میدانی برای تعامل قدرت سخت و قدرت نرم

حتی پس از این اتفاق سخنگوی وزارت خارجه چین در هفته اول خردادماه گفت چین با هدف مجازات مقامات تایوان مانع از مشارکت این جزیره در مجمع سازمان بهداشت جهانی شد. دو طرف همچنین با هدف تکمیل ترتیبات اجرای توافق نامه پاریس همکاری خواهند کرد. در غیر این صورت، اجرای دستور کار رئیسجمهور آمریکا دشوار خواهد بود. درنهایت، رسانهها همچنان مهمترین عامل تأثیرگذار در سیاست و برداشت از سیاست یا اجرای موفقیتآمیز آن محسوب میشود. به گزارش خبرگزاری مهر، «ایلهان عمر» نماینده دموکرات و مسلمان ایالت مینه سوتا در کنگره آمریکا در مصاحبهای اختصاصی با تارنمای Responsible Statecraft پیرامون سیاست خارجی دولت «دونالد ترامپ» در قبال ایران به اظهارنظر پرداخت. تحریم و تشدید فشار اقتصادی علیه ایران در چارچوب کمپین فشار حداکثری دولت ترامپ خیلی زود بخشهای مهم اقتصاد ایران را در برگرفت. از سوی دیگر، این اظهارات میتواند هشداری برای آمریکا هم تلقی شود مبنی بر اینکه اتحاد در باب مسائل جهانی، تنها به شرط تأمین حداکثری منافع اروپا عملی خواهد شد.

چگونگی مدیریت، اولویتبندی و هماهنگی همه اینها احتمالاً بسته به اینکه چه شخصی مسئول سیاستهای بین سازمانی باشد، تغییر میکند. همچنین، دیدگاه فراگیر حاکی از آن است که آمریکا برای توافق صرف بر مسئله هستهای سر میز نخواهد نشست هرچند که بازگشت به برجام احتمالاً پیششرط حل سایر مسائل محسوب میشود. در این دوره که بیشترین زمان را در دوره ریاست جمهوری مکرون به خود اختصاص داده است سیاست خارجی فرانسه در قبال ایران همانند سایر شرکای اروپایی با افزایش تهدیدات ترامپ تغییر محسوسی کرد. دوره دوم در سیاست خارجی این کشور به بین الملل گرایی شهرت یافته که از سال 1917 تا به امروز تداوم داشته است. وقتی که او کمتر از دو سال پیش، از «مرگ مغزی ناتو» سخن گفت؛ دولت ترامپ با آنکه خود متهم به تضعیف پیمان آتلانتیک شمالی بود؛ واکنشی منفی نشان داد. دیپلماسی ایرانی: سیاست خارجی فرانسه بهعنوان هفتمین اقتصاد دنیا در طول چهار سال گذشته تحتالشعاع متغیرهای زیادی از قبیل روی کار آمدن ترامپ، شیوع بحران کرونا، بحران جلیقه زردها، برگزیت و سرعت روند تحولات در منطقه خاورمیانه قرار داشت.

در این پژوهش با استفاده از روش اسنادی و با رویکردی تطبیقی ابعاد دیپلماتیک، اقتصادی و نظامی سیاست امریکا در مواجهه با برنامه هستهای ایران و کرهشمالی بررسی شده است. در حوزه نظامی اگرچه دو کشور همواره در معرض تهدید به حمله نظامی بودهاند، اما این گزینه در خصوص ایران بیشتر مورد توجه سیاستمداران و نخبگان فکری امریکا بوده است. و همزمان بودجههای پنتاگون و حضور نظامی آمریکا در سرتاسر جهان را افزایش داد. این قانونگذار دموکرات مینه سوتا مصرانه خواهان ارزیابی مجدد اولویتهای (سیاست خارجی) آمریکا در خاورمیانه شد و حضور آمریکا در این منطقه را «غیرسازنده» خواند. توافق بین المللی برجام (۱۳۹۴)، پس از تحریم های متوالی، موافقان و مخالفان را به گمانه زنی های بسیار درباره بازتاب برجام در سیاست خارجی دو کشور برانگیخته است. در واقع، ایران اکنون دوازده برابر بیش از میزان تعیین شده در توافق هستهای اورانیوم غنی شده در اختیار دارد. ایالات متحده برنامه موشکهای بالستیک، حمایت مالی و تسلیحاتی ایران از گروههای نیابتی در منطقه و برنامه هستهای ایران را تهدیدی آشکار برای منافع امریکا و متحدانش میداند و براساس این برداشت، سیاستهای خود را در برابر ایران تنظیم میکند.

مسالهٔ نفت و همچنین کالاها و مواد خامی که برای مصرفکنندگان و تولیدکنندگان امریکایی ارزان تمام میشوند، همواره بخش مهمی از منافع امریکا در این منطقه بودهاند. رویترز در ۱۰ فوریه گزارش داد که دولت آمریکا بیش از یک میلیون بشکه نفت ایران را فروخته است. این شامل حمایت از مذاکرات تنشزدایی با دیگر قدرتهای بینالمللی برای ایجاد یک چارچوب امنیتی منطقهای در غرب آسیا مشابه با سازمان امنیت و همکاری در اروپا و ائتلاف جهانی برای شکست داعش با تمرکز گسترده بر مقابله با افراطگرایی. ایزدی ادامه داد: برنامه هسته ای ایران کاملا صلح آمیز و زیر نظر آژانس انرژی اتمی است و لازم است که دولت جدید در چارچوب قوانین و بدون پایبندی به محدودیت های برجامی، فعالیت هسته ای خود را ادامه دهد. ایلهان عمر در ادامه اظهارات خود با اشاره به ترور مقام ایرانی (سردار سپهبد شهید قاسم سلیمانی) به دستور دونالد ترامپ گفت که رئیس جمهور کنونی آمریکا کشور را تا مرز جنگ کشاند.

بااینکه ادامه پیامهای آمریکا در مورد لیبی یک گام مثبت است، اما دولت بایدن پیشنهادهای کمی برای ایجاد ثبات در این کشور ارائه کرده است. 2- “اقدام یک جانبه” که به طور مشخص برای عراق تجربه شد و سیاستی مغایر با رویکرد خود محدود کنندگی آمریکا در پس از جنگ سرد به حساب می آید. • عربستان سعودی در حال تعمیق قابلیتهای تولید دفاعی بومی خود است. این کمیتهها و انجمنهای حزبی محلی دارای اعضایی هستند که پیشاپیش علاقه خود را به مسائل هستهای یا منطقهای نشان دادهاند. احتمالاً از انگلیس، فرانسه و کلا اتحادیه اروپا برای ایفای نقش فعال در مسائل غیر از مسئله هستهای ایران دعوت خواهد شد. حوزههای منافع متباین و متناقض زیادی وجود دارد که میتوان آنها را مسیری سریع و موفقیتآمیز برای حلوفصل همه مسائل با ایران تعریف کرد بهطوریکه برای همه قابلقبول باشد. بنابراین اقدامات ایران کاملا وابسته به اقداماتی است که طرف مقابل انجام می دهد. اگر از اقدامات اولیه نظیر بازگشت به برجام یا اختیارات ریاست جمهوری در لغو یا تصویب برخی تحریمها بگذریم، سیاستگذاریهای فراتر از آن مستلزم اقدام کنگره است؛ بنابراین تعامل زودهنگام با کمیتههای پارلمانی سودمند خواهد بود.

دیدگاهتان را بنویسید