زنگ خطر برای کاخ سفید؛جنگ اتمی یک احتمال واقعی است

در این زمینه، موشکها به عنوان روشی مقرون به صرفه برای تطبیق با قدرت هوایی ایالات متحده و دیگر رقبا و دشمنان منطقهای تلقی میشوند. با این حال با مقایسه موارد مشابه در نظام بینالملل موارد اندکی مشاهده میشوند که وزیر امور خارجه نقشی فراتر از چارچوب مذکور بر عهده داشته باشد. برخلاف دیدگاه مایک پمپئو، ایران در حال حاضر یک کشور عادی است و باید به این شکل درک شود». ممکن است پیشرفت این دولت در مقایسه با گذشته بیشتر قابل پیشبینی باشد. باید در برابر نقشه دشمن تدبیر کنیم، باید مدیریت کنیم، سخن گفتن و فریاد زدن گاهی ممکن است زیبا باشد اما حتماً کافی نیست. بر اساس این نظریه، آمریکا دیگر قدرت بلامنازع جهان نیست و حتماً نیاز دارد برای مدیریت بینالمللی با سایر قدرتهای بزرگ مشورت و همکاری کند. از آنجایی که ایران برنامه تسلیحات اتمی ندارد، نیاز چندانی به این قابلیت نخواهد داشت». آقای فیتزپاتریک به یورونیوز فارسی میگوید: «حتما گزاره رهبر ایران غلط است و این نشان دهنده نگاه علی خامنهای به سیاست است.

بهگت و احتشامی به نتیجه مشابه طباطبایی میرسند: «جمهوری اسلامی ایران مانند هر کشور دیگری در جهان سیاست خود را بر اساس جهتگیری ایدئولوژیک و منافع ملّی تلقی میکند. در سال 1877.م امریکایی دیگری به نام ساموئل وارد، که میتوان او را نخستین سفیر امریکا در تهران در نظر گرفت، برای سرپرستی فعالیت میسیونرها و مدارس امریکایی، در تهران مقیم شد. در سال 1831.م، نخستین گروه امریکایی در پوشش مبشران مذهبی با هدایت دو کشیش پروتستان به نام اسمیت و دوایت، برای برقراری روابط کلیسایی و حمایت از مسیحیان آذربایجان، با موافقت دیپلماتیک ایران به ارومیه وارد شد. این هیئت در گزارش خود به دولت فدرال از مناسب بودن شرایط ایران برای تبلیغ مسیحیت سخن گفت، ازاینرو دولت امریکا یک کشیش پروتستان را به نام پرکینز برای اقامت در ارومیه به ایران فرستاد. در این چهارچوب، منطقه مذکور پس از تغییر اقتدار در آمریکا، صحنه یک تحرک جدی و بازپردازی ساختار سیاسی شده است.

بحث آنها در مورد استفاده ایران از نیروهای همپیمان منطقهای، اهمیت ویژهای دارد زیرا این روابط بخش عمدهای از توانایی ایران برای ارائه قدرت و نفوذ در منطقه را تشکیل میدهد. این کتاب بر روی هر یک از قابلیتهای نظامی ایران در فصلهای جداگانه تمرکز دارد، از جمله توسعه قابلیتهای سایبری ایران، پهپادها و استفاده آنها از نیروهای متحد منطقهای به عنوان بخشی از استراتژی دفاعی. این هیئت به ریاست دکتر میلیسپو به اصلاحاتی در نظام مالیاتی کشور دست زد، ولی به همان سرنوشت مورگان شوستر دچار شد. این مأموریت با موافقت هوارد تافت، رئیسجمهوری امریکا، انجام شد و به این ترتیب کلیه امور مالیاتی کشور به دست شوستر افتاد. در این ایام کودتای سوم اسفند 1299 اتفاق افتاد. چرخشی دیگر در سیاست واشنگتن در قبال جنگ در سال ۱۹۸۷ رخ داد. «دفاع از ایران» مکمل خوبی برای مطالعات موجود در مورد سیاست های امنیتی ایران، به ویژه مطالعه «آریان ام.

دولت بوش که شاید نسبت به سلف خود در چشم انداز همکاری کمتر مطمئن بود، شرط های خود را با تقویت توانایی های نظامی ایالات متحده و تقویت اتحادها و مشارکت ها در سراسر آسیا پوشش داد. سیاستگذاران ایالات متحده بهتر است این موضوع را جدی بگیرند و بدانند که حمله به ایران تقریباً به طور قطع باعث انتقامجویی بزرگ خواهد شد. ایالات متحده وسواس زیادی نسبت به ایران دارد، اما رهبران سیاسی و سیاست گذاران آمریکا اغلب دیدگاهی تحریف شده از اهداف و تواناییهای دولت ایران دارند. از میان رفتن دغدغه های آمریکا در این منطقه، که بن مایه سیاست خارجی آن بعد از پایان جنگ جهانی دوم بود، به عنوان آغاز تحول در نگرش این کشور به خاورمیانه، در نظر گرفته می شود. دستیابی به این قدرت نیز نتیجه مطلوب دکترین دفاعیامنیتی ایران است که توانست امنیت جمهوری اسلامی ایران را تأمین و به تبع آن بهسمت ایجاد یک شرایط منطقهای مطلوب حرکت کند.

دیدگاهتان را بنویسید