، کارتر رئیس جمهور اشغال افغانستان را تهدیدی از جانب شوروی برای منافع آمریکا اعلام نمود و ائتلافی از پاکستان، چین، عربستان، مصر و انگلستان در برابر شوروی تشکیل داد. نویسنده معتقد است آمریکا انقلاب ایران را به منزله واقعیتی موجود و پیچیده پذیرفته بود، اما کارتر و مشاورانش برداشتی پراکنده و سطحی از آن داشتند. بنابراین اثرگذاری و قدرتمندی بازیگران منطقهای و بینالمللی بیانگر افول قدرت آمریکا در این منطقه است.

دیدگاهتان را بنویسید