سیر تحول سیاست خارجی آمریکا نسبت به افغانستان بر اساس نظریات ژئوپلتیک

حوزههای منافع متباین و متناقض زیادی وجود دارد که میتوان آنها را مسیری سریع و موفقیتآمیز برای حلوفصل همه مسائل با ایران تعریف کرد بهطوریکه برای همه قابلقبول باشد. هنگامیکه گام اول برای بازگشت همه طرفها به برجام برداشته شود، هنوز اختلافنظرها در مورد رویکرد «درست» در قبال ایران باقی خواهد ماند. به گزارش خبرگزاری مهر، «ایلهان عمر» نماینده دموکرات و مسلمان ایالت مینه سوتا در کنگره آمریکا در مصاحبهای اختصاصی با تارنمای Responsible Statecraft پیرامون سیاست خارجی دولت «دونالد ترامپ» در قبال ایران به اظهارنظر پرداخت. اگرچه اقدام خاص دولت مستلزم نظر کنگره نیست، اما تأمین مالی اقدامات دولت و توانایی کنگره در تصویب «تاکتیکهای دفاعی» برای کنترل اقدامات قوه مجریه بدین معناست که کنگره در واشنگتن طرف گفتگو خواهد بود. اگر از اقدامات اولیه نظیر بازگشت به برجام یا اختیارات ریاست جمهوری در لغو یا تصویب برخی تحریمها بگذریم، سیاستگذاریهای فراتر از آن مستلزم اقدام کنگره است؛ بنابراین تعامل زودهنگام با کمیتههای پارلمانی سودمند خواهد بود. خلاصه کلام کمبل این بود است که نمیتوان رفتار چین را اصلاح کرد. رئیس سابق سازمان اطلاعات اسرائیل، موساد، اخیراً ادعا کرده چین تنها کشوری است که میتواند ایران و سایر کشورهای خاورمیانه را آشتی دهد. از این رو، سیاست خاورمیانه ای آمریکا با فاصله گرفتن از مباحث ارزش محور صرفاً بر این موضوع مبتنی خواهد بود که امنیت خاورمیانه به معنی سخت افزاری آن دستخوش تغییر و چالش قرار نگیرد.

کشورهای خلیج نیز در پی درک این موضوع که دیگر نمیتوانند به دیوار حفاظتی آمریکا در دوره ترامپ اطمینان کنند، تجدیدنظر در سیاستهای خود را درپیش گرفتند. برنامه «گفتگوی سیاسی» با موضوع بررسی رویکرد استراتژیک دولت جدید آمریکا به معادلات منطقه غرب آسیا و با حضور دکتر سید محمود موسوی، استاد دانشگاه به روی آنتن رفت. در این میان بررسی رفتار ایالات متحده آمریکا در سیاست خارجی به واسطه جایگاه و سطح تأثیرگذاری این بازیگر در عرصه بین الملل از اهمیتی دو چندان برخوردار است. در میان عوامل تأثیرگذار در تدوین و اجرای سیاست خارجی ایالات متحده، خواست و رفتار گروههای لابیگر نقش برجستهای دارد. درنهایت، رسانهها همچنان مهمترین عامل تأثیرگذار در سیاست و برداشت از سیاست یا اجرای موفقیتآمیز آن محسوب میشود. مهار و یا انحراف بیداری اسلامی و پیاده کردن فرهنگ و ارزشهای آمریکایی دو هدف راهبردی دیگر برای پیروزی در اولین مرحله اجرای طرح استراتژیک قرن 21 آمریکا و سیاست منزوی کردن رقبا و انحصاری کردن قدرت ایالات متحده میباشد.

در فصول ابتدایی به طور عام به مفهوم لابیگری، گروههای لابیگر در آمریکا و تاریخچه شکلگیری لابی یهود در ایالات متحده نظر میکند. با ورود جان کندی به کاخ سفید فشار آمریکا بر شاه برای درپیش گرفتن اصلاحات افزایش یافت. یعنی سطح تاثیر گذاری آن بر دیگران، در سطح عملی است که رخ می دهد و متناسب با این سطح از اجبار یا تشویق برای وادارسازی دیگران استفاده می شود. چرا که محدودیت هایی که ما ذیل این پیمان بین المللی پذیرفته ایم عملا هیچ گونه منافعی برای کشورمان به همراه نداشته است. پس از آن، حمله انصارالله یمن به آرامکوی عربستان بود که این اتفاق، هم برای آمریکا و هم برای متحد منطقهای درجهاولش یعنی عربستان سعودی تبعات سنگینی به همراه داشت. در حالیکه در دنیا هیچ کسی این حرف را نزده بود و هیچ سندی هم مبنی بر حمایت صدام از طالبان وجود نداشت. وقتی اسرائیل نتوانست لبنان را شکست دهد قطعا قادر به شکست سوریه هم نبود.

واضح است که جامعه امنیتی و دفاعی اسرائیل بهاندازه سال 2015 در مورد سودمندی برجام برای امنیت منطقه اتفاقنظر ندارند. واضح است که موضوعات آمریکا با ایران به مسائل هستهای محدود نمیشود. این کمیتهها و انجمنهای حزبی محلی دارای اعضایی هستند که پیشاپیش علاقه خود را به مسائل هستهای یا منطقهای نشان دادهاند. رابطه اسرائیل و ترکیه که از ماهیتی استراتژیک برخوردار است، به نظریه همکاری میان کشورهای غیرعرب منطقه که دارای منافع استراتژیک مشترک هستند، مربوط می­شود. فصل سوم به اتحاد آمریکا و اسرائیل پس از تأسیس دولت اخیر و عملکرد نهادین لابی اسرائیل در آمریکا به منظور پیوند زدن منافع واشنگتن و تل آویو میپردازد. تحلیل فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی و حوادث یازدهم سپتامبر 2001 و تأثیرات آنها بر سیاست خارجی امریکا در خاورمیانه نوع تحلیل در این پژوهش، توصیفی تحلیلی بوده است. این قانونگذار دموکرات مینه سوتا مصرانه خواهان ارزیابی مجدد اولویتهای (سیاست خارجی) آمریکا در خاورمیانه شد و حضور آمریکا در این منطقه را «غیرسازنده» خواند.

دیدگاهتان را بنویسید