پلیتیک منفعلانه آمریکا در خاورمیانه

او در ادامه گفت، دولت بایدن از مواجهه با نیروهای روسیه که به دعوت دولت سوریه در این کشور مستقر شدهاند اجتناب کند. دولت بایدن پیامهای درهمی درباره فعالیت نظامی با هدف تغییر دولت سوریه یا تداوم فشار اقتصادی و تحریم علیه دمشق و تصرف مناطق نفتخیز سوریه بیان میکند». انجام این کار، مقامات ایرانی را از هرگونه تصوری مبنی بر اینکه انتقادات گذشته مقامات بایدن از رویکرد فشار حداکثری ترامپ به این معنی است که تحریمها در غیاب توافق به سادگی تضعیف یا پایان خواهند یافت، سلب میکند. بر اساس سیاست دربرگیری، ضرورت همکاری با اتحاد شوروی مورد تاکید قرار داشت. روزولت بر این اعتقاد بود که در دوران بعد از جنگ دوم جهانی ضرورت همکاری و مصالحه بین متفقین جنگ ضروری و اجتناب ناپذیر است. ایلینگ: یعنی جنگ را میبازیم چراکه خود جنگ بر مفروضی اشتباه، اینکه قدرت نظامی امریکا برحسب تواناییاش در شکلدهی به بُرونداد وقایع اساساً نامحدود است، استوار میباشد؟

ترومن از سیاستهای رادیكال در حوزه نظام بینالملل برخوردار بوده و قدرت ریاستجمهوری خود را با انفجار بمب اتم در هیروشیما و ناكازاكی به نمایش گذاشت. در شرایطی كه اتحاد شوروی تمایلی به خارجسازی نیروی نظامی خود از ایران نداشت، ضرورتهای ساختاری نظام بینالملل منجر به حمایت ترومن از ایران گردید. واقعیت آن است كه سیاست كلان جو بایدن مشابه الگوی سلف ایشان بوده و معطوف به محدودسازی قدرت ایران در فضای رقابت منطقهای خواهد بود. در چنین فرآیندی بود كه سیاست امنیتی ترومن تعارض با اتحاد شوروی شرایطی را پدید آورد. فرانکلین روزولت درصدد بود تا گسترش حوزه­ نفوذ ایالات متحده را با مشخص­ههایی از جمله همکاری و مصالحه با اتحاد شوروی تامین نماید. روزولت بر این اعتقاد بود که می­توان از طریق گسترش همکاری با اتحاد شوروی این کشور را در حوزه­ سیاست و امنیت امریکا قرار داد. وی بر این امر واقف بود که به هر اندازه زمان پایان جنگ دوم نزدیکتر می­شود، تفاوت در اهداف و منافع کشورها به گونه­ مشهودتری نمایان می­گردد. وی در کتاب خود تحت عنوان «صفحه شطرنج بزرگ» در سال 1997 می نویسد هر کشوری که بتواند بر آسیای مرکزی و قفقاز تسلط پیدا کند توانایی مورد تهدید قرار دادن موقعیت آمریکا در خلیج فارس را خواهد داشت.

که به واسطه حضور چشمگیر آن در خاورمیانه، و اهمیت این منطقه در دوران پس از فروپاشی شوروی، تعامل مزبور در استراتژی خاورمیانه­ای آمریکا، جایگاه قابل توجهی در مطالعه سیاست بین الملل دارد. و این توافق کماکان تنها به نیمی از یک استراتژی میرسد. الگوی رفتاری كندی معطوف به گسترش قدرت ایالاتمتحده از طریق سازوكارهای نوسازی و توسعه اقتصادی بوده است. در عین حال چین تعاملاش را با همسایهگان افغانستان نیز متمرکز کرده است. در این دانشگاه نظام علمی دانشگاهی با تلفیقی از دروس معارف اسلامی و علوم متداول انسانی به همراه اجرای اصول تربیتی و اخلاقی حوزههای علمیه اجرایی گردید. ترومن در سال 1945 و بعد از فوت فرانكلین روزولت به عنوان رئیسجمهور آمریكا سوگند وفاداری یاد كرد. در این دوران تاریخی، نیروهای نظامی آمریكا بخشهای قابلتوجهی از حوزه جغرافیایی ایران را در اختیار داشتند. جنگ سرد در روابط دو قدرت بزرگ جهانی تاثیر خود را در حوزه جغرافیایی ایران نیز به جا گذاشت. گاردین در ادامه نوشت که ایران در تلاش برای تثبیت بیشتر توافق احیا شده، همچنین به دنبال تعهدات اتحادیه اروپا در مورد واکنش این اتحادیه در صورت خروج ایالات متحده از توافق برای بار دوم است.

آنچه روشن است این است که آرمانهای ایجاد یک ائتلاف دموکراتیک ایدههای مربوط به گذشته است. چنین اقدامی بیانگر آن است كه گام نخستین شكلگیری شرایط اضطراری در دوران جیمی كارتر به وجود آمده و هر ساله از سوی روسای جمهور ایالاتمتحده در برخورد با ایران تمدید شده است. برای فهم جایگاه افغانستان، ایران و خاورمیانه در سیاست خارجی آمریکا، استنباط دقیق از ساختارهای تصمیمسازی «داخلی» آمریکا کلیدی است و نه ضرورتا آنچه در افغانستان، ایران و خاورمیانه اتفاق میافتد. صرفنظر از اینکه کدام حزب کنترل سنا را در اختیار داشته باشد، شکی نیست که کنگره ازنظر سیاسی و حقوقی نقش کلیدی ایفا خواهد کرد. یافته ها نشان می دهد که مهمترین عنصر تاثیرگذار در سیاست های مسکو و پکن در برخورد با این بحران، روابطاستراتژیک روسیه و چین با ایالات متحده است. برای پاسخ به این سوال بهتر است این منطقه را در سه محور اصلی روابط آمریکا با ایران، اسرائیل و اعراب تقسیم بندی کرد.

دیدگاهتان را بنویسید