سیاست راهبردی آمریکا در مقابله با بیداری اسلامی

آمریکا گذشته ای دارد که می تواند هشداردهنده باشد. با عین تداوم حضور در دوران ترامپ، استراتژی او با دهههای گذشته بسیار متفاوت است. اگر استراتژی را تعریف کنیم که چه خطمشیهایی باید با توجه به منابع دراختیار برای تحقق اهداف به صحنه آیند، محققاً استراتژی ترامپ را باید بسیار متمایز از دیگر رهبران آمریکا در دوران پساجنگ سرد ترسیم کنیم. در دوران نزاع ایدئولوژیک دو قطب حاکم بر جهان، کشورهای خاورمیانه برای حفظ خود، جبههای را انتخاب کردند. آمریکا و اتحاد جماهیر شوروی برای دههها در جایگاه دو قطب ایدئولوژیک قرار گرفتند و حذف یکدیگر را سرلوحه سیاستهای خود قرار دادند. دولت جدید آمریکا در حالی چین را حیاتیترین چالش و جدیترین رقیب تلقی کرده که نیروی دریایی این کشور دو ناو هواپیمابر خود را همراه با گروه رزمی آنها جهت انجام عملیاتهای مشترک به دریای چین جنوبی فرستاده است. چین در شرق آسیا رقیب روسیه در اروپاست؛ اما در خاورمیانه، آمریکا دشمن دارد، پس خطمشی بسیار متفاوتتر و منابع موجود در جعبه ابزار که باید استفاده شوند به ضرورت بُرندهتر است. 2. در هر مستعمراتی، افراد منتخب، به خصوص مجامع و دولت های محلی، تصمیمات گسترده ای در خصوص مشاغل عمومی و خصوصی می گرفتند. افراد در کمپین انتخاباتی حرفهایی میزنند تا رأی جمع کنند.

اقدامات چین به منزله تلاش برای ایجاد یک نظم اقتصادی غیر لیبرال و جدید نیست؛ بلکه درراستای افزایش نقش این کشور در نهادهای لیبرال اقتصاد بین المللی است تا قواعد این نظم را همراستا با منافع خود بازسازی کند. دولت ریگان نتوانست آزادی گروگانها را تضمین کند زیرا ایرانیها انتظار نداشتند تا مقامات ارشد آمریکایی به تهران سفر کنند و به این دلیل در نحوهٔ پاسخگویی به درخواست آمریکا دچار تفرقه شدند. دوم، به تمرکز بر کواد و سرمایهگذاری ظرفیتهای بیشتر در آن ادامه دهد. وی ادامه داد: در هشت سال گذشته، تنها کانون توجه بخش دولت در زمینه سیاست خارجی، بر روی تنش زدایی با آمریکا بوده است. او در این زمینه اعلام کرده بود که توافق با ایران را درست نمی داند، زیرا این توافق ایران را بیشتر تقویت کرده است. این دو ویژگی، او را ازنظر ماهیت سیاستهای آمریکا در صحنه جهانی و چگونگی تحقق این سیاستها، با دیگر رؤسایجمهور متفاوت کرده است. حیاتِ منازعات درونبازیگری و بینبازیگری کشورهای خاورمیانه بهشدت متأثر از تعارضات سنی – شیعه است که توجیهکننده اقدامات این کشورها درخصوص چگونگی برخورد با گسلهای وسیع جنسیتی، زبانی، نژادی و مذهبی است.

