نظام سیاسی در ایالات متحده آمریکا

این مجموعه متشکل است از معاون رئیس جمهور و سران دپارتمان های اجرایی. مجموعه حوادثی که بر ایدئولوژیها و فرهنگهای سیاسی متفاوت در ایران و ایالات متحده مبتنی بودند، قطع یک سده روابط قوی میان دو متحد را شتاب بخشیدند. وی در ماه مه 1953.م، در سفر خاورمیانهای خود، ایران را از لیست این سفر حذف کرد که خود نشانة تغییر سیاست امریکا نسبت به ایران بود. او در این مصاحبه بهنحو تلویحی هشدار داده است که یک کشور تحت حاکمیت طالبان که به تنهایی روی پای خود بایستد، به نفع امریکا است. در پی بررسی و تحقیقاتی که دربارة نفت جهان، در امریکا به عمل آمد معلوم شد که 63 درصد نفت جهان در خاورمیانه است و این ذخایر برای مصرف 130 سال جهان کفایت میکند. در فوریه 1953م، بار دیگر فرستادگان انگلیس به واشینگتن رفتند و تبادل نظر نمودند و دربارة طرح عملیات مشترک به نام آژاکس (Ajax) و تعیین فرمانده عملیات به توافق رسیدند.

وی نخستین کسی بود که طرح آژاکس را برای بررسی به ایران آورد و با محمدرضاشاه در میان گذاشت. از نگاه بازیگران و فعالان منطقه، ایالات متحده در حال مبارزه با چینِ کابوسهای خود است، و نه با چینی که آنها در واقعیت با آن مواجهند. زاهدی از مخفیگاه سیا خارج شد و از رادیوی ایران طی پخش اعلامیهای برکناری نخستوزیر (دکتر مصدق) را اعلام، و حکم نخستوزیری خود را که شاه صادر کرده بوده قرائت کرد. لویی هندرسون، سفیر امریکا در تهران، که به جای هنری گریدی، سفیر سابق امریکا در یونان، آمده بود سهم بسزایی در کودتا داشت. 1364. چین، سیاست خارجی و روابط با ایران، چاپ اول، تهران، دفتر مطالعات سیاسی و بینالمللی وزارت امور خارجه. در 28 اردیبهشت 1330، یک روز پس از تسلیم تذکاریة دولت انگلیس به ایران، که در آن از اقدام دولت ایران در اجرای قانون ملّی کردن صنعت نفت به عنوان اقدام و حق نامشروع یاد کرده بود، دولت امریکا بیانیهای راجع به نفت ایران منتشر کرد که نشاندهنده جهتگیری امریکا به نفع انگلیس بود. در این بیانیه، دولت امریکا، ضمن ابراز نگرانی عمیق از اختلافات فیمابین ایران و انگلیس، خواستار آن شده بود که انگلستان به ایرانیان در امور نفت حق کنترل و سهم بیشتری بدهد و از ایران نیز خواسته شده بود نسبت به تصمیم ملّی شدن صنعت نفت دقت و خویشتنداری نشان دهد. در بیانیه آمده بود: «آیا خلع ید از شرکت مستقرة انگلیس میتواند درواقع حداکثر منافع ممکنه برای ایران باشد یا خیر؟

شیخ تمیم بن حمد آل ثانی٬ امیر قطر پنجم ژانویه که برای شرکت در چهل و یکمین نشست شورای همکاری خلیج به عربستان سعودی سفر کرده بود با محمد بن سلمان، ولیعهد این کشور دیدار کرد. پس از وی صمصامالسلطنه نخستوزیر شد و در اولین کابینة او موضوع امتیاز خوشداریا مطرح شد و هیئت دولت به دلیل اینکه واگذاری این امتیاز به تصویب مجلس شورای ملّی نرسیده بود آن را ملغی اعلام کرد. پس از آنکه کوششهای سیا و «اینتلیجنت سرویس» انگلیس برای برقراری ارتباط مستقیم با شاه به وسیله اشرف پهلوی به نتیجه رسید، شوارتسکف به تهران اعزام گردید. در سال 1921.م نیز دومین هیئت مستشاری امریکایی برای ساماندهی اقتصاد کشور به تهران وارد شد. گروه بینالملل خبرگزاری تسنیم- ایالات متحده، اتحادیه اروپا و برخی از دیگر کشورهای غربی از زمان آغاز عملیات نظامی روسیه در اوکراین، مجموعهای از تحریمها را علیه اقتصاد روسیه و نهادهای مالی این کشور معرفی کردهاند.

در حقیقت در اختیار داشتن یک ارز جهانی سبب می­شود که بین اقتصاد داخلی و اقتصاد بین­الملل پیوند محکمی برقرار گردد و ارتباطات در ابعاد ملی و بین­المللی در حوزه اقتصادی بهویژه­ سرمایه­گذاری و تجارت تسهیل شود. هانتینگتون در نظریه برخورد تمدنها معتقد بود نزاع بینالمللی در آینده بین آمریکا، چین و ایران بهعنوان رهبران سه تمدن مسیحی، کنفسیوسی و اسلامی خواهد بود. رهبر انقلاب اسلامی با تأکید بر اینکه ما در اوکراین طرفدار توقف و خاتمه جنگ هستیم، گفتند: اما علاج بحران در صورتی ممکن است که ریشههای آن شناخته شود. وی درباره به راه انداختن مرحلة اول کودتا (25 مرداد) گفته است: «ما با یک وضع نومیدکننده و خطرناک و مردی دیوانه (مصدق) روبهرو شدهایم که ممکن است با روسها متحد شود. از ساعت 9 صبح روز 28 مرداد 1332 خیابانهای مرکزی تهران مرکز تجمع افراد طرفدار احزاب سیاسی و مردم عادی بود که با نیروهای پلیس درگیر بودند.

دیدگاهتان را بنویسید