دیپلماسی خارجی نوین آمریکا و تأثیرات آن بر سیاست منطقهای دولت پهلوی دوم (1357-1348 ش)

موضوع بحث امروز ما اندیشکدههای آمریکایی و جمهوری اسلامی ایران است. اخبار مربوط به شیوع ویروس کرونا و تحولات مرتبط با آن، انتخابات ریاست جمهوری در ایران، تحولات مربوط به فلسطین، سوریه، لیبی و عراق از جمله رویدادهای مهم خبری منطقه خاورمیانه و جهان در سال 2021 میلادی بودند. در سال 2002 نیز به طور رسمی مشخص شد که استراتژی بزرگ دولت بوش بر قدرت یکجانبة آمریکا و حق حملة پیشدستانه تاکید میکند. ایران با کمترین هزینه و به مدد هزینههای کلان آمریکا به قدرت مسلط در این دو کشور تبدیل شد. ۴. الگوی تعاملی ویتنام، مبتنی بر دو دهه جنگ و کشتار با هزینههای انسانی و مادی فراوان برای آمریکا و ویتنام، بدون اینکه تاریخ خونین روابط دو کشور را انکار کند. 4- ـــــــ، 14/1/1350. «روز سیاه از جنگ برگشتگان». گسترش خطر سیاهپوشان داعش برای شهروندان غربی و سربهنیست شدن خبرنگاران آمریکایی و انگلیسی و سرازیر شدن آنها به چاههای نفتی، ترس و نگرانی قدرتهای غربی را از ادامه حیات این گروه افزایش داده است. فارغ از تعهد بلینکن برای مشارکت کامل در حل مسئله قبرس و ابراز نگرانی از رفتار ترکیه در قبال یونان، دولت بایدن توجه چندانی به امنیت مدیترانه شرقی نکرده است.

منافع غرب در این منطقه به اندازهای گسترده و استراتژیک میباشد که تصور نمیکنند بدون سلطهی کامل بر جهان اسلام و متوقف کردن روند بیداری اسلامی بتوانند به حیات سیاسی و اقتصادی خود ادامه دهند. مقاومت مسلمانان در مقابل سلطهی غرب و حمایت استکبار سرمایهداری از دولتهای دستنشانده و احتمال قطع منافع آنان در جهان اسلام، از جمله دلایل رویکرد به این سیاست استراتژیک میباشد. »، مسئله چالش چین از طریق بانک سرمایه­گذاری زیرساخت، کمربند و راه، وامدهی، بدهکاری­های پایدار و استانداردهای اجتماعی و محیط زیستی مورد حمایت چین را بررسی می­کند. توضیح کتاب:در این مجموعه هشت مقاله با موضوع بررسی اهداف و سیاستهای آمریکا به ویژه در بخشهای امنیتی آن به طبع رسیدهاند. این دو رهبر در یک اطلاعیه مشترک به مجموعه ای از موضوعات ژئوپلیتیک از جمله “اهمیت صلح و ثبات تنگه تایوان” پرداختند. برای نشان دادن اینکه او دیگر نسبت به چین نرم نیست، بایدن همچنین احتمالاً به انجام عملیات مشترک دریایی با متحدان آمریکا در آبهای آسیا و حمایت از مبارزه تایوان علیه دولت پکن ادامه خواهد داد.

چین در شرق آسیا رقیب روسیه در اروپاست؛ اما در خاورمیانه، آمریکا دشمن دارد، پس خطمشی بسیار متفاوتتر و منابع موجود در جعبه ابزار که باید استفاده شوند به ضرورت بُرندهتر است. خاورمیانه برای آمریکا منطقه استراتژیک است، همانطور که شرق آسیا برای چین، و جغرافیای پیرامونی برای روسیه استراتژیک محسوب میشود. 10. نتایج این درس برای خاورمیانه بسیار پیچیده است چرا که سپهرهای منازعه ای که آمریکا در آن درگیر است، بسیار با افغانستان متفاوت است. دولت­ها برای رسیدن به این اهداف ممکن است استراتژی­ها و راهبردهای متفاوتی را در پیش ­بگیرند. اگر استراتژی را تعریف کنیم که چه خطمشیهایی باید با توجه به منابع دراختیار برای تحقق اهداف به صحنه آیند، محققاً استراتژی ترامپ را باید بسیار متمایز از دیگر رهبران آمریکا در دوران پساجنگ سرد ترسیم کنیم. مقامات آمریکایی این هفته اعلام کردند که این واکسن ها با اهداف سیاسی و اقتصادی به تایوان ارسال نمی شود و صرفا برای نجات جان انسان ها اعطا می شود.

کمونیستها صرفا با سیاستهای ما مخالف بودند و نه با کل جهانبینی، شیوهی لباس پوشیدن، شیوهی عبادت و شیوهی همسرگزینی ما! از نظر او اسلام ذاتاً با غرب مخالف است. ضدیت و دشمنی آشکار و تاریخی غالب مسیحیان و یهودیان با اسلام و مسلمین در قرن اخیر با بیداری اسلامی و حرکت اجتماعی ـ سیاسی و با حضور مسلمانان در صحنهی بینالمللی تشدید شد. اگرچه هر دو گرایش هدف واحدی ـکه حذف و از بین بردن نفوذ و حضور اسلام در صحنههای سیاسی و بینالمللی استـ را دنبال میکنند، گروهی معتقد به تقابل و گروه دیگری معتقد به تعامل میباشند. اگرچه حرکت مزبور کندوتا حدودی نامحسوس بود ولی به تدریج احیای حیات سیاسی و اجتماعی مسلمانان و حضور آنان در صحنههای مبارزاتی و طرح گفتمانهای حکومت دینی، عدالتخواهی، استقلالطلبی، اصطلاح بیداری اسلامی را در فرهنگ سیاسی و بینالمللی وارد کرد. در نتیجه ، تعداد فزایندهای از کشورهای رقیب ، برای رهایی از ارز دلار آمریکا و عدم وابستگی به ایالات متحده ، وارد عمل شدهاند .

بنابراین یک دهه بعد از پایان جنگ سرد، آمریکا منافع ملیاش را خیلی بسته تعریف کرد و توانایی نظامی متعارف گستردهاش را به عنوان وسیلهای برای اجرای اهدافش تلقی نمود. علیخانی، سعید(6/11/1386)، “طرح سپر آهنین اولمرت؛ دومین اشتباه استراتژیک پس از جنگ 33 روزه”، ایران. بیداری اسلامی در واقع جریان ناشناخته و نیرومندی بر ضد سلطهی فکری، سیاسی و اقتصادی شرق و غرب بود که انقلاب اسلامی در ایران یکی از ثمرات و آثار برجسته و توسعهدهندهی آن بوده است. ری در اینباره افزود: روسیه و چین سالهاست که روابط حسنهای با ملت ایران داشتهاند و در اوج تحریمهای ظالمانه آمریکا همواره در کنار ما بودند و این حقیقت قابل انکار نیست. ] به همراه نیروهای نظامی سایر کشورهای عضو این سازمان، از دیگر شاخص های همکاری نظامی – امنیتی چین و روسیه میباشد. به این ترتیب اسلام ضد دموکراسی و لیبرالیسم و طبعا مخالف سکولاریسم رایج و مورد حمایت غرب میباشد.

دیدگاهتان را بنویسید