نقشه آسیایی آمریکا برای چین

در این میان حتی می توان به دولت های مرکب شامل مدل های فدرالی و منطقه ای هم فکر کرد تا پاسخی به گوناگونی قومیتی و مذهبی در افغانستان داده شود. ایران هزینه فراوانی برای مبارزه با تروریسم و بنیادگرایی افراطی داده است و طبیعتا منافع ملی و منطقه ای را در مبارزه با این گروه ها تعریف می کند. امارات در ضمن روابط دیپلماتیک خود را با سوریه از سرگرفته و نقش خود را در مناقشات یمن و لیبی کاهش داده است. امارات پس از تحمل خسارات جدی از درگیر شدن خود در مناقشه یمن و لیبی، با بازنگری در سیاست خارجی خود، رویکرد تازه ای را در پیش گرفته است. بهعنوان مثال آمریکا در مورد پایان دادن به پشتیبانی از عملیات نظامی تهاجمی به رهبری عربستان سعودی در یمن و تعیین فرستاده ویژه بهمنظور پایان دادن به جنگ یمن و سوریه تصمیم خودش را گرفته است. خروج ایالات متحده از افغانستان بهترین فرصت برای شکل دادن به یک دولت ملی و اجماعی است که نه فقط یک پروژه برای کشورهای غربی بلکه بخشی از فرآیند امنیت و ثبات و پیشرفت افغانستان باشد.

برای همسایگان این کشور از جمله ایران بیش از هر چیز ثبات این کشور اهمیت دارد که البته ثبات بدون امنیت و رضایت جامعه و توجه به منافع مردم دست یافتنی نیست. امروز خطر بزرگ اروپا روسیه است و اگر نتوانند در این مرحله روسیه را مهار کنند شاید فاز بعدی روس ها حرکت به سمت مولداوی و لتونی باشد بنابراین درست است تهدید وجود دارد ولی تهدید بزرگ روسیه است. پاریس مشارکت خود را با مصر و امارات متحده عربی تقویت کرده و به دنبال مهار جاه طلبی های ترکیه در شرق مدیترانه بوده است. بیتردید بسته حمایتی جدید به تقویت موضع میانهرو نخواهد انجامید. ایندیک درباره عربستان به عنوان دیگر همپیمان آمریکا و موضع آن در قبال بحران اوکراین نیز تصریح کرد: سعودیها تا بدین لحظه کمترین همکاری را هم با آمریکا داشتهاند. اول اینکه با بالابردن هزینه، ایران دست و پای منطقهای خود را جمع میکند و در این موضع ضعف، نمیتواند عکسالعمل نشان بدهد. اگر کشورهای جهان سوم در وضعیت نوسازی قرار می­گرفتند، به قابلیت­های بیشتری برای ایفای نقش در اقتصاد جهانی دست پیدا می­کردند.

با این حال اگر گذشته ملاک قضاوت ما باشد، باید گفت که خاورمیانه همیشه راهی پیدا میکند تا خود را در دستور کار هر رئیسجمهوری در آمریکا قرار دهد. به همین دلیل است كه در این مجموعه تلاش میشود تا انگاره دموكراتها در ارتباط با ایران و در سالهای مربوط به بعد از جنگ دوم جهانی مورد توجه قرار گیرد. بحثهای مربوط به جایگاه آمریکا در جهان، امیال گسترده و سیاست تکقطبیاش کتابهای زیادی را تولید کرده که از آن جمله کتاب «سیاست خارجی آمریکا در دنیایی جهانیشده» میباشد. در این تصمیم پاریس یکی از گزینه های خوبی برای مناسبات است و متقابلا دولت فرانسه استقبال به عمل آورده و از هر فرصتی برای پررنگ تر کردن حضور خود در منطقه به خوبی استفاده می کند. سال های زیادی است که منطقه خاورمیانه به دلیل اهمیت ژئوپلیتیکی، ژئواستراتژیکی و ژئواکونومیکی که دارد در راستای افزایش نقش و جایگاه فرانسه در هرم قدرت جهانی نقش ویژه ای را دارد .

عراق در حال حاضر سعی در ارتباط و تسهیل روابط با کشورهای اروپایی را دارد. فراموش نکنیم که طالبان مساوی افغانستان نیست؛ این واقعیت در محافظه کاری کشورهای جهان در به رسمیت شناختن طالبان کاملا مشهود است. به اعتقاد این استاد روابط بین الملل، ایران یکی از مهم ترین کشورهای خاورمیانه است. با این حال، درمقابل هنگامی که سیاستهایی مورد حمایت دو حزب قرار میگیرد که لزوما مطابق با روند عملکرد مطلوب دولت نیست، فضای مانور رئیسجمهور کاهش و هزینههای سیاسی داخلی اقدامات سیاسی وی هم افزایش مییابد.این استدلال اغلب مطرح میشود که سیاست خارجی دولت بایدن به سادگی ادامه سیاست اوباما خواهد بود. با این حال، شرایط امروز جهان بهویژه خاورمیانه متفاوت از روزگار اوباما است. تغییر قدرت و همسوییهای جدید بین دولتهای منطقهای و همچنین کاهش قدرت برخی از دولتهای متمرکز که فضا را برای مانور قدرتهای جهانی محدود کرده از جمله عوامل تغییر شرایط منطقه است. امروز بازیگران و پویاییهای منطقهای به طور فزایندهای کمتر تحت تاثیر عملکرد بازیگران خارجی قرار میگیرند. علاوه بر این، دولت ترامپ در مورد تعهد آمریکا به توافقهای گذشته شک و تردید ایجاد کرد. آیا رئیسجمهور بایدن میتواند متحدان و دشمنان خود را در منطقه متقاعد کند که رئیسجمهور بعدی آمریکا پس از او اقداماتی مانند ترامپ صورت نخواهد داد و تعهدات امروز وی را محترم میشمارد؟

دیدگاهتان را بنویسید