روابط ایالات متحده آمریکا و ایران

تغییر رفتاری که آنها میگویند، اگرچه همیشه هم روی آن پافشاری ندارند، معنایش نفی هویت است. جنگ نرم فقط مخصوص ایران نیست اما در موضوع ایران، هدف اصلی از این جنگ نرمِ فکرشده و حسابشده، استحالهی جمهوری اسلامی ایران و تغییر باطن و سیرت، با حفظ صورت و ظاهر آن است. این استاد دانشگاه در گفتوگو با خبرنگار ایلنا درباره رویکرد دولت جدید آمریکا به ویژه در مورد ایران عنوان کرد: رئیسجمهور بایدن در تحقق تعدادی از وعدههایی که در جریان مبارزات انتخاباتی خود اعلام کرد، تأخیر داشته است. با این حال نقاط مثبتی هم در روابط دو کشور در ۱۰۰ روز گذشته وجود داشته است که از جمله آنها بیانیه مشترک دو کشور در حمایت از رسیدگی به بحران آب و هوایی است. هدف بلندمدّت هم، اصل نظام اسلامی است. توجّه داشته باشید که تغییر رفتار، با تغییر نظام هیچ فرقی ندارد. با خروج قدرت از دست حزب بعث در عراق، دایره نفوذ ایران در این کشور گسترش یافت.

هفده کشور عربی به ابتکار «کمربند و جاده» پیوستهاند. دکتر سیدجلال دهقانیفیروزآبادی،استاد و نظریهپرداز روابط بینالملل در این یادداشت به بررسی اوضاع منطقه پرداخته است. او وعده داده آنچه را که وی «جنگهای بیپایان» در منطقه مینامد به پایان رسانده و نیروهای آمریکایی را از این منطقه خارج کند. نفوذ کنترل نشده این قدرتها مسئلهساز است، زیرا حمایت آنها از جناحهای رقیب میتواند حرکت لیبی را به سمت انتخابات دموکراتیک تضعیف کند. یعنی آن رفتارهای اصلیای که شاخص اسلامی بودن است، باید تغییر پیدا کند. پیوستن ایران به پیمان بغداد و عقد قرارداد نظامی میان تهران ـ واشنگتن با واکنش شدید چین روبهرو شد و رهبران این کشور آن را مغایر با توافقات صورتگرفته در موافقتنامه باندونک دانستند. این دیدار در حالی انجام شد که واشنگتن به دنبال منزوی کردن روسیه به دلیل تهاجم نظامی این کشور به اوکراین است. حالا در چنین وضعیّتی هدف ما این است و خطّمشی قطعی ما باید این باشد که دنبال اسلامِ تمام و کامل باشیم؛ یعنی دنبال این باشیم که واقعاً تا آنجایی که در قدرت ما است تلاش کنیم – حالا خدای متعال بیش از آنچه در توان ما و در قدرت ما است، از ما توقّع نمیکند – امّا تلاش ما این باشد و هدفگذاری ما این باشد که همهی اسلام – اسلام به کامله، بتمامه – در جامعهی ما تحقّق پیدا کند. وقتی هدف این شد، فوراً یک مسئلهای پیش میآید و آن مسئلهی «اسلامهراسی» است که امروز در دنیا رایج است. بهنظر من در برابر پدیدهی اسلامهراسی مطلقاً نباید منفعل شد؛ بله، اسلامهراسی وجود دارد؛ عدّهای دارند مردم را، جوامع را، جوانان را، اذهان را از اسلام میترسانند؛ اینها چه کسانی هستند؟

من عرض میکنم دشمن یک هدف کوتاهمدّت دارد، یک هدف میانمدّت دارد، یک هدف بلندمدّت دارد. اکنـــــون جمهوری اسلامی ایران نقش بسیار مهمی در تعیین دستورکارهای منطقهای دارد. از جملهی حرفهایی که میزنند این است که ما انتظار داریم که مسئولین جمهوری اسلامی یا دولت جمهوری اسلامی، کاری متفاوت انجام بدهد! چرا آمریکا در حال انزاوای بیش از پیش روسیه و سپس چین است؟ فوکویاما در ادامه ضمن بررسی سیاست خارجی امریکا در قبال بحران اوکراین و درباره روسیه از سیاستهای بایدن در قبال روسیه تمجید و ادعا میکند که بایدن توانسته است کشورهای اروپایی و آلمان را علیه حمله روسیه همراه کند. در این سال، با شروع مذاکرات دو جانبه با نزدیکترین شرکای منطقهای چین؛ مانند روسیه و پاکستان، چین با افغانستان و ایلات متحده و هند مذاکرات دوجانبه را برگزار نموده است. آنها بهدنبال تأثیرگذاری بر مردم و تغییر طیف وسیعی از باورهای آنان بهویژه جوانان و نخبگان هستند که باورهای اعتقادیِ دینی، سیاسی و فرهنگی مردم از جمله این باورها است.

مردم ما نسبت به رژیم فاسد و مستبد گذشته باورهایی دارند که در جنگ نرم تلاش بر این است تا این گذشته زشت و پلید و سیاه به گذشتهای درخشان و زیبا تغییر یابد. در واقع این نظریه در تلاش است تا رفتار ریاضی حاکم بر یک موقعیت راهبردی را مدلسازی کند. یک مقام دولتی به شرط ناشناس ماندن اسمش در گفتوگو با الجزیره در اواسط ماه دسامبر به این نکته اشاره و تایید کرد که واشنگتن در تلاش برای یک «تحول بزرگ» در خاورمیانه نیست. در چارچوب اهداف جنگ نرمِ دشمن، باقی ماندن نام «جمهوری اسلامی» و حتی حضور یک معمم در رأس آن مهم نیست، مهم آن است که ایران تأمینکنندهی اهداف آمریکا، صهیونیسم و شبکهی قدرت جهانی باشد. اگر این هم نباشد، یک قضیهی دیگری را برای فشار مطرح میکنند. ما هم نگاهمان به آمریکا، نفی موجودیت استکباری آمریکاست؛ والّا رژیم آمریکا و دولت آمریکا یک کشوری است مثل بقیهی دولتها.

دیدگاهتان را بنویسید