رهبر انقلاب: آمریکا رژیمی بحرانزیست است که اوکراین را هم قربانی کرده

اداره اطلاعات ملی آمریکا طی گزارشی اعلام کرد که محمد بن سلمان، ولیعهد عربستان سعودی آمر قتل جمال خاشقچی، روزنامهنگار منتقد این کشور در استانبول بوده است. سناتور بن کاردین از بخش دموکرات کمیته این پرسش را مطرح کرد:» آخرین دولت که امریکا و ناتو به خاطر آن بجنگند کدام است؟ وقتی یک ابرقدرت با جمهوری اسلامی ایران مقابله میکند به این معناست که او میخواهد قدرتی را در سطح بینالمللی یا منطقهای مهار کند. او در نامهای برای وزیر خارجه جیمز بیرنز از مسکو (به تاریخ ۲۲ فوریه ۱۹۴۶) که به «تلگرام طولانی» معروف است، یک استراتژی جدید برای روابط دیپلماتیک با شوروی ترسیم کرد. به همین دلیل است که توجه واشنگتن به اقتدارگرایی حاکم چین فقط بخشی از یک داستان پیچیدهتر را روشن میکند. به همین علت رهبران چین رویکرد مشارکتی در نظم لیبرال اقتصاد بین المللی را در پیشگرفته اند. در این شهر، هنگام نماز، صدای اذان در تمامی خیابانها به گوش میرسد و توجه ویژهای به جلوههای اسلامی میشود.

با بررسی خطوط بنیادین و جدید سیاست خارجی دولت روی کار ایالات متحده اکنون به این موضوع که خطوط جدید سیاست خارجی آمریکا چه آثار و تبعاتی بهویژه در رابطه با جمهوری اسلامی ایران خواهد داشت پرداخته خواهد شد. بااینحال مجموعهای از فرمولهاست که بهطور عمیق و دائم توسط واقعیتهای قطبی سیاست کنونی آمریکا شکل میگیرد. اروپا و جهان عرب امیدوارند که موقعیت کنونی امریکا در خاورمیانه سبب رغبت بیشتر ایالات متحده برای کمک به حل مناقشه خاورمیانه شده باشد. بنابراین امضای توافقات سوآپ ارزی دوجانبه به سرمایه­گذاری و تجارت دوجانبه چین، بین­المللی کردن یوآن و دلار زدایی کمک می­کند. چین در نظم مالی به عنوان بازیگر مؤثر مطرح شده است و باید حوزه­های سیاست­گذاری کشورها به نقش آن توجه ویژه داشته باشند. بخش مهم دستورالعمل­های گروه 20، مسائل مالی بین­الملل است، اغلب جلسات وزرای دارایی، بانک مرکزی و سران گروه 20، بحث پیرامون چگونگی سازماندهی نظام مالیه بین­المللی است. ] رئیسجمهور وقت چین در نشست سران گروه 20 در سال 2008، از لزوم متنوع­سازی نظام مالی بین­المللی به گونه ای که ارزهای بیشتری را بهعنوان ارز بین­المللی اصلی در بر گیرد، حمایت کرد. ] نارضایتی کشورش از وابستگی نظام مالی بین­المللی به دلار آمریکا را اعلام کرد و حمایت از گسترش استفاده از حق برداشت مخصوص، به عنوان نقدینگی بین­المللی را اعلام کرد.

]دلار که در دست آمریکا است، برخوردار باشند. گروه 20 که جایگزین گروه 8 شده است، با حضور قدرت­های در حال ظهور، این مهم را پیگیری می­کند. حجم کل تجارت چین با این کشورها 1.75 تریلیون دلار است که قریب به 55 درصد کل تجارت خارجی چین را تشکیل می دهد. در مجموع ارزش کل چنین توافق­هایی بین چین و شرکا در سال 2014 برابر با 498.12 میلیارد دلار بود. اینها ارزش های آمریکایی نیستند، اینها حقوق بشر هستند. به طور کلی سیاست خارجی بایدن در خاورمیانه تفاوت چندانی با دوران ترامپ نخواهد داشت و تنها تفاوت در ابزار رسیدن به هدف است که بایدن احتمالا از ابزارهای دیپلماتیک و حقوق بشری استفاده خواهد کرد. چرا در غرب آسیا از جنایات شبانهروزی صهیونیستها دفاع میکنند و همه این بحرانسازیها را به اسم دفاع از حقوق بشر انجام میدهند؟ پیروزی ترامپ، به صورت بالقوه، از یک بازبیبنی گسترده در راهبرد ایالات متحده در آسیا به ویژه از طریق کاهش تعهدات ایالات متحده و مواجهه با چین حکایت میکرد(نوابی،۱۳۹۸). این تا حدودی میتواند درست باشد، اما مسائل مربوط به هر یک از این سه مورد متفاوت است.

در کنار این محاصرۀ چین توسط پایگاههای نظامی امریکا، عملیات نظامی ایالات متحده، در منطقۀ انحصاری و اقتصادی چین مسالهای است که میتواند بزرگترین تهدید هر روزه را در بارۀ مواجهۀ نظامی میان ایالات متحده و چین شکل بدهد. تولیدکنندگان چینی میتوانند به طور مستقیم معاملات را با یوآن انجام دهند و بانک مرکزی چین در کشور همکار میتواند نقش واسطهای را ایفا کند. در مراجعت از آمریکا شاه انقلاب سفید به همراه اصول ششگانه انقلاب شاه و ملت را به رفراندم گذاشت. در ژوئن ۱۸۸۳ (۱۳۰۰ هجری قمری) آمریکا اقدام به تأسیس کنسولگری در ایران کرد و دیپلمات ارشدی به نام ساموئل گرین بنجامین به تهران فرستاد. کارتر، که آن زمان رئیسجمهوری ضعیف بود، به نمایش قدرت پرداخت و اعلام کرد خلیج فارس جزو منافع حیاتی امنیت ملی امریکا است. از آن زمان تاکنون بیشتر کشورهای غربی روابطشان را با طالبان قطع کرده و حکومت آنان را به رسمیت نشناختهاند.

از این زمان به بعد، چین و صندوق اهمیت روز افزون یکدیگر را در حکمرانی مالی جهانی به رسمیت شناختند و همکاری­شان را تقویت کردند. چین پس از بحران مالی 2008، تلاش کرد مبادلات ارزی دوجانبه را پس از کشورهای همسایه، به مناطق غیر از آسیایی گسترش دهد. ] خصومت دولتمردان ایران با اسرائیل احتمال هرگونه روابطی بین ایران و آمریکا را در این راستا ناممکنتر میسازد. تضعیف، مهار و محدودسازی قدرت ایران یکی دیگر از اهداف راهبردی در طراحیهای منطقهای آمریکا بوده است. قنبرلو، عبداله (1390)، اقتصاد سیاسی مداخله­گرایی در سیاست خارجی آمریکا، تهران: پژوهشکده مطالعات راهبردی. چین با مطرح کردن شاخص بورس شانگهای در بازار بینالمللی انرژی، اهداف جاه­طلبانه خود را برای نقشآفرینی در نظم اقتصاد سیاسی جهانی دنبال می­کند. صندوق در سال 2010، بر اساس اینکه یوآن قابلیت برآورده کردن معیارهای لازم را ندارد، درخواست چین را رد کرد. قبل از بحران مالی 2008، چین در برنامه­های متفاوت صندوق برای دسترسی به شیوه­های حکمرانی مالی شرکت کرد که استانداردهای بین­المللی و بازخورد مفیدی برای توسعه اقتصادی داخلی به همراه داشت.

دیدگاهتان را بنویسید