سیاست ها و برنامه های تأمین مسکن قابل استطاعت؛ مروری بر تجربه آمریکا

اما مهمتر از آن پایان موقت رقابت دو ابرقدرت و آغاز مرحلهای از تنشزدایی در روابط مسکو ـ واشنگتن بود. گروه بینالملل خبرگزاری تسنیم- ایالات متحده، اتحادیه اروپا و برخی از دیگر کشورهای غربی از زمان آغاز عملیات نظامی روسیه در اوکراین، مجموعهای از تحریمها را علیه اقتصاد روسیه و نهادهای مالی این کشور معرفی کردهاند. برنامه 25 ساله مشترک ایران-چین و عضویت در پیمانهایی همچون پیمان شانگهای نشان میدهد تهران به همکاری با کشورهای شرقی نگاه گستردهتری دارد. پس از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی، رویکردهای متفاوتی در مقاطع خاص تاریخی در سیاست خارجی فدراسیون روسیه ظهور کرد که برخی با ناکامی و بعضی دیگر با نتایج مثبتی همراه بود. آمریکا سیاست دیگری را در قبال بحران سوریه در پیش گرفته است. از نظر جامعه شناسی معلوم نیست چه وضعیتی پیش خواهد آمد. بهعنوان مثال تنش تهران-باکو بر تجارت ایران-روسیه تاثیر منفی گذاشته است و مدتی پیش صف 10 کیلومتری کامیونها در مرز آستارا تشکیل شد. این دیدار در حالی انجام شد که واشنگتن به دنبال منزوی کردن روسیه به دلیل تهاجم نظامی این کشور به اوکراین است.

در حالی که به نظر میرسد منظور از شعار «نه شرقی، نه غربی، جمهوری اسلامی» نگاه مستقل به سیاست خارجی بوده است، اما روند حرکتی و تمایلات ایران نشان میدهد، جمهوری اسلامی عمدتا با کشورهای بلوک شرق رابطه بهتری دارد. برخی از آنان میلیونها نفر را دربر میگیرند، در حالی که کلیساهای کوچک، تنها هزاران عضو دارند. اما توهمزدایی در دوران حملهٔ عراق به کویت صورت گرفت که نتیجهاش نوعی حس رویگردانی کلی یا اشاعهٔ ناامیدی ناشی از وضعیت «مصیبت در دو خانه» در دههٔ ۱۹۹۰ بود. ایندایک بر این باور است که «ایالات متحده باید یک استراتژی پساافغانستان و یک نقشه راهِ راهبردی برای ارتقای نظم در خاورمیانه طراحی کند، حتی در عصری که اولویتهای استراتژیک آمریکا به سوی شرق آسیا و هندوپاسیفیک شیفت میکنند». این توجیهات اولمرت برای افکار عمومی در اسرائیل و به خصوص نیروهای دست راستی و تندرو به هیچ وجه قانع کننده نبود. پوتین در مصاحبه با کانال راشاتودی اظهار داشت :امروزه عدهای دنبال بهکارگیری اعضای القاعده یا شبکه تروریستی دیگر با دیدگاههای مشابه برای دستیابی به اهداف خود در سوریه هستند. تنها در این حالت است که ایران میتواند از حداکثر پتانسیل خود در تجارت استفاده کند.

