روابط ایالات متحده آمریکا و ایران

کتاب قبلی من رابطه بین «اطلاعات» و سیاست را در ایجاد سیاست خارجی بررسی کرد و به این نتیجه رسید که با مهم ترین تصمیمات سیاست خارجی ایالات متحده، عواملی غیر از «اطلاعات» بیشترین تأثیر را داشتهاند. نهایتا همکاریهای چین و ایران در عرصه مبارزه با فراگیری ویروس به نتایجی مثبت دست یافت و دو کشور به طور مشترک صفحاتی زیبا از همکاری مشترک و اتحاد در مبارزه با فراگیری را در تاریخ مناسبات خود ثبت نمودند. همچنین در پی وقوع کودتای 28 مرداد 1332 چین به طور رسمی کودتا را محکوم کرد و آن را اقدامی نامید که با حمایت صریح و قاطع دولت آمریکا صورت پذیرفته است. تغییر فضای بین المللی به دنبال اضمحلال جغرافیای سیاسی و فرهنگی کمونیسم، زمینه ساز ضرورت بازنگری در سیاست آمریکا در منطقه خاورمیانه محسوب می شود. نخست اینکه جنگ تحمیلی نیروهای انقلاب را به مدت طولانی سرگرم و گرفتار کرده و پایه اقتصادی، مالی و نظامی جمهوری اسلامی ایران را در منطقه ضعیف خواهد کرد. تراژدی آمریکا و ایران آنست که هرکدام از طرفین – شمار عظیمی از ایرانیان متعهد به جمهوری اسلامی و اکثر آمریکاییان وطن پرست – از فهم دیدگاه طرف مقابل ناکام مانده است.

با خاتمه دوره ریاست جمهوری آقای هاشمی رفسنجانی، آمریکا انتظاراتی را که در مورد اعتدالگرایی در ایران داشت بدست نیاورد ولی سیاستگذاران واشنگتن از «پیشرفتهایی که در منطقه و جهان شده بود» اظهار رضایت میکردند. در طول تاریخ معاصر، هیچوقت آرایش سیاسی در جهان و منطقه اینگونه نبوده است. در این چارچوب چین برای متمرکزسازی همافزایی بینالمللی در امر حمایت از بازسازی افغانستان به تلاشهای خویش ادامه خواهد داد و در عین حال همکاری نزدیک خود با کشورهای منطقه در این خصوص را محفوظ خواهد داشت. روزنامه جوان در ۲۹ مهر یادداشتی به قلم رسول سنایی راد نوشت: این منطقه برای امریکا به شدت جذاب و واجد ارزش راهبردی است. سال گذشته هزاران تن از محصولات مغز دانههای کاج افغانستان به گونهای شایسته در بازار چین به فروش رسید. ما از آمریکا میخواهیم به مسئولیتهای خویش بهعنوان یک کشور بزرگ پایبند باشد و بر این اساس محصولات بیشتری را برای بهره برداری مشترک جهانیان ارائه نماید.

احتمالاً سختترین بخش نظام مالی غرب محور که در برابر روند فروپاشی تحریمها مقاومتر خواهد بود دلار آمریکا است. براساس رویکرد والرشتاین چین به عنوان یک هژمون در حال ظهور نشانگر حرکت یک قدرت در چرخه رو به بالای نظام سرمایه داری است. تعجبآور نیست که آمریکا در دو دهه اخیر سه واحد سیاسی و اقتصادی را بیش از هر نظام دیگر زیر نظر داشته و به مواظبت از آنها پرداخته است: چین، ایران و اتحادیه اروپا. آمریکا در اجرای استراتژیهای جهانی خود با سه نگرانی بزرگ مواجه است که کم و بیش در سیاستهای داخلی و خارجی این کشور در دهه اخیر به چشم میخورد. اما بایدن بیتردید توانایی ادامه سیاستهای بیپروا و بیش از حد پرخاشگرانه ترامپ در چین را نخواهد داشت. به نظر می رسد دولت جدید آمریکا سیاستهایی متفاوت از ترامپ دارد، آیا سیاست واستراتژی آنان با چین تغییر کرده است؟ آمریکا با رویکردهای سلطانگرا و یک جانبه، همواره چماق تحریم را بر سر دیگر کشورها نگاه داشته و این تحریمها را طی ۲۰ سال گذشته تا ۱۰ برابر افزایش داده است.

درصورتی که ترکیه اف 35 را خریداری و بدان مجهز شود، صد درصد وابسته به آمریکا خواهد شد. از زمان بمباران پرل هاربور بدین سوی، مردم آمریکا هرگز چنان سریع یا چنان شدید به بحرانی بین المللی واکنش نشان نداده بودند. از کارتر بدین سو، تمام رئیسجمهورها به شیوۀ خود این راهبرد را تقویت کردهاند. آیا بدین معناست که سیاست خارجی عرصهای خارج از کنترل و اختیار رهبر ایران تنظیم میشود؟ 1369. اقیانوس هند در سیاست جهانی، گروه مترجمان زیر نظر همایون الهی، چاپ اول، تهران، قومس. ــــــــــ. 1371. فرصت را دریابیم، وظیفه آمریکا در جهانی با یک قدرت، حسین وصینژاد، چاپ اول، تهران، طرح نو. برنامه آمریکا از حمله به افغانستان چه بود؟ همکاری ها برای تولید واکسن و ارائه دانش به ایران چگونه پیش می رود؟ پیروزی ایران در جنگ با عراق در اوت ۱۹۸۸ نقطهٔ عطفی در ایران بود. با وجود این، شهوت تحریم در واشنگتن فروکش نکرده است. در کنار این، تعاملات امنیتی و استخباراتی چین با افغانستان به شکل غیر رسمی نیز وجود دارد که منابع امنیتی به شکل رسمی افغانستان به نویسنده چیزی نگفته اند؛ اما به شکل غیر رسمی چنین تعاملاتی را تایید کردهاند. علاوه بر این، فروشگاههای توزیع غذای حلال، مساجد و بنرها، شکل اسلامی به این شهر داده است.

دیدگاهتان را بنویسید