سیاست خارجی روسیه و آمریکا نسبت به بحران سوریه

کابینه اسماعیل هنیه به دلیل تحریم­های خارجی با مشکلات بسیاری رو به رو شد و دعوت از جنبش فتح برای تشکیل دولت وحدت ملی نیز بی­نتیجه مانده بود. عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد ابراز کرد: بر این مبنا زمینه حرکت به سمت وحدت در جهان اسلام فراهم نیست تا زمانی که در ایالات متحده آمریکا قدرتی سر کار بیاید که به ثبات منطقهای فکر کند. وی از نوعی پارادوکس تحریم صحبت میکند که در آن اگر وضع بر همین شکل بماند، کشور­های اعمال ننده تحریم برای اعمال زور بر کشورهای دشمن آمادهاند؛ اما تمایلی به اعمال آن علیه کشورهای متحد ندارند (Drezner ,1994:41). همچنین فقط بر عوامل مادی تأکید دارد و بههیچشکل به مسئله هنجارها، اعتقادات و ارزشهای حاکم بر دیگر جوامع اهمیتی داده نمیشود. این نظریه بر اهمیت ساختار سلسله مراتبی بینالمللی بر رفتار کشورها تأکید و فرض میکند که کشورها عوامل یکپارچه در این فضا هستند. که در آن زمان آمریکا با آنها مواجه بود.

او ادعا کرد: «ایالاتمتحده، اقیانوسی آرام است و ما برای ماندن اینجا هستیم.» کاخ سفید هم این هفته با بیاناتی مشابه مواجه خواهد بود. نقض منع گسترش توسط دشمن با واکنشی شدید­تر از نقض آن توسط متحدان مواجه خواهد شد (Drezner , 1999:73). اگر کشورهای بزرگ به رفتارهای خصمانه روی آورند، در مقایسه با کشورهای کوچک سریعتر بهعنوان تهدید درک میشوند. از دید نوواقعگرایی دراینباره عنوان میشود: موقعیتی وجود دارد که در آنها نوواقعگرایی قائل به واکنشی شدیدتر در قبال نقض منع گسترش است. پارادوکس در اینجا است که تحریمها غالباً در مقابل کشورهای متحد موفقتر از کشورهای دشمن است. پس از دید نوواقعگرایان تا زمانی که دغدغه امنیت برطرف نشود و حجمی از مبادلات تجاری و اقتصادی که ضامنی برای جلوگیری از تنش باشد ایجاد نشود، دامنه تحریم و وادارسازی ادامه خواهد یافت. تاکنون به جز روابط دو جانبه اقتصادی اسرائیل با چند کشور منطقه، همکاری­های منطقه­ای که اسرائیل نیز در آن حضور داشته باشد، موفق نبوده است.

همانطور که چین به صعود اقتصادی خود ادامه می دهد ، موقعیت آمریکا را به عنوان قدرت اقتصادی شماره یک در جهان به چالش میکشد. بایدن خود را قهرمان طبقه متوسط معرفی کرده و هشدار داده که کاهش فرصت اقتصادی و تحرک باعث شکاف طبقاتی و افراط گرایی در زندگی آمریکاییها میشود. بحث دیگر نوواقعگرایی در مورد هزینههای مالی و اقتصادی ناشی از تحریم از منظر غرب است. ] بهعنوان یکی از نوواقعگرایان عنوان میکند که انتظار کشورها برای درگیری در آینده و هزینههای احتمالی که ممکن است در صورت ایجاد بنبست بپردازند، دلایل اصلی برای اعمال و موفقیت تحریم هستند. هرچه میزان هزینههای مورد انتظار (فوری یا در آینده) کمتر باشد، احتمال بررسی تحریم بهعنوان یک گزینه مطلوب بیشتر میشود. اِمری در این کتاب علت این کاستی را برمیشمرد. به باور فریدمن، در حال حاضر، بایدن ترجیح میدهد از بازیکنان روسیه و چین برای فشار آوردن به ایران استفاده کند، اما اذعان میکند که آنها وی را همراهی نخواهند کرد.

نهادگرایی نولیبرال در سادهترین شکل بر نقش نهادها در سطح بینالملل تأکید دارد و بر همان فرضیه عامل یکپارچه تأکید دارد. 6/11/89 ، اوباما: به دلیل تلاش دیپلماتیک برای تاکید بر عمل کردن ایران به تعهداتش، دولت ایران اکنون با تحریمهای سختتری روبهرو است؛ تحریمهایی که از همیشه سرسختانهترند. بحث تحریم همواره، در رابطه میان ایران و غرب سنگینی کرده است و از سال 2002 به اینسو و با بحران هستهای ایران، تحریمها و مجازاتها به چالشی اساسی میان ایران و غرب تبدیل شده بود. فرانسه، پیشتر یک قرارداد زیردریایی را با استرالیا منعقد کرده و حالا آن معاهده به تبع دومی، به حال خود رها شده است. لذا معتقدند باید کارهای دیگری انجام داد تا جمهوری اسلامی را به سمتی برد که آمریکا میخواهد. «پل پیلار» از مقامات ارشد اطلاعاتی سابق آمریکاست که مطالعات گستردهای درباره تاریخ سیاست خارجی آمریکا انجام داده است و در کتاب اخیر خود نیز این سیاست خارجی را مورد نقادی قرار داده است. استدلال این نوشتار آن است که غربیها با تحریمهای گوناگون در مجابسازی ایران در راستای اهداف راهبردی خود تلاش کردهاند.

در طی سال­ های ریاست جمهوری ریگان، سیاست ایالات متحده تهاجمی ­تر شد و آمادگی آن را داشت که هر رژیم یا سازمانی که آمریکا یا شهروندان آن را تهدید کند، به چالش بکشد. با روی کار آمدن باراک اوباما انتظار می رفت با توجه به وعده او مبنی بر تغییر رویکردش در سیاست خارجی به ویژه در قبال کشورهای اسلامی، شاهد تغییراتی جدی در این زمینه باشیم. همچنین این مقاله به دیدگاههای فکری حاکم بر غرب میپردازد و پاسخدادن به این مسئله که چرا این کشورها نمیتوانند رفتار ایران را درک کنند. به رغم آن که در روزهای گذشته، رسانههای غربی تلاش کرده بودند تا با ترسیم یک تصویر غیرواقعی از خواستهها و ترکیب تیم مذاکرهکننده ایران، گفتوگوها را از پیش شکستخورده و ایران را عامل شکست گفتوگوها معرفی نمایند. با اینحال تحولات خاورمیانه وضعیت پیچیده ای پیدا کرده است. درحالی که از نظر این مقاله به واسطه شرایط پیچیده خاورمیانه، گسترش تروریسم و وضعیت گذار ژئوپلیتیک منطقه، تحقق چنین شرایطی بعید به نظر می رسد. چند روز پیش از سفر حسن روحانی به شصت و ششمین مجمع عمومی سازمان ملل متحد، باراک اوباما به حسن روحانی نامهای نوشت و رئیسجمهور ایران به این نامه پاسخ داد. در تحولات اخیر، دلیل اصلی شکست برجام، بیتوجهی به فرآیندهای تصمیمسازی شخص باراک اوباما از یک طرف و اتکای بیش از حد به کار رسانهای با گروه لابی در سطح دبیرستان از طرف دیگر بود.

دیدگاهتان را بنویسید