سیاست فاجعه بار ترامپ در قبال چین

اوباما بر عکس ترامپ طی ریاست جمهوری خود بیشتر بر روی انرژی سبز تمرکز کرده و اصلاحات جدیدی را به اجرا گذاشت که باعث محدودیتهایی بر تولید نفت، زغال و گاز طبیعی شده بود. زیرا خود را در مقابل دشمن مشترکی میدیدند که سلطهجویی استکبار را نمیپذیرفت و با فرهنگ و ارزشهای جدیدی به صحنهی سیاسی و مبارزاتی آمده است. مهار و یا انحراف بیداری اسلامی و پیاده کردن فرهنگ و ارزشهای آمریکایی دو هدف راهبردی دیگر برای پیروزی در اولین مرحله اجرای طرح استراتژیک قرن 21 آمریکا و سیاست منزوی کردن رقبا و انحصاری کردن قدرت ایالات متحده میباشد. لذا از همان اولین روزهای پس از پیروزی انقلاب تلاشهای گسترده در اشکال گوناگون برای براندازی و یا حداقل تغییر رفتار و استحالهی فرهنگی آغاز شد. تسلط بر خاورمیانه به منزلهی اولین مرحلهی اجرای تک قطبی کردن جهان، و بهرهگیری از نفت و دلارهای حاصل از فروش آن برای تأمین هزینههای اجرای پروژه قلدر محله شدن است. بالارفتن قیمت نفت نه تنها به نرخِ رشدِ اقتصادی متصور در امریکا لطمه میزند بلکه شرایطِ سیاست داخلی را به نفع جمهوریخواهان بهبود میبخشد. چنانکه در ۲۰۱۶ آقای ترامپ گفته بود که چین “به امریکا تجاوز کرده است”(بینا ،۱۳۹۶).

تاریخ ایرانی: در پنجاه سال اخیر، ایران و عراق همواره در دستورالعملهای کلی دولتهای امریکا حاضر بودهاند. در ایران با فتوای آیتالله شیرازی سیاستهای انگلیس با شکست مواجه شد و حکومت شاه که همپیمان با آمریکا بود توسط آیتالله خمینی برچیده شد. 5. در همین ارتباط سازمان ملل توجه ویژهای به مسأله دین و ادیان پیدا کرد و تاکنون دو سمینار بینالمللی تشکیل و قرار شد صاحبان ادیان نقش بیشتری در حل معضلات کنونی جهان داشته باشند. به نظر میرسد مسائلی در روابط میان دموکراسی غربی و پارهای از کشورهاو گروههای اسلامی بروز خواهد کرد. همچنین باید تبلیغات گستردهای را علیه مراجع و رهبران دینی شیعه صورت دهیم تا آنان مقبولیت خود را در میان مردم از دست بدهند. وی با بیان اینکه این توافقنامه به ضرر اقتصاد آمریکا است، معتقد است که این توافق نامه به بوروکراتها اجازه می دهد تا مصرف انرژی آمریکا را کنترل کنند. با آغاز دهه ۶۰ و ۷۰ میلادی، موج مهاجران عرب و آسیای جنوب شرقی به چهره اسلام در آمریکا متعاقبا نیز توسعه روزافزونی بخشیدند که تا به امروز ادامه داشتهاست. ارتش عراق در طول چند دهه گذشته علاوه بر جدال با تهدیدهای داخلی که دولت مرکزی را تهدید می­کرد، به ویژه از جانب کردها و شعیان ناراضی، دو بار نیز به خاک همسایگان خود تجاوز نمود.

