معرفی و دانلود کتاب سیاست خارجی آمریکا نسبت به موقعیت هژمونیک در شرق آسیا

تاکنون تمامی سیاستهای آمریکا در منطقه به گونهای بوده است که آمریکا یک گروه متخاصم را در منطقه همراهی میکرد و برای مقابله با آن یک بلوک دیگر را تاسیس میکرد. سوال موقعیت جغرافیایی امن ایالات متحده در پشت دو خندق اقیانوسی باعث شده است که آمریکاییها میزان احساس ناامنی بسیاری از مردم کشورهای دیگر در مواجهه با همسایگان متخاصم را دست کم بگیرند. کتاب سیاست خارجی آمریکا نسبت به موقعیت هژمونیک در شرق آسیا برای چه کسانی مناسب است؟ بدون تردید یهودیان. بدون توجه به اینکه حق است یا حق نیست، هیچ رئیس جمهور آمریکا در آن اتاق کوچک با تیم سیاست خارجی خود نمیتواند بدون جلب توافق یهودیان، با ایران به تفاهم پایدار برسد. اما تایوان امروز را در هیچ زمینهای نمیتوان با تایوان ۱۹۴۹ قابلقیاس دانست. تنشهای ایران و غرب نه محصول برنامه هستهای ایران، بلکه مبتنی بر ایدئولوژی دینی حکومت ایران و حضور اسرائیل در منطقه است، هرچند نباید از نقش برخی کشورهای عربی بهویژه عربستان غافل شد.

با این وجود و به رغم حضور گروههای غیردولتی سیاست خارجی دولت باراک اوباما با دولت دونالد ترامپ فاصلهای شبیه زمین تا آسمان داشته است. در حالی که اصول دموکراسی وجود داشت، به هرحال این اختلاف ها توسط جوامع منتخب در انتخابات استعماری دیده می شد. با این وجود مطالعه تطبیقی دولتهای مختلف در نظام جمهوری اسلامی از ابتدای رهبری آیت الله خامنهای تا امروز نشان میدهد که جهت گیریهایی با بعضا ۱۸۰ درجه اختلاف در روند تصمیمسازی در جمهوری اسلامی مشاهده شده است. در وحله نخست محاصره اقتصادی قطر را برچیده و روند عادیسازی روابط با این کشور را آغاز کردند. هر چند به صورت کلاسیک در خصوص مولفههای اثرگذار بر روند تصمیمسازی در سیاست خارجی بر نقش حاکمان تاکید ویژهای میشود اما در دهههای اخیر و با توسعه دموکراسی رویکردهای نهادی نیز به این مجموعه اضافه شدهاند. در بیشتر دولتها، نهادهای مختلفی در تدوین و شکلگیری سیاست خارجی نقش دارند که از آن جمله میتوان به وزارت امور خارجه اشاره کرد.

تنش های ایران و غرب نه محصول برنامه هسته ای ایران، بلکه مبتنی بر ایدیولوژی دینی حکومت ایران و حضور اسراییل در منطقه است، هرچند نباید از نقش برخی کشورهای عربی به ویژه عربستان غافل شد. حضور آمریکا در عراق و افغانستان منجر به تداوم بحران و عدم برقراری آرامش در این دو کشور شده است. این حضور با هزینه های کلان و ادوات جنگی عظیم الجثه و به دست آوردن پایگاه های نظامی در کشورهای اطراف همراه بود. امروزه، تایوان را یکی از موفقترین مدلهای آسیایی برای گذار از یک ساختار سیاسی تکحزبی، اجرای اصلاحات کلان سیاسی و برقراری یک نظام سیاسی دموکراتیک میدانند. ساختار قوه ی قضائیه تفسیری از قانون اساسی ایالات متحده، قوانین فدرال و مقررات می باشد. اگرچه در این میان جنگ تجاری در شکل تقابلی کم رنگ خواهد شد اما محدودسازی راهبردی و تاکتیکی چین از طریق همکاری با متحدان اروپایی و آسیایی و نیز نهادهای بین المللی پپیگیری می شود. هدف کاخ سفید فشار آوردن به ایران از طریق نظام تحریم و هماهنگ با اروپا به منظور ایجاد و گسترش نارضایتی داخلی از سیاست­های دولت و حاکمیت ایران در قبال اتخاذ رویکرد جدید در موضوع هسته­ای میباشد. هدف کاخ سفید فشار آوردن به ایران از طریق نظام تحریم و هماهنگ با اروپا به منظور ایجاد و گسترش نارضایتی داخلی از سیاستهای دولت و حاکمیت ایران در قبال اتخاذ رویکرد جدید در موضوع هسته ای میباشد.

