سیاست راهبردی آمریکا در مقابله با بیداری اسلامی

جان کربی، سخنگوی وزارت خارجه امریکا گفته است که مخالفت کانگرس با این معامله تسلیحاتی با پاکستان، به معنای این است که واشنگتن نمی تواند پول خریداری جت های اف ۱۶ را به پاکستان فراهم کند. «در صورت نبود پژوهشها و تحلیلهای مورد اعتماد، بنیاد تصمیم سیاست، پول، منافع و افراد صاحبنفوذ را فراهم میکند» (ریچ،2004). بلینکن ادامه داد: ما پیشنهاد خواهیم داد که فوراً در این تصمیم بازنگری شود تا روند ارسال کمکهای بشر دوستانه به یمن با مشکل رو به رو نشود. امروزه سیاستمداران و مشاوران آنها بهشدت در این شبکهها تلفیق شدهاند. بهعلاوه، آنها میتوانند توصیههای سیاسی مطرحشده توسط اتاقهای فکر را با تصمیمات واقعیایی که دولت میگیرد، مقایسه کنند. بهعبارتیدیگر، سیاستگذاری فرایندی است که از سه بخش شناسایی وضعیت فعلی، شناسایی آیندههای ممکن و مطلوب و درنهایت مشخصکردن راههای رسیدن از وضعیت کنونی به آینده ممکن و مطلوب، تشکیل شده است. سرانجام، هند بهسوی یک رابطه رقابتیتر با چین، البته مشروط به آغاز تنشزدایی در مرز خود با چین، حرکت کند. نکته جالب آن است که اتحادیه اروپا و چین اصرار داشتند این توافق قبل از آغاز ریاست جمهوری بایدن (دسامبر ۲۰۲۰) نهایی شود. در سال 1837.م فردی امریکایی به نام پاتر همراه همسرش تلاشهایی را در جوار مبلغان مذهبی برای تأسیس و گسترش شبکه مدارس امریکایی در ایران آغاز کرد.

ولی زاده، اکبر (1385) تحریم منع گسترش در تئوریهای روابط بینالملل، فصلنامه سیاست، مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دوره 38، شماره 2، تابستان. بعد از جنگ جهانی اول، چالشهای سیاسی داخلی و خارجی سبب ایجاد «موقوفه کارنگی برای صلح بینالمللی» (1910)، «انستیتوی هوور برای جنگ، انقلاب و صلح» (1919) و «شورای روابط خارجی» (1921) شد. ازنظر بینالمللی آنجا سرزمین تحت قیومیت بود برای آمریکاییهای بزرگی که میتوانستند درگیر مسائل جهانی بشوند. اگر پکن در غرب آسیا و شمال آفریقا یک بازی ضدآمریکایی با جمع صفر را دنبال نمیکند یا برای تضعیف دموکراسی در آنجا تلاش نمی کند، پس چه میکند؟ اگرچه هر دو گرایش هدف واحدی ـکه حذف و از بین بردن نفوذ و حضور اسلام در صحنههای سیاسی و بینالمللی استـ را دنبال میکنند، گروهی معتقد به تقابل و گروه دیگری معتقد به تعامل میباشند. پژوهشگران سیاست واژگان متفاوتی را برای بیان مفاهیمی مانند شبکههای بررسی مسائل، که ناظر بر چگونگی تعامل دولت با دیگر کنشگران دولتی و غیردولتی در سیاستگذاری هستند، بهکاربردهاند.