«مایکل برانت» معاون سابق سیا در این زمینه میگوید: «مراجع شیعه در طول تاریخ هیچگاه از حاکم غیراسلامی و ظالم تبعیت نکردهاند. جورج فراست کنان (George F. Kennan / فوریه ۱۹۰۴ – مارس ۲۰۰۵) دیپلمات، سیاستمدار، مورخ آمریکایی و دانشمند رئالیست روابط بینالملل که به عنوان مشهورترین مدافع سیاست شوروی در طول جنگ سرد شناخته میشود. او ضمن روشنکردن این موضوع که به دنبال جنگ سرد با چین نیست (هرچند اشاره مستقیمی به نام نکرد)، خواستار «دیپلماسی بیامان» برای حل مشکلات جهان شد. راهبرد چین در زمینه پیگیری توافقات مبادله دو جانبه ارزی، پس از اعلام ابتکار «جاده ابریشم جدید» در سال 2013، بیش از پیش مورد توجه قرار گرفت. 4. در شرایطی که آنها با این سنجش ها سر و کله می زنند، هم در واشنگتن و هم در تهران چه بسا که دیپلماسی با گفتگوهای دو طرف بر سر آینده برنامه هسته ای ایران جان بیشتری بگیرد. از این رو اتحاد موضع شرق و غرب در مقابله به نهضت اسلامی ملت ایران از معدود مواردی بود که پس از جنگ جهانی دوم اتفاق افتاد.

سردرگمی فکری ایالات متحده دربارهی بیداری اسلامی و سوءظن این کشور به اسلامگرایان را نمیتوان بدون رمزگشایی از علل هراس عمیق دستگاه سیاست خارجی آمریکا از ایران فهمید. موقعیت استراتژیک و ژئواستراتژیک ایران همیشه و به ویژه در دو قرن اخیر مورد توجه دولتهای بزرگ بوده است. به گونهای که امروز یکیاز مباحث و عناوین همایشها و تحقیقات پیرامون راههای مقابله بااین پدیده به ویژه آمریکا و اروپاست. از این رو منطقهی خاورمیانه به دلیل برخورداری از حدود دو سوم ذخایر شناخته شدهی نفتی، تولیدو صدور روزانه بیش از نیمی از نفت مصرفی جهان در مراکز ثقل سیاستهای نظام سرمایهداری به ویژه آمریکا و اروپا قرار دارد. استخراج و صدور نفت و سودهای حاصل از آن به اندازهای از اهمیت و وضعیت مناطق نفتخیر و دولتهای صادرکنندهی نفتدارد. در ارتباط با این جریان موضوع دیگری که اهمیت نفت را مضاعف میکند، بازگرداندان دلارهای حاصل از فروش نفت به غرب، برای به گردش درآوردن چرخهای نظام سرمایهداری است. فوکویاما در ارتباط به همین مسئله نظریه پایان تاریخ خود را ارائه نمود. ارائه طرح «خاورمیانه بزرگ» در راستای تحقق دو هدف مهم و حل دو معضل جدی استکبار غرب در منطقه میباشد.

امارات که علاوه بر اقدامات مذکور، در پی تحکیم موقعیت خود به عنوان هاب تجارت شرق و غرب در جهان پسا کرونا است. مجموعهی اقدامات و چالشهای آمریکا و ایران و دلایل هریک از آنها خود به تنهایی تحقیر جداگانهای را میطلبد. به همین دلیل بخش عمدهای از سیاستها و اقدامات دولتهای بزرگ در خاورمیانه به سیاستهای نفتی معروف است. انتظار می رود پس از پیروزی دونالد ترامپ و با آغاز کار وی به عنوان رئیس جمهور جدید آمریکا، در سیاستهای انرژی این کشور تغییرات بزرگی پدید آید. برای تسلط بر ایران بخشی از تاریخ پرفراز و نشیب قرون معاصر این کشور است. همانگونه که تغییرات در ساختار، اهداف و ابزار جامعه اطلاعاتی آن کشور پدیدار گشت، چرخشهایی در سیاست خارجی نیز به وجود آمد؛ تغییر در اولویتها. مدیریت روابط با کشورهای اسلامی و ملل مسلمان یکی از چالشهای مهم و استراتژیک جهان غرب طی دههی آینده و پس از آن خواهد بود. سیاست انرژی ترامپ که قرار است ماه ژوئن سال آینده به سر قدرت بیاید، با سیاستهای انرژی باراک اوباما، رئیس جمهور فعلی آمریکا که طی 8 سال گذشته اجرا کرده است کاملا متفاوت است. ترامپ طی کمپین انتخاباتی خود گفته بود یک انقلاب انرژی جدید راه خواهد انداخت و تولید نفت، گاز طبیعی و زغال را افزایش خواهد داد.

دیدگاهتان را بنویسید