تحریم نظامی و تسلیحاتی ترکیه توسط آمریکا درکوتاه مدت به ضرر ترکیه و دردراز مدت به نفع ترکیه خواهد بود. مادورو روز ۲۱ فوریه پیش از حمله نظامی روسیه به اوکراین گفت: «ونزوئلا حمایت کامل خود از پوتین و روسیه را اعلام میکند. اشغال شبهجزیره کریمه در اوکراین توسط روسیه، تداوم ناآرامیها در عراق و جدیدتر از همه روی کار آمدن مجدد طالبان در افغانستان، همگی کارآمدی نقشآفرینی نظمساز آمریکا در صحنه بینالمللی را زیر سوال بردهاند. اروپاییها متعجب و بیش از همه لندن نگران خروج ترامپ از ریل گذاری انگلیس برای ناتو شدند و همزمان، جرات مخالفت در برابر ترامپ نداشتند. نتیجه انتخابات نوامبر 2020ریاست جمهوری ایالات متحده را می توان رأی مردم آمریکا به تغییر روندها در دو حوزه سیاست داخلی و خارجی این کشور برشمرد. اول؛ مقامات آمریکایی در انتخابات 2009 ریاست جمهوری افغانستان می خواست حامد کرزی رئیس جمهوری کنونی افغانستان را کنار بزند که گیتس آن را “توطئه خام و ناکام” خوانده است. هدف از ایجاد شرایط مناسب برای کمپانیهای خصوصی، استفاده از این کمپانیها جهت تثبیت نفوذ آمریکا در منطقه است. این تغییر و تحولات می­تواند به طور بالقوه روندهای سیاسی را در سطح منطقه و در رابطه با موضوع مناسبات بین جهان عرب و اسرائیل تحت تاثیر قرار دهد.

و ناکارآمدی اولمرت، پرتز و هالوتز خواستار بازبینی و کارآمدی استراتژی امنیت ملی اسرائیل گردیدند. و دان هالوتس، رئیس ستاد مشترک ارتش، استعفا دادند همچنین پرتز در انتخابات درون حزبی از باراک شکست خورد. جوزانی کهن، ش.، جوزانی کهن، ش.، 1397. بررسی مقایسه ای رویکرد سیاست خارجی آمریکا در دوران اوباما و ترامپ در منطقه آسیای شرقی. این دوره طولانی از انزواگرایی را می توان به انزواجویی محصور در چارچوب مرزهای امریکا و همچنین انزواجویی قاره ای که از سال 1823 توسط جیمز مونروئه بر دستگاه دیپلماسی امریکا حاکم شد، مورد تقسیم قرار داد. انتظار می رود در اولین سالگرد این رویداد هم دونالد ترامپ و هم جو بایدن، سخنرانی کنند. بر این اساس، تصرف تایوان از سوی چین، در صورتی که با واکنش نظامی درخوری از سوی ایالات متحده مواجه نشود، میتواند بر اعتبار آمریکا در شبکه اتحادهای نظامی/امنیتی آن کشور در آسیای شرقی لطمهای جدی وارد آورد. با این مقدمه نسبتا طولانی به پرسش اصلی پاسخ دهیم که آیا واقعا وزارت امور خارجه در تمام دنیا نقشی در تدوین سیاست خارجی یک کشور ندارد؟

دیدگاهتان را بنویسید