سیاست خارجی در دنیا در کنترل کیست؟

خیر. آیا لابیهای قدرتمند را به همراه داشت؟ دوست داشت همچون رهبران چین و کره شمالی، طولانی حکومت کند. رهبران داعش از ظرفیتهای حداکثری شهروندان دولتهای عربی برای جذب و پیوستن به داعش مطلعند. این جمله به این معناست که ترکیبی از مولفههای گوناگون در عرصه داخلی، سیاست خارجی یک نظام سیاسی را تنظیم میکنند. سیاست خارجی چگونه تنظیم میشود؟ رویکردهای غالب تبیینی، تحلیلی و اجرایی درحوزه سیاست خارجی امریکا را می توان ترکیبی از واقع گرایی، ژئوپلتیک، نئولیبرالیسم سیاسی و اقتصادی، محافظه کاری و نئومحافظه کاری، ناسیونالیسم و این اواخر ورود رویکردهای مرکانتیلیسم اقتصادی و پوپولیسم دانست. بهعلاوه باید مقابله با تروریسم از طرق غیرنظامی در این راهبرد موردتوجه قرار گیرد و از اصلاحات داخلی در کشورهای غرب آسیا توسط رهبران این کشورها، تحولات قانونی بر مبنای دادهها و شاخصهای تأییدشده اثربخش موردتوجه قرار گیرد. تنش های ایران و غرب نه محصول برنامه هسته ای ایران، بلکه مبتنی بر ایدیولوژی دینی حکومت ایران و حضور اسراییل در منطقه است، هرچند نباید از نقش برخی کشورهای عربی به ویژه عربستان غافل شد. این در حالیست که در تمام این دولتها رهبر ایران یک فرد بوده است. آقای فیتزپاتریک به یورونیوز فارسی میگوید: «حتما گزاره رهبر ایران غلط است و این نشان دهنده نگاه علی خامنهای به سیاست است.

جان کری، وزیر امور خارجه آمریکا در یک کنفرانس مطبوعاتی که با همتای فرانسوی خود شرکت کرد گفت باراک اوباما رسماً اعلام کرده در صورت موافقت رهبر ایران به دنبال مذاکره دوجانبه با این کشور است. اوباما با این اقدام بهنوعی درصدد رفع نگرانیهای لابیهای صهیونیستی و جمهوریخواهان است که مبارزه با داعش به معنی تقویت موضع اسد نیست و این کشور همچنان استراتژی حذف اسد از قدرت را دنبال میکند. محور سیاست خارجی امریکا در دوره اوباما بهویژه در دوره دوم، حل بحرانهای بینالمللی این کشور در خاورمیانه و نیز حل مساله هسته­ای ایران بوده است. این کشور، ایران را با ادعای موجودیتاش در خاکهای خود و کشورهایی چون سوریه مورد هدف قرار میدهد. زیرا ازنظر انکارا ، ترکیه نباید در طرح تولید مشترک اف 35 شرکت و سرمایه گذاری می کرد. آمریکا و نظام سرمایه داری حاکم بر نظام بین المللی ، برایجاد اقتصاد آزاد بازاری تاکید می کرد .

تمام تلاش آمریکا این بود که نظم بین المللی لیبرال را با محوریت آمریکا حفظ کند. تحولات سوریه و عراق نمونههایی هستند که آمریکا یا نمیتواند یا دیگر انحصاراً به آنها شکل نمیدهد؛ چرا که اساساً این امکان برای آمریکا وجود ندارد تا دستورکار منطقهای تعیین کند. عامل دیگر در چرخش سیاسی آمریکا به ترس و نگرانی آنها از تضعیف متحدان سنی منطقهای خود بازمیگردد. با توجه به موضع قوی داعش و جبهه النصره در سوریه، تضعیف دولت مرکزی در سوریه بیتردید موجب گسترش دامنه عملیات آنها خواهد شد. هدف کاخ سفید فشار آوردن به ایران از طریق نظام تحریم و هماهنگ با اروپا به منظور ایجاد و گسترش نارضایتی داخلی از سیاست­های دولت و حاکمیت ایران در قبال اتخاذ رویکرد جدید در موضوع هسته­ای میباشد. کریدور غربی ایران را از آسیای مرکزی و روسیه جدا کرده و مانع از تلاشهای ایران برای قطع انزوای بینالمللی خواهد شد. این شامل حمایت از مذاکرات تنشزدایی با دیگر قدرتهای بینالمللی برای ایجاد یک چارچوب امنیتی منطقهای در غرب آسیا مشابه با سازمان امنیت و همکاری در اروپا و ائتلاف جهانی برای شکست داعش با تمرکز گسترده بر مقابله با افراطگرایی.

بنابراین، مهمترین هدف آمریکا در آسیای مرکزی و قفقاز حضور و نفوذ سیاسی، اقتصادی و امنیتی دراز مدت و مقابله با نیروهایی می باشد که در تعارض با منافع و هژمونی آمریکا قرار دارند. اکنون بزرگترین خطر و منبع تهدید علیه امنیت و منافع ملی ترکیه که موجب نگرانی ملت شده است؛ واردات محصولاتی نظیر کاه تا اف 35 از کشورهای دیگر است. از این رو، با عقب نشینی شوروی از افغانستان، آمریکا که دیگر منافع خود را در افغانستان حیاتی نمی دید، این کشور را ترک گفت. ارزیابی ما این است که اتخاذ چنین راهبردی و انجام کارهای بلندمدت با شرکا در هر دو سطح جهانی و منطقهای میتواند نهتنها هزینهها را کم کند بلکه در بلندمدت سودهای بسیار بالاتری را روانه آمریکا سازد. البته این حرف به این معنا نیست که چین در مرکز توجه آمریکا قرار ندارد، بلکه آمریکا همین مسئله را هم توجیهی برای پوشاندن ناتوانی خود در مدیریت منطقه و کمکردن نقش خود در خاورمیانه قرار داده است. اقدام جدید کنگره آمریکا مبنی بر تصویب بسته پانصد میلیون دلاری برای تجهیز مخالفان میانهرو، تردیدها و نگرانیها را نسبت به نیت واقعی آمریکا در حذف داعش و تروریسم از منطقه افزایش داده است. استراتژی آمریکا جلوگیری از گسترش نفوذ کمونیسم در جهان بهویژه در منطقه خاورمیانه بود.

دیدگاهتان را بنویسید