پیشرفت چشمگیری در مذاکرات حاصل شده/ حصول توافق نیازمند تصمیمات سیاسی آمریکا

بحران موشكی كوبا و پیامدهای آن مانع از استقرار قابلیتهای موشك میانبرد آمریكا در ایران شد. در دوران ریاستجمهوری كندی زمینه برای ایجاد تاسیسات موشكی و الكترونیكی در برابر اتحاد شوروی به وجود آمد. این همان موضعی است که در دوره اوباما خود به عنوان معاون رئیسجمهور به طور مشخصی پی گرفته بود. در چنین شرایطی بود که اتحاد شوروی در دسامبر 1979 افغانستان را اشغال نظامی نمود. اشغال نظامی افغانستان، سطح تهدیدات منطقه­ای و بین­المللی را برای اهداف و منافع حیاتی امریکا گسترش داد. در نتیجه چنین فرایندی، ساختار امنیت منطقه­ای در حوزه­هایی که ایالات متحده دارای منافع حیاتی بود، دگرگون گردید. و مرحله پنجم امضای موافقتنامههای تجارت آزاد با هر کشور یا منطقهای که چین با آنها قرارداد امضا کرده است (بخش دوم). كلینتون درصدد برآمد تا فضای همكاریهای دوجانبه را براساس فشارهای سیاسی و امنیتی بیشتر علیه عراق و تشویق عربستان به همكاری با ایران فراهم سازد. ایران پلی برای بایدن ساخته است که از یک طرف به او فرصت بازگشت به توافق را می دهد و از طرف دیگر او را نیز تحت فشار قرار می دهد. در حالی که در حکومتهای استبدادی این نهادهای سنتی هستند که چنین نقشی را ایفا میکنند و اساسا اجازه شکلگیری و به عبارت بهتر قدرتگیری اتحادیهها، موسسات و نهادهای مردمی و غیردولتی داده نمیشود.

غایت رویکرد کاخ سفید در قبال چین باید این باشد که اطمینان حاصل شود که پکن نمیخواهد یا نمیتواند اقدام به براندازی نظم منطقهای و جهانی کند. آنچه باعث می شود، موضع آمریکا خطرناک تلقی شود، تعجیل کاخ سفید در رد اظهارات بایدن است . نتیجه پژوهش این است که اتاقهای فکر در جهتدهی به دولتمردان امریکا در تصمیمسازی سیاست خارجی کاخ سفید در قبال ایران بسیار تاثیرگذار هستند به گونهای که بازیگران دیپلماسی، گریزی از آن ندارند. پس از وی صمصامالسلطنه نخستوزیر شد و در اولین کابینة او موضوع امتیاز خوشداریا مطرح شد و هیئت دولت به دلیل اینکه واگذاری این امتیاز به تصویب مجلس شورای ملّی نرسیده بود آن را ملغی اعلام کرد. در واقع پیروزی جمهوری خواهان در این انتخابات به این دلیل نبود که برنامه جدیدی ارائه کردند، بلکه در طول سال های گذشته اصلی ترین برنامه آنها تخریب دولت اوباما بود و تلاش کردند دولت دموکرات را فلج کنند .

همانطور که دولت بایدن انتخاب های خود را می سنجد، باید از تاریخچه طولانی شکست ها و موفقیت های سیاست ایالات متحده در قبال ایران استفاده کند. کارتر که فرماندار آتلانتا بود، از ادبیات حقوق بشر و بازگشت به انسان گرایی رمانتیک استفاده نمود. برخی از نظریه پردازان روابط بین­الملل بر این اعتقادند که رئالیسم رمانتیک از دوران ریاست جمهوری جیمی کارتر وارد ادبیات روابط بین­الملل شد. روند فوق منجر به آن گردید که «توازن قدرت» به گونه­ای تدریجی به ضرر منافع ملی ایالات متحده دگرگون گردد. کشورها سعی می کنند برای رسیدن به منافع و اهداف خود بر کدهای ژئوپلتیک دیگران تاثیر گذاشته و آن را هدف قرار دهند. همچنین، دیدگاه فراگیر حاکی از آن است که آمریکا برای توافق صرف بر مسئله هستهای سر میز نخواهد نشست هرچند که بازگشت به برجام احتمالاً پیششرط حل سایر مسائل محسوب میشود. 20/6/91 ، وزیر امور خارجه آمریکا بهترین راه برای حل مسئله هسته ای ایران را مذاکره خواند و تعیین ضرب الاجل در این زمینه را تکذیب کرد. 3. جرجییس، فؤاز، ای.