اقدامات مشابهی توسط ایالات متحده، انگلیس و کانادا نیز دنبال شد. قدرت اول جهان، ایالات متحده، به چالشی مانند ایران اجازه حضور در منطقه مهم استراتژیک خود – خاورمیانه را نمیدهد. با این حال، ماهیت و کمیت خدمات دفاعی مورد نظر آمریکا برای ارائه به تایوان، مشخصاً به تصمیم رئیس جمهور و کنگره بازمیگردد. وی در بخش دیگری از اظهاراتش با اشاره به نتایج انتخابات میاندوره ای در آمریکا گفت: زمانی که جمهوری خواهان در ژانویه کنگره را به دست آورند خواهان اعمال تحریمهای جدید و سنگین علیه ایران خواهند بود. آمریکا و اتحاد جماهیر شوروی هم بهندرت دولتهای همراه منطقهای را در این مورد نقد کردند؛ زیرا آنان فقط خواهان تداوم ساختارهای قدرت وابسته بودند و ارتقاء حیات تودهها برایشان مطرح نبود. نبودِ قطب در نظام بینالملل دیگر ویژگی آن را به صحنه آورده است که همانا تلاش برای حذف یکدیگر درعین بهرهبرداری از ضعفهای متجلیشده بهوسیله بازیگران برتر برای ارتقاء جایگاه خود است. با وقوف به تمامی این نکات در سالهای پایانی دهه دوم قرن 21، پنج عضو شورای امنیت را باید کشورهای برتر نظام بینالملل نامید که البته سه کشور آمریکا، روسیه و چین از برجستگی فزونتری برخوردارند.

رفتارهای او بهگونهای برجسته متأثر از احساس درونی و به زبان دیگر، بهشدت ذاتیمحور و بههمینروی بیثبات هستند. ویژگیهایی که شخصیت ترامپ را شکل میدهند بازتاب اعتمادبهنفس فراوان او در نقش یک کاسبکار هستند که این اعتمادبهنفس از زمان بهقدرت رسیدن، در رفتارهای سیاسیاش، خود را کاملاً برجسته کرده است. وی ضمن اشاره به راهبردهای حضور و نفوذ آمریکا در کشورهای غرب آسیا یادآورد شد: پس از جنگ جهانی دوم، آمریکا سبک نظامی مستقیم را برای حضور در منطقه مورد نظر خود اتخاذ کرده بود. قدرت در صحنه جهانی را باید با تعداد کارخانهها و محیطهای تولیدی و خدماتی که کشور به صحنه میآورد سنجید و اندازهگیری کرد. با توجه به پیچیدگی های خاص نظام انتخاباتی آمریکا و همچنین اثرات جهانی و منطقه ای که انتخابات آمریکا می تواند در پی داشته باشد؛ بررسی این رخداد، از اهمیت بسیاری برخوردار است. دسترسی نظامهای دیگر به سلاحهای هستهای و پیشکسوتی دیگران در علوم، دانش، اطلاعات و تکنولوژی.

وجهه ملی یک دولت در خارج ممکن است از کشوری به کشور دیگر متفاوت باشد. در این مقاله برای پاسخ به سؤال از تغییر یا تداوم حضور آمریکا در خاورمیانه، پس از بررسی ماهیت و مؤلفههای قدرت در نظام بینالملل، به تعارض میان ساخت اجتماعی و ساخت بینالمللی در خاورمیانه اشاره خواهد شد. به گزارش خبرگزاری جمهور؛ متقی افزوده که طالبان به دنبال روابط خوب با کشورهای جهان به ویژه ایالات متحده است و امریکا آرام آرام سیاست خود را در قبال افغانستان تغییر خواهد داد. پایانبخش این مقاله استدلالهای مرتبط با سیاست تداوم و استحکام حضور برای تأمین منافع واشینگتن و همچنین ارائه الگوهای رفتاری در قبال ایالات متحده خواهد بود. توضیح کتاب:در این مجموعه هشت مقاله با موضوع بررسی اهداف و سیاستهای آمریکا به ویژه در بخشهای امنیتی آن به طبع رسیدهاند. در سال 2002 نیز به طور رسمی مشخص شد که استراتژی بزرگ دولت بوش بر قدرت یکجانبة آمریکا و حق حملة پیشدستانه تاکید میکند. اجزای این مثلث ادراکی به دلایل کاملاً مشخص برگزیده شدهاند. وقتی کسی نامزد منصبی میشود، به او مجال میدهید. شرکت گسترده مردم داخل و خارج کشور در تشییع پیکر شهیدسلیمانی و مراسم عزاداری او موجب تقویت ایران شد. این الگو بهجهت اینکه کمترین هزینهای را بر زیرساختهای جامعه آمریکایی و جایگاه این کشور در نظام بینالملل ایجاد میکند، درنهایت سقوط ساختار قدرت سیاسی مستقر را رقم خواهد زد.

دیدگاهتان را بنویسید