بهنظر میرسد که اشارهای به ماهیت سیاستگذاری، نقطه شروع مناسبی برای ورود به بحث نظری درباره نقشآفرینی اتاقهای فکر در روند تصمیمسازی خواهد بود. با اجرای عمل بهعنوان گروههای سیاسی، آنها یادگیری ائتلاف مسیحیت را که تأثیر بلندمدت در تحلیل سیاسی دارد، ایجاد میکنند. بهعلت پیدایش ایالات متحده بهعنوان یک قدرت جهانی، نخبهای کوچک اما تأثیرگذار، آمریکاییها را بهسوی انزواطلبی به چالش کشید. همچنین در این مدت شاهد ساخت و آزمایش انواع موشکها از سوی ایران بهعنوان واکنشی سلبی در قبال فشار غرب بر ایران و رفتار آنان مبتنی بر رویکرد نوواقعگرایانه و نهادگرایی نولیبرال هستیم. ممکن است این مخالفت بنیانی را بعضی دیگر از کشورها هم در دنیا داشته باشند، بین ما و آنها این مخالفت وجود داشته باشد؛ اما این مخالفت، مخالفت فعال نیست؛ به دلائلی آرام است. برخی از آنها در تعارض با یکدیگر قرار دارند. وی یادآور شد که جو بایدن، رئیس جمهوری منتخب آمریکا امکان تاثیرگذاری بر مواضع کشورهای عضو اتحادیه اروپا در جهت علاقه مند کردن آنها به توقف ساخت خط لوله گاز نورد استریم -۲ را ندارد.

جهت اول اینکه با توجه به دیدگاه سازهانگاری روانشناختی، وجود عوامل مادی در دیدگاه غرب همانند امنیت، سلطه، ثروت، ارزشهای لیبرالی و همچنین عدم پذیرش دیگر ارزشهای حاکم بر نظام جمهوری اسلامی ایران سبب کنش سلبی ایران شده است. در این مقاله علت این کنش سلبی ایران را از دو جهت بررسی کردیم. این عملیات فاجعهآمیز بود. مدیریت روابط با کشورهای اسلامی و ملل مسلمان یکی از چالشهای مهم و استراتژیک جهان غرب طی دههی آینده و پس از آن خواهد بود. یکی از کار ویژههای مطلوب دولتها، اختصاص مناسب سرمایهها و امکانات کشور بین حوزههای مختلف و مورد نیاز جامعه است. یکی از وجوه تأثیر تحریم بر امنیت ایران، در سطح ملی قرار دارد. انتصار از اساتید مطرح مطالعات خاورمیانه در سطح بینالمللی است و کتاب «سیاست کردها در خاورمیانه» از وی منبعی قابل توجه در مطالعات کردی است. افتخاری، اصغر ( 1381) منفعت پنهان: بررسی تحلیلی محور رایزنیهای دولت بوش برای حمله به ایران، گزارش پژوهشی، پژوهشکده مطالعات راهبری.

به همین دلیل پژوهشگران باید بیشترین روش مؤثر برای ارزیابی رفتارشان را بهکار ببرند. علاوه بر نفت، تعهد نسبت به تأمین امنیت اسرائیل، عامل مهم دیگری برای حضور و مداخله امریکایی ها در منطقه می باشد. 19/7/57 ، کارتر: آمریکا دوستی تاریخ خود با ایران که نیروی بزرگ و عامل ثبات منطقه است را حفظ خواهد کرد. برداشت غالب در میان کارشناسان امنیتی این است که در کوتاه و میان مدت، کاهش عمده ای در سطح حضور نیروهای آمریکا در منطقه صورت نخواهد گرفت. امروز جریان مقاومت در منطقه ما یک واقعیت است. اتاقهای فکر ازجمله ابزارهای دائمی در فرایند سیاستسازی هستند. بهعبارتی اگر بپذیریم که فرایند تصمیمگیری، سنجش هزینه فرصتهای گزینههای مختلف است، بنابراین پیشدرامد آن گزینههای بدیلی است که میتوانند موضوع این بررسی و انتخاب قرار گیرند. این وسواس، مانند دیگر توهمات آمریکا درباره تهدید امنیت این کشور نادرست است. در این سال این کشور قرارداد استخراج نفت حوزۀ آمو در افغانستان را نیز به دست آورد (سیرت،۲۰۱۱).

دیدگاهتان را بنویسید