در عین حال، حفظ روابط سالم با قدرتهای بزرگ جهان، انتخاب دیپلماتیکی است که میتواند به بهترین نحو از منافع ملی ایران محافظت کند. اختلافنظر بین مدودیف در مقام رئیس جمهور و ولادیمیر پوتین در مقام نخستوزیر در مورد لیبی میتواند مؤید این نکته باشد.تردید دربهکارگرفتن یک اقدام صریح و محکم به منافع روسیه آسیب جدی وارد کرد. به گونهای که تمامیمسائل در چگونگی روابط شرق و غرب و به عبارت دیگر سرمایهداری و کمونیسم خلاصه و هر تحولی در این چارچوب تجزیه و تحلیل میشد. فدراسیون روسیه بهعنوان وارث اتحاد شوروی هرگاه در عرصه بینالملل با واکنشهای منفی غرب مواجه میشود با ایجاد روابط نزدیک و بسیار دوستانه با کشورهای خاورمیانه درپی پرکردن این خلأ برمیآید (مسعودی، ۱۳۹۴). در حقیقت روسیه علاقهمند نیست تا پایگاه خود را در سوریه از دست بدهد و از این طریق باعث نفوذ بیشازپیش غرب در منطقه شود . نویسنده در این کتاب از منظر انتقادی به مسئله پرداخته و تأثیر اقتصادی چین بر امور جهانی را در پنج فصل مورد واکاوی قرار داده است.

بین سالهای 2000 تا 2020، تولید ناخالص داخلی چین پنج برابر شد. از نگاه بیشتر تحلیلگران، سیاست خارجی آمریکا در برابر جنگ داخلی سوریه بسیار منفعلکننده و ابهامآمیز بوده است. طبق اظهارات وزیر خارجه آمریکا یک میلیون ایرانی در آمریکا سکونت دارند. اف 35 اصولا مثل یک کامپیوتر پرنده است. گانگرس دلیل عدم پرداخت پول به پاکستان برای خریداری جنگنده های اف -۱۶ را عدم صداقت پاکستان در امر مبارزه با تروریزم خوانده است! یکجانبهگرایی و مبارزه با تروریسم و تضعیف کشورهای ضدغربی- ضد اسراییلی در سیاست خارجی خاورمیانهای آمریکا جایگاه ویژهای پیدا کرد. این تحریم ورود مقامات و خانواده های آنها به چین را ممنوع می کند و شرکت های مرتبط با آنها هم نمی توانند با چین کار کنند. وابستگی اقتصاد ایران به چین براساس دادههای جهانی نیز بسیار بالاست. پریماکوف در مقالهای باعنوان «جهان پس از 11 سپتامبر»، چنین مینویسد: «پس از 11 سپتامبر، هیچچیز تغییر نکرده است جز تحکیم موقعیت ژئوپلیتیک آمریکا در آسیای مرکزی و قفقاز و نیز افزایش یکجانبهگرایی این کشور در نظام بینالملل» (کیانی، ۱۳۸۶). همچنین ۳۰۰۰ نفر از اتباع جمهوریهای آسیای مرکزی در کنار صفوف داعش قرارگرفتهاند.

از ساعت 9 صبح روز 28 مرداد 1332 خیابانهای مرکزی تهران مرکز تجمع افراد طرفدار احزاب سیاسی و مردم عادی بود که با نیروهای پلیس درگیر بودند. مهمترین موضوع و اولویت سیاست خارجی ایران به اعتقادِ این نویسنده، روابطِ مالی و بانکی با محیط بینالمللی است که این موضوع نه از طریق روسیه و نه از جانب چین قابل حل است. مذاکره صرف برای رسیدن به توافق تنها راه حل مشکل نیست بلکه باید دریابیم که چه کسانی یا چه نهادهایی در این روند مشکل ایجاد می کنند. سیاست خارجی آمریکا در دوران جنگ سرد در ناحیه خاورمیانه بر پایه حمایت و پشیبانی از رژیم اسراییل و نظامهای اقتدارگرای ضدکمونیست منطقه و ایجاد امنیت راه نفتی ناحیه به آبهای آزاد بود. در چنین شرایطی، آمریکاییها نیازمند ایجاد نوعی توازن رفتاری در روابط خود با این دسته از کشورها در منطقه خلیجفارس هستند (جعفری و منفرد، ۱۳۹۰: ۵۲). همچنین روسیه بهصورت جدی به حمایت از رژیمهای حاکم در ضمن تعقیب چنین سیاستی پرداخت.

دیدگاهتان را بنویسید