آنچه که بعداً جانسون را در حدود 6 سال درگیر مسائل منطقه­ای نمود و اعتراضات پایان­ناپذیری را در مورد جنگ ویتنام در ایالات متحده فراهم آورد، ریشه در افکار و کارکرد کندی برای مقابله­ فعال در بحرانهای منطقهای داشته است. در زمان به قدرت رسیدن کندی در ایالات متحده، نوعی ابهام در آینده­ روابط قدرت­های جهانی وجود داشت. کندی درصدد بود تا اهداف امریکا از طریق واقع­بینی فراگیر، تحرک در حوزه­ سیاست خارجی، بکارگیری متخصصین دانشگاهی و گروه­های آکادمیک در برنامه­ریزی سیاسی و طراحی الگوهای استراتژیک تحقق یابد. امریکا تلاش داشت تا الگوهای همکاری­جویانه­ی دوران جنگ سرد با کشورهای جهان سوم را در وضعیت بازبینی قرار دهد. كلینتون میتوانست شكل جدیدی از روابط اقتصادی و راهبردی را با ایران برقرار نموده كه منجر به عادیسازی روابط گردد. شکست نظامی نیروهای نجات ایالات متحده در صحرای طبس، مطلوبیت و سطح سیاسی امریکا را به گونه­ قابل توجهی کاهش داد. از سوی دیگر پایگاه­های جدیدی برای استقرار نیروهای واکنش سریع مورد توجه قرار گرفت. سیاست مهار اقتصادی ایران و دستورالعمل اجرایی كلینتون برای گسترش تحریمهای اقتصادی در دوران وزارت خارجه وارن كریستوفر انجام گرفت.

وزیر امور خارجه دوره اول ریاستجمهوری كلینتون از سیاستهای تند و رادیكال در ارتباط با ایران بهره گرفت. 31/6/91 ، رئیس جمهور آمریکا بر رویکرد دیپلماتیک برای تعامل با این مسئله تاکید کرد. انجام عملیات توسط نیروهای نظامی امریکا می­بایست با دستور رئیس جمهور و تصویب شورای امنیت ملی باشد. در راستای چنین فرایندی نیروهای امریکایی برای نجات کارگزاران دیپلماتیک و امنیتی خود که در جریان تسخیر سفارت ایالات متحده، در اختیار دانشجویان پیرو خط امام قرار داشتند، طرح­های عملیاتی را به انجام رساندند. عملیات پنجه عقاب که توسط نیروهای واکنش سریع امریکا در خلیج فارس انجام شد، با شکست تکنیکی روبرو گردید. این نیروها وظیفه داشتند تا منافع امریکا در حوزه اقیانوس هند و خلیج فارس را به عنوان خط مقدم منافع استراتژیک امریکا در دهه­ 1980 تامین نمایند. چالش­های یاد شده منجر به شکل­گیری وضعیت اضطراری در ساختار دیپلماتیک و سایر نهادهای امنیتی – راهبردی در ایالات متحده گردید. ایالاتمتحده در سال 1984 و در دوران گسترش منازعات ایران و عراق، سطح روابط خود با دولت صدام حسین را ارتقا داده و منجر به گسترش همكاریهای اقتصادی و راهبردی دو كشور در دوران جنگ عراق علیه ایران گردید.

دیدگاهتان را بنویسید