سیاست امریکا در ایران و عراق؛ مفید یا مضر؟

با این حال، رویکرد چین به قوانین و هنجارهای جهانی متفاوت است. ایزدی ادامه داد: برنامه هسته ای ایران کاملا صلح آمیز و زیر نظر آژانس انرژی اتمی است و لازم است که دولت جدید در چارچوب قوانین و بدون پایبندی به محدودیت های برجامی، فعالیت هسته ای خود را ادامه دهد. مربیان اعتماد کاملی در شرکتکنندگان ایجاد میکنند و دوستیهای پایداری با آنها برقرار میسازند. توجه به نظرات ارائهشده از سوی شرکتکنندگان در برنامه تک ویمن نشان میدهد که زنان جوان کشورهای حوزه خاورمیانه و شمال آفریقا از فرصتی که تِکویمن در اختیارشان قرار داده است بهمنظور یک فرآیند گذار موفقیتآمیز، استقبال میکنند. چارچوب نظری در مطالعه حاضر مبتنی بر مفهوم «قدرت نرم» است. بهبیاندیگر، «قدرت در متن روابط است که اعمال میشود» (لاک در پارمر و دیگران، 2010: 46) و آموزش موفق میتواند عاملی کلیدی در مشروعیت بخشی و اعتبار افزایی در برنامههای تبادلی همچون تِکویمن محسوب شود. کاش بتوانم به خانه برگردم و روی پیشبرد این اصول و کمک به ایجاد آن در کشور خودم کار کنم. این برنامه زنان تحصیلکرده در حوزه علوم پایه را به «استفاده از دانشی که در آمریکا کسب کردهاند در جهت ایجاد تغییرات اجتماعی مثبت در کشور خودشان تشویق میکند».

این خلیفه گرایی در استفاده از کلمه “امارت اسلامی” به وضوح قابل حس است. ایشان با مؤسسات با پرستیژهای بینالمللی آشنا میشوند و به عضویت آکادمی علوم نیویورک و گروههای حرفهای درمیآیند. این امر نشان می­دهد که آنچه در اواخر دهه 1940 در قالب شورای علوم اجتماعی در دانشگاه پرینستون امریکا شکل گرفت، آثار خود را در دهه 1960 در سیاست خارجی امریکا منعکس نمود. نهادگرایی نولیبرال در سادهترین شکل بر نقش نهادها در سطح بینالملل تأکید دارد و بر همان فرضیه عامل یکپارچه تأکید دارد. زن جوانی بهنام لکسی کرتیس نمونه خوبی است که فرایند پیچیده و ظریف هویتبخشی در این برنامه را نشان میدهد. مربیهای فرهنگی زنان جوانی هستند که در سانفرانسیسکو کار و زندگی میکنند و گفته میشود که در خود «تعهد شخصی» برای توانمندسازی زنانی احساس میکنند که از منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا میآیند. در بخش بعد، دو مطالعه موردی بهعنوان نمونه از میان دهها برنامه و پروژه آموزشی تشریح خواهد شد که در دوره وزارت خارجه هیلاری کلینتون راهاندازی شدند و تا امروز ادامه و توسعهیافتهاند. به اعتقاد وی این تنها نظریهای است که قابلیت تبیین بهتر سیاست دولت آمریکا در قبال ایران را در دوره ترامپ دارد.

