میدانی برای تعامل قدرت سخت و قدرت نرم

روسیه به عنوان یکی از قدرتهای بزرگ طی سالهای اخیر تلاش کرده است نقش فعال و موثری در مورد مسائل و تحولات منطقه خاورمیانه داشته باشد، به طوری که به جنگ سوریه ورود پیدا کرد و از طرفی با کشورهای حوزه خلیج فارس نیز مراودات و تعاملات گستردهای را آغاز کرد. در این میان فن آوری هستهای روسیه به عامل جذابی برای کشورهای خاورمیانه تبدیل شده است و کشورهای حوزه خلیج فارس علاقه بیشتری برای همکاری با روسیه در این زمینه از خود نشان میدهند و از طرفی مسکو نیز با رویکردی مثبت به این واکنش، میکوشد به این نیازها پاسخ دهد. این تحقیق به دنبال پاسخ به پرسشی است که اساسا استراتژی سیاست توسعه هستهای روسیه در خاورمیانه چیست؟ «بگذارید حقوق بشر، حقوق زنان و حقوق زنان، حقوق بشر باشد، یکبار برای همیشه». هیلاری کلینتون هنوز هم بهعنوان نماد «تعهد جهانی آمریکا «برای پیشبرد حقوق بشر زنان و مشارکت سیاسی- اجتماعی آنان شناخته میشود.

مادلین برودین، ستون نویس روزنامه گاردین (۲۰۱۱)، معتقد است، هیلاری کلینتون موفق شد موضوع حقوق زنان را به «موضوع حیثیتی» آمریکا در سیاست خارجی بدل کند. ]؛ موضوع جایگاه زنان میرفت تا در ابعاد مختلف جامعه آمریکایی جای خود را باز کند. اهمیتی که در دور دوم ریاست جمهوری بوش “از سوی سیاستمداران و جامعه آمریکا مورد سوال قرار گرفت” (متقی و دیگران،1389: 19) و منجر به تجدید نظر در رویکردهایی همچون یکجانبه گرایی و جنگ پیشدستانه شد. سوال این است که آیا چین نقش فعال در ثبات منطقه را می پذیرد؟ ] دو برنامهای هستند که نشان میدهند چگونه محافل آکادمیک و دانشگاهها بهعنوان جناح کمکی دیپلماسی عمومی آمریکا فعال هستند. کلینتون از دانشگاهها و نهادهای آکادمیک بهعنوان «کنشگران چندملیتی» برای تحکیم قدرت نرم آمریکا در میان زنان مسلمان دانشمند استفاده کرد. قدرت و ثروت، حقوق بشر، آرمانهای انقلابی، ارزشهای دینی هر یک میتوانند پایه منزلت باشند. در هر سه دوره فوق، حتی در روزهای آغازین جنگ در منطقه، تلفیقی مجازی بدون ترکیب واقعی از قدرت سخت و قدرت نرم در استراتژی کلان آمریکا مشاهده می شود. این ایده در اسناد استراتژیک مهمی همچون استراتژی امنیت ملی آمریکا (۲۰۱۰) قابل مشاهده است؛ در این سند آمده: «تجربه نشان داده است که کشورهایی صلحآمیزتر و ثروتمندترند که زنان در آن از تمامی حقوق و فرصتها برابر هستند».

هرچند در پایان آنچه به دست آوردیم امنیت کمتر، مداخلات بیثمرتر و یک منطقۀ مدام در آشوب بود. اشغال سرزمین فلسطین که به لحاظ تاریخی، انسانی، هویتی و از منظر حقوق بین­الملل مردود بود با مسامحه و همراهی قدرت­های آن زمان صورت گرفت و این امر آوارگی ساکنان سرزمین تاریخی فلسطین را در پی داشت. یک دیپلمات با اشاره به تأخیر پیش آمده و شرایط فعلی برنامه هسته ای ایران مدعی شد: اکنون بحث گسترده ای در مورد “افزایش فشار” بر ایران وجود دارد. مطالعه حاضر یک مطالعه کیفی با بهکارگیری روش مطالعه موردی است که به بررسی عمیق دو مورد از برنامههای وزارت خارجه آمریکا با همکاری نزدیک نهاد دانشگاه در کشورهای خاورمیانه و شمال آفریقا میپردازد. شبکههای مجازی، دیگر کانال ارتباطی هستند که تِکویمن از طریق آن اعضاء را با یکدیگر مرتبط نگاه میدارد. آمریکا حالا احساس می کند شاه دیگر در آینده ایران نقشی ندارد. 1. هیلاری کلینتون ابتدا تلاش کرد موانع موجود در داخل مرزهای آمریکا را بر طرف کند. به گفته سناتور کریس کونز آمریکا باید با ایجاد حصاری بلند حول یک حیاط کوچک از فنآوریهای حساس آمریکایی حفاظت کند نه اینکه برای قطع ارتباطات تجاری و فنآوری با چین تلاش کند.

وی با تاکید بر اهمیت دیپلماسی و کار از طریق اتحادها و نهادهای جهانی، نسبت به تلاشهای یک جانبه محتاط بوده است. تحصیل زنان در کشورهای اسلامی با بیمها، امیدها و پیچیدگیهای خاص خود همراه است. فرانسه، پیشتر یک قرارداد زیردریایی را با استرالیا منعقد کرده و حالا آن معاهده به تبع دومی، به حال خود رها شده است. ]» (اسامه، 2006) در میان زنان مسلمان فوریت دارتر و ظریفتر از هر کاستی دیگری است و درنتیجه همین خصوصیت، خاورمیانه و شمال آفریقا حکم بازار تضمینشدهتری را برای «کالای» علم و فناوری آمریکا دارد. توجه به عقبماندگی و ناکارآمدی آموزش زنان در کشورهای اسلامی نمیباید چشمان ما را به روی دیگر همین سکه ببندد: اشتیاق وافر به کسب دانش و علم در میان زنان مسلمان و رکوردهای فزاینده آنها در سالهای اخیر. همه این مسائل یادآور ایده خلاقانه و آموزنده رابطه حقیقتها و دانش است. نقش آمریکا در برساختن مفروضات جهانی «جایگاه زنان» بسیار قابلتوجه است.

دیدگاهتان را بنویسید