زوال قدرت نرم ایالات متحده امریکا

وی گفت: با تسلطی که آمریکا بر اقتصاد جهان دارد بهراحتی توانسته شرکتها و بانکهای بزرگ و متوسط جهان را مجبور به قطع مراودات اقتصادی با ایران کند بدون آنکه نیاز داشته باشد به ابزارهای قانونی متوسل شود. این کارشناس مسائل سیاسی گفت: شاید مجموعه این سیاستها، بتواند طرف آمریکایی را از استراتژی و راهبرد مهار به سمت راهبرد حل اختلاف با ایران مجبور کند. اگرچه هر دو گرایش هدف واحدی ـکه حذف و از بین بردن نفوذ و حضور اسلام در صحنههای سیاسی و بینالمللی استـ را دنبال میکنند، گروهی معتقد به تقابل و گروه دیگری معتقد به تعامل میباشند. همچنین باید تبلیغات گستردهای را علیه مراجع و رهبران دینی شیعه صورت دهیم تا آنان مقبولیت خود را در میان مردم از دست بدهند. تئوری ها و نظریات این سه نظریه پرداز بیش از همه سیاست خارجی ایالات متحده آمریکا را جهت دهی نموده است و ماهیت سیاست خارجی آمریکا را تغییر داده است.

3. مهار و یا انحراف اسلام سیاسی و کنترل جنبشهای اسلامی برای جلوگیری از نفوذ این جریان به خارج از منطقه خاورمیانه. زیرا خود را در مقابل دشمن مشترکی میدیدند که سلطهجویی استکبار را نمیپذیرفت و با فرهنگ و ارزشهای جدیدی به صحنهی سیاسی و مبارزاتی آمده است. ابتدا از ورود به جنگ صلیبی خبر دادو آنگاه انگشت اتهام را متوجه مسلمانان و گروههای اسلامی کرد. حمایت از افرادی که با مذهب شیعه اختلاف دارند، ترویج کافر بودن شیعیان به گونهای که در زمان مناسب علیه آنان توسط دیگر مذاهب اعلام جهاد شود. تصمیمسازی آمریکا در سال ۱۳۹۴ برای برجام به نفع که بود؟ از این رو منطقهی خاورمیانه به دلیل برخورداری از حدود دو سوم ذخایر شناخته شدهی نفتی، تولیدو صدور روزانه بیش از نیمی از نفت مصرفی جهان در مراکز ثقل سیاستهای نظام سرمایهداری به ویژه آمریکا و اروپا قرار دارد. دولت ایالات متحده آمریکا 34 شرکت از جمله 14 شرکت چینی را به دلیل مشارکت در نقض حقوق تُرکهای اویغور در منطقه خودمختار «ترکستان شرقی» به لیست تحریمهای اقتصادی خود افزود.

بچویچ: به همین دلیل است که بسیاری از ما مترصد تشکیل حلقۀ درونی او هستیم. 9- ــــــــ، 9/2/1351. «نیکسون از استقرار در کاخ سفید تا ورود به تهران». در شهر همترامک، مسلمانان و غیر مسلمانان به خوبی در کنار هم زندگی میکنند و مشکلی بین آنان تاکنون مشاهده نشده است. اگرچه حرکت مزبور کندوتا حدودی نامحسوس بود ولی به تدریج احیای حیات سیاسی و اجتماعی مسلمانان و حضور آنان در صحنههای مبارزاتی و طرح گفتمانهای حکومت دینی، عدالتخواهی، استقلالطلبی، اصطلاح بیداری اسلامی را در فرهنگ سیاسی و بینالمللی وارد کرد. ضدیت و دشمنی آشکار و تاریخی غالب مسیحیان و یهودیان با اسلام و مسلمین در قرن اخیر با بیداری اسلامی و حرکت اجتماعی ـ سیاسی و با حضور مسلمانان در صحنهی بینالمللی تشدید شد. درخواست از روحانی برای مذاکره قبل از حرکت از ایران شروع شده بود. تیم جدید کاخسفید با نمایش رویکرد چندجانبهگرایی تلاش دارد اعتبار از دستهرفته آمریکا در دوره ترامپ را باز یابد و ائتلافی را برای کنترل ایران و مدیریت شرایط آینده خاورمیانه تشکیل دهد.

ایالاتمتحده اکنون بزرگترین اقتصاد جهان بوده و عظیمترین سختافزارهای نظامی را در اختیار داشته است اقتصاد به مثابه عامل نمادین در تصویرسازی قدرت نرم نقش دارد. نگاهی گذرا به سیر روابط چین و روسیه طی دو دهه اخیر مبین رشد همه جانبه این روابط در ابعاد مختلف میباشد. وی خاطرنشان کرد: مناسبات دو کشور شاهد فراز و نشیبهایی است که تحولات جهانی و تحریمهای ظالمانه آمریکا در آن دخالت مستقیم دارد. “قلب آسیا” تلاش چندجانبهیی است که در سال ۲۰۱۱ در استامبول آغاز شد و هدف آن این است که همسایگان منطقهیی افغانستان را وادار به اتخاذ نقش پررنگ تر در توسعه آتی این کشور کند(درکلی،۱۳۹۷: ۲۵). ] خارج شد تا نشان دهد که دونالد ترامپ بدون توجه به همه نقدها همچنان سیاست خود که همان یکجانبه گرایی است را پیش می برد و به این خطوط کلی سیاست خارجی خود باوری متقن دارد. عواملی مانند فشار افکار عمومی داخلی، اوضاع ویژه منطقه، حساسیت کشورهای عربی نسبت به ترکیه به علت رابطه با اسرائیل و.. موقعیت استراتژیک و ژئواستراتژیک ایران همیشه و به ویژه در دو قرن اخیر مورد توجه دولتهای بزرگ بوده است. دو گرایش عمده در برخورد با بیداری، احیاگری و جنبشهای اسلامی ـ و در تعبیر تبلیغاتی و انحرافی آن بنیادگرایی اسلامی ـ در میان دولتهای بزرگ و سیاستمداران و استراتژیستها وجود دارد.

ارائه طرح «خاورمیانه بزرگ» در راستای تحقق دو هدف مهم و حل دو معضل جدی استکبار غرب در منطقه میباشد. در همین راستا برنامهریزیهای گستردهای را برای سیاستهای بلندمدت خود طرح کردیم. آمریکاییها به اسلام به عنوان یک دشمن مینگرند و همانند کمونیسم دوران جنگ سرد، اسلام را تهدیدی علیه غرب میدانند. منافع غرب در این منطقه به اندازهای گسترده و استراتژیک میباشد که تصور نمیکنند بدون سلطهی کامل بر جهان اسلام و متوقف کردن روند بیداری اسلامی بتوانند به حیات سیاسی و اقتصادی خود ادامه دهند. تأمین امنیت و سلطهی اسرائیل و صهیونیسم بر خاورمیانه که بخشی از سیاست مشترک جهانی آمریکا میباشد. هدف هر سه رویکرد، تأمین منافع آمریکا و حفاظت از مردم آمریکاست و تفاوت آنها ناشی از ارزیابیهای متفاوت از اولویتها و نفوذ آمریکا و تهدیدهای فراروی این کشور است. دکتر کرمی گفت: در۲۶ سال اخیر این دو کشور درگیری های خاصی بر سر بعضی موضوعات داشتند که در برهه ای همراهی روس ها و درپاره ای اوقات، مخالفت آن ها را به همراه داشته است. انقلابات قرن بیستم از انقلاب روسیه، چین و کوبا گرفته تا خیزشهای دیگر دنیا علیه استعمار اروپا و آمریکا، همواره در اثر دخالت کشور مورد نظر با کشمکشهای نظامی مواجه شده است.

دیدگاهتان را بنویسید