] واقع در مناطق اشغالی فلسطین است. برنامه تِکویمن بر توانمندسازی علمی زنان بهمنظور نیل به پتانسیلهای کامل در صنعت تأکید دارد، لذا برنامههای آن در مناطق صنعتی همچون منطقه ساحلی سانفرانسیسکو و سیلیکون ولی و برای برخی رشتهها، در واشنگتن برگزار میشود. ایجاد انگیزه مشارکت در نکست اسکالرز از سیاستهای متنوعی تبعیت میکند. در عصر برتری نئوکلونیالیسم آمریکایی نیز عرصه تولید دانش به یکی از مراکز اعمال قدرت نرم بدل شده است بهنحویکه زنان مسلمان نیز در آن مشارکت دادهشده و تأثیرگذاری آن دوچندان شده است. درنهایت، چهارمین عملکرد عمده تِکویمن را میتوان ایجاد فرصت برای زنان جوان جهت «حس» شیرینترین ایدهآلها و تفکرات سیاسی آمریکایی ذکر کرد. اِعمال یک دیپلماسی عمومی مؤثر به گفته نای (2011: 105) وابسته به «ارائه تصویری مثبت و درعینحال برقراری رابطهای است فضای مناسب برای اجرای سیاستهای دولتی را ایجاد کند». آنچه که در چند سال انجام شد و همچنان ادامه دارد ـکه خسارات و مصائب بسیاری بر امت اسلام بر جای گذاشت ـدر راستای اجرای این سیاست بوده است. این گزارش افزوده هدف بایدن از این تماسها گفتوگو درباره بحران اوکراین و مهار قیمت نفت در بازارهای جهانی بوده است. وی در این باره گفت که بحران اوکراین نشان دهنده یک تناقض آشکار در سیاست خارجی آمریکا در قبال خاورمیانه است.

سال ۱۹۵۳، به خاطر دخالت امریکا در سقوط دولت قانونی دکتر محمد مصدق و بازگرداندن شاه به رأس امور، سالی تعیینکننده در تاریخ روابط ایران و امریکا بود. ممکن است پیشرفت این دولت در مقایسه با گذشته بیشتر قابل پیشبینی باشد. «بهتر از قبل، دوباره میسازیم» شعار این دولت است. غیرقابل اعتماد بونش برای این بود که آیا این آدم وقتی حرف میزند معلوم نیست یک ثانیه بعد عمل میکند یا با توئیتی بعدی مسیر دیگری را علام میکند. 4- گسترش روابط با کشورهای جهان سوم بخصوص آنهایی که توان تامین برخی نیازهای اقتصادی ایران را دارند مثل هند، برزیل، آرژانتین از اقدامات دیگری است که باید مورد توجه سیاستگذاران قرار گیرد. برای نمونه، فرصتهایی در اختیار زنان جوان پذیرفتهشده در این برنامه قرار میگیرد که بسیار اشتها برانگیز است. آمریکاییها بهرغم اینکه هنوز در منطقه حضور دارند، ولی در جهت کاهش حضور نظامی مستقیم و انحصاریشان در منطقه برنامهریزی میکنند. تبادلات علمی نظیر نِکستاسکالرز در خلأ بنا نشدهاند و مرتبط با حوزه مستقیم قدرت هستند.

اوج برنامه تِکویمن را شاید بتوان ملاقاتهای باپرستیژ و صمیمانه آنها در کاخ سفید دانست. ] کاخ سفید عکسی از لحظه تماس تلفنی بین دو رئیسجمهور را منتشر نمود. ] دو برنامهای هستند که نشان میدهند چگونه محافل آکادمیک و دانشگاهها بهعنوان جناح کمکی دیپلماسی عمومی آمریکا فعال هستند. مطالعه حاضر یک مطالعه کیفی با بهکارگیری روش مطالعه موردی است که به بررسی عمیق دو مورد از برنامههای وزارت خارجه آمریکا با همکاری نزدیک نهاد دانشگاه در کشورهای خاورمیانه و شمال آفریقا میپردازد. برنامه تِکویمن آموزشهایی را در قالب «موارد عملی» همچون آموزش مهارتهای دیجیتال، مشارکت سیاسی، مشاغل حوزه فناوری اطلاعات، کارآفرینی و تولید محتوا (رمزی، 2013) توسط اساتیدی از سوی شرکتهای مایکروسافت، گوگل، موزیلا، توئیتر، سیمنتک ارائه میدهد. نحوه پذیرش در نکست اسکالرز بدین ترتیب است که هر دانشآموز دبیرستانی میتواند مستقیماً برای یکی از ۵۰ کالج و دانشگاه حامی این برنامه برای یک دوره کارشناسی در حوزه علوم، فنآوری، مهندسی و ریاضیات، اقدام به ثبت درخواست نماید.

دیدگاهتان را